Kursy


Prowadzimy następujące kursy:

1. Podstawy księgowości z obsługą komputera.
 
(tytuł zawodowy - "Księgowy" - kod zawodu 331301) certyfikat I stopnia
  • Celem kursu jest:
   Poznanie podstawowych zasad prowadzenia rachunkowości, przekazanie praktycznych umiejętności o funkcjonowaniu urządzeń księgowych.
  • Uczestnicy:
   Słuchaczami kursu mogą być osoby nieposiadające przygotowania i doświadczenia w księgowości. Wszyscy kandydaci na kurs powinni posiadać co najmniej średnie wykształcenie.
  • Absolwenci:
   Otrzymują podstawową wiedzę z zakresu ewidencji zdarzeń gospodarczych, sporządzania zestawienia obrotów i sald, rachunku zysków i strat, bilansu, ustalania wyniku finansowego, systemu finansowego, prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, podstawowych zasad obsługi komputera, zastosowania informatyki w pracach biurowych.
  • Czas trwania - 5 miesięcy (162 godziny).
   Wykłady odbywają się dwa razy w tygodniu poza godzinami pracy.
  • Termin rozpoczęcia: wrzesień / październik
  • Cena: 1 920 zł


2. Modułowy dla samodzielnych księgowych bilansistów z obsługą komputera.
(tytuł zawodowy - "Specjalista d/s rachunkowości" - kod zawodu 241103)
certyfikat II stopnia
  • Celem kursu jest:
   Przygotowanie słuchacza do wykonywania zawodu księgowego na poziomie księgowego bilansisty w małej i średniej firmie.
  • Uczestnicy: osoby, które pracują lub zamierzają podjąć pracę w księgowości małej lub średniej firmy lub też przygotować się do pracy w księgowości dużego przedsiębiorstwa, pragnący usystematyzować i poszerzyć wiedzę zdobytą w toku praktyki zawodowej, absolwenci szkół wyższych i średnich.
  • W programie: 7 modułów obejmujących zagadnienia od strony rachunkowości, prawa podatkowego i gospodarczego, tj.:
   • wprowadzenie do rachunkowości,
   • środki pieniężne, rozrachunki, kapitały,
   • wynagrodzenia,
   • zapasy,
   • majątek trwały,
   • koszty i produkty,
   • wynik finansowy i zamknięcie ksiąg.
  • Czas trwania - około dziewięciu miesięcy (308 godzin).
   Wykłady będą odbywały się dwa razy w tygodniu poza godzinami pracy.
  • Termin rozpoczęcia: wrzesień / październik
  • Cena: 3 680 zł


3. Dla kandydatów na głównych księgowych.
tytuł zawodowy - "Główny księgowy" - kod zawodu 121101) certyfikat III stopnia
  • Celem kursu jest:
   Przygotowanie osób znających rachunkowość no poziomie samodzielnego księgowego, zarówno od strony teoretycznej jak i w sposób praktyczny do pełnienia funkcji głównego księgowego w małym i średnim podmiocie gospodarczym.
  • Uczestnicy:
   Słuchaczami kursu mogą być wyłącznie osoby znające zagadnienia rachunkowości na poziomie samodzielnego księgowego. Wszyscy kandydaci na kurs powinni posiadać co najmniej średnie wykształcenie oraz trzyletni staż pracy w księgowości podmiotu gospodarczego.
  • Absolwenci otrzymują wiedzę z: 
   Dziedziny rachunkowości ze szczególnym uwzględnieniem rachunkowości finansowej, sporządzania sprawozdania finansowego i rachunku zysków i strat, rachunku kosztów, finansów przedsiębiorstw do lepszego zrozumienia mechanizmów ekonomicznych wpływających na wynik finansowy;- zmian w obowiązującym systemie podatkowym.
  • Czas trwania - około 8 miesięcy (224 godziny)
   Wykłady będą odbywały się dwa razy w tygodniu poza godzinami pracy.
  • Termin rozpoczęcia: wrzesień / październik
  • Cena: 3 200 zł


4. Kadry i płace.
 • Celem kursu jest:
  Poznanie podstawowych zasad prowadzenia kadr w małej firmie.
 • Uczestnicy:
  Słuchaczami kursu mogą być osoby nie posiadające przygotowania i doświadczenia w zakresie kadr i płac. Wszyscy kandydaci na kurs powinni posiadać co najmniej średnie wykształcenie.
 • Absolwenci: 
  Otrzymają podstawową wiedzę z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, zasad ustalania wynagrodzeń za pracę, podatku dochodowego od osób fizycznych, funduszu świadczeń socjalnych oraz PFRON.
 • Czas trwania - około dwóch miesięcy (85 godzin) 
  Zajęcia będą odbywały się dwa razy w tygodniu poza godzinami pracy.
 • Termin rozpoczęcia: wrzesień / październik
 • Cena: 1 480 zł

Polecamy

  • Świat Księgowych