search Wiedza współpraca wsparcie od 1907

W minionym tygodniu projekt ustawy trafił do Sejmu. W porównaniu do projektów z lutego i marca 2023 r. zmiany są niewielkie.

Najważniejsza różnica dotyczy przepisów nakładających obowiązek podawania numeru faktury z KSeF przy dokonywaniu płatności za pośrednictwem rachunku bankowego. W dalszym ciągu obowiązek ten dotyczy zapłaty za faktury wystawione przez podatników VAT czynnych, na rzecz nabywców także będących podatnikami VAT czynnymi i będzie dotyczyć płatności dokonywanych od 1 stycznia 2025 r.

Przepisy zostały przeniesione z ustawy – Prawo przedsiębiorców do ustawy o podatku VAT (projektowany art. 108 g). Zmiana umiejscowienia obowiązku jest zasadna, gdyż dotyczy on ogółu podatników VAT czynnych, a nie tylko podatników VAT czynnych będących przedsiębiorcami. Ponadto obowiązek staje się w końcu możliwy do wykonania. Obecne brzmienie wyłącza podawanie numeru faktury nadanego w KSeF, jeżeli zastosowany instrument płatniczy (np. karta) nie daje możliwości wpisania takich danych. W praktyce podawanie numeru faktury z KSeF będzie dotyczyć przede wszystkim płatności za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty. Przy zapłacie większej liczby faktur w jednym przelewie będzie konieczne wygenerowanie z KSeF tzw. identyfikatora zbiorczego dla tej płatności, zamiast podawania numerów poszczególnych faktur.

W dalszym ciągu nie przewidziano wprost sankcji za niepodanie numeru faktury w KSeF.

Obowiązek podawania numeru faktury w KSeF przy dokonywaniu zapłaty znajduje się ponadto jeszcze w dwóch przepisach szczególnych.

W przypadku zapłaty za fakturę ustrukturyzowaną w mechanizmie podzielonej płatności (art.108a) obowiązkowe będzie podawanie w komunikacie przelewu numeru KSeF faktury, a nie numeru nadanego przez podatnika. Dla zapłaty większej liczby faktur w jednym komunikacie przelewu również byłby stosowany identyfikator zbiorczy, o który wspomniano powyżej.

Dla zapłaty w mechanizmie podzielonej płatności również nie wskazano wprost sankcji za brak numeru KSeF. Nie można jednak wykluczyć, że organy podatkowe mogą w takiej sytuacji zarzucać nieprawidłowości formalne zastosowania podzielonej płatności. Z drugiej strony, jeśli kwota VAT trafi na rachunek VAT odbiorcy, to mimo uchybień formalnych, faktura zostanie opłacona w mechanizmie podzielonej płatności.

Odmiennie ustawodawca określił obowiązek podawania numeru KSeF przy zapłacie za fakturę VAT RR wystawioną w postaci ustrukturyzowanej (art. 116 ust. 6 pkt 3). Wystawienie faktury VAT RR w formie ustrukturyzowanej ma nie być obowiązkowe, ale jeśli za zgodą dostawcy zostanie wystawiona faktura ustrukturyzowana, to warunkiem odliczenia zryczałtowanego zwrotu podatku u nabywcy będzie podanie w dokumencie stwierdzającym dokonanie zapłaty należności za produkty rolne numeru i daty wystawienia faktury potwierdzającej nabycie tych produktów, albo numeru identyfikującego taką fakturę w KSeF. W tym przypadku braki formalne będą pozbawiać nabywcę odliczenia.

Leszek Lewandowicz

doradca podatkowy, sekretarz ZG SKwP

22.05.2023

Pozostałe aktualności

Kajki 10/12
10-547 Olsztyn

kom. 518 694 495
kom. 518 694 427

biuro@olsztyn.skwp.pl

PKO BP S.A. O/O Olsztyn 68 1020 3541 0000 5902 0010 8902