Spis treści

Roczne sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności – postać, zatwierdzanie, udostępnianie

 • 1 Wprowadzenie
 • 2 Zakres, szczegółowość i postać sprawozdania finansowego
 • 3 Jednostki podlegające obowiązkowi corocznego badania
 • 4 Sprawozdanie finansowe jednostki dużej
 • 5 Sprawozdanie finansowe jednostki małej
 • 6 Sprawozdanie finansowe jednostki mikro
 • 7 Łączne sprawozdanie finansowe
 • 8 Terminy dotyczące sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności
 • 9 Podpisywanie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności
 • 10 Badanie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności
 • 11 Zatwierdzanie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności
 • 12 Udostępnianie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności
 • 13 Przechowywanie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności
 • 14 Odpowiedzialność za sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności

Elektroniczne sprawozdania – sporządzanie, podpisywanie, przekazywanie

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Postać e-sprawozdań finansowych poszczególnych kategorii jednostek
 • 3. Roczne sprawozdanie finansowe w formacie ustrukturyzowanym (XML)
 • 4. Roczne sprawozdanie finansowe w formacie ESEF
 • 5. Roczne sprawozdanie finansowe w formie nieustrukturyzowanej
 • 6. Podpisywanie e-sprawozdania
 • 7. Kolejność podpisywania e-sprawozdania w razie stosowania różnych rodzajów podpisu
 • 8. Przekazywanie rocznego sprawozdania finansowego
 • 9. E-sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego

Ogólne zasady sporządzania rocznego sprawozdania finansowego

 • 1. Warunki użyteczności sprawozdania finansowego
 • 2 Prawidłowo zamknięte księgi rachunkowe źródłem danych sprawozdania finansowego
 • 3. Formalne cechy sprawozdania finansowego
 • 4. Nadrzędne zasady obowiązujące przy sporządzaniu sprawozdania finansowego
 • 5. Dane porównawcze i porównywalność
 • 6. Jednostki powiązane i trwale zaangażowane w kapitale innej jednostki

Wprowadzenie do rocznego sprawozdania finansowego

Bilans

Wprowadzenie
 • 1. Bilans i jego budowa
 • 2. Ogólne zasady wyceny
 • 3. Kategorie cen
 • 4. Instrumenty finansowe
Aktywa trwałe
 • 5. Wartości niematerialne i prawne
 • 6. Rzeczowy majątek trwały
 • 7. Inwestycje oraz pozostałe aktywa długoterminowe
Aktywa obrotowe
 • 8. Zapasy
 • 9. Należności krótkoterminowe
 • 10. Inwestycje oraz pozostałe aktywa krótkoterminowe
Kapitał (fundusz) własny
 • 11. Składowe kapitału (funduszu) włas­nego
Zobowiązania
 • 12. Rezerwy na zobowiązania
 • 13. Zobowiązania
 • 14. Bierne rozliczenia międzyokresowe

Rachunek zysków i strat

 • 1. Treść i postacie rachunku zysków i strat
 • 2. Kompletność przychodów i kosztów
 • 3. Wynik ze sprzedaży – przychody
 • 4. Wynik ze sprzedaży – koszty
 • 5. Pozostałe przychody i koszty operacyjne
 • 6. Przychody i koszty finansowe
 • 7. Wynik finansowy brutto i netto
 • 8. Przychody i koszty działalności zaniechanej
 • 9. Przychody i koszty wywołane pandemią koronawirusa

Dodatkowe informacje i objaśnienia

 • 1. Uwagi ogólne
 • 2. Objaśnienia do bilansu
 • 3. Objaśnienia do instrumentów finansowych
 • 4. Objaśnienia do rachunku zysków i strat
 • 5. Kursy przyjęte do wyceny
 • 6. Objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych
 • 7. Objaśnienia do niektórych umów, istotnych transakcji i zagadnień osobowych
 • 8. Objaśnienie niektórych istotnych zdarzeń
 • 9. Objaśnienie powiązań kapitałowych
 • 10. Informacje o połączeniu spółek
 • 11. Niepewność i zagrożenia kontynuacji działalności
 • 12. Inne informacje istotne dla zrozumienia sytuacji jednostki
 • 13. Spółki publiczne a dodatkowe objaśnienia

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

 • 1. Ogólne zasady sporządzania zestawienia
 • 2. Stan początkowy kapitału (funduszu) własnego
 • 3. Kapitał (fundusz) podstawowy
 • 4. Kapitały (fundusze) wspomagające – zapasowy i rezerwowe
 • 5. Wyniki finansowe
 • 6. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
 • 7. Stan końcowy kapitału (funduszu) własnego
 • 8. Przykład

Rachunek przepływów pieniężnych

 • 1. Ogólna charakterystyka
 • 2. Sporządzanie rachunku przepływów pieniężnych
 • 3. Działalność inwestycyjna (lokacyjna)
 • 4. Działalność finansowa
 • 5. Działalność operacyjna
 • 6. Zmiana stanu środków pieniężnych
 • 7. Dodatkowe informacje i objaśnienia
 • 8. Przykład sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych
 • 9. Rachunek przepływów pieniężnych a pandemia
 • 10. Uwagi końcowe

Sprawozdanie z działalności

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Kto obowiązkowo sporządza sprawozdanie z działalności
 • 3. Kto czyta sprawozdanie z działalności
 • 4. Czy warto korzystać z wzorcowych list kontrolnych przy sporządzaniu sprawozdania z działalności
 • 5. Sprawozdanie z działalności jako sformalizowany komunikat kierowany do otoczenia biznesowego
 • 6. Sprawozdanie z działalności jako przewodnik po sprawozdaniu finansowym
 • 7. Sprawozdanie z działalności jako „opowiadanie” o przedsiębiorstwie
 • 8. Sprawozdanie z działalności jako list do wierzycieli
 • 9. Co obowiązkowo zawiera sprawozdanie z działalności
 • 10. Czy unikać negatywnych informacji
 • 11. Kto ustala treść sprawozdania z działalności
 • 12. Przykład sprawozdania z działalności

Koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Pomiar wykorzystania zdolności produkcyjnych i stałych kosztów niewykorzystanych zdolności produkcyjnych
 • 3. Okresowe wyłączanie z kosztów wytworzenia skutków niewykorzystania zdolności produkcyjnych

Odroczony podatek dochodowy

 • 1. Cel i zasady ustalania podatku odroczonego
 • 2. Sposób ustalania podatku odroczonego
 • 3. Przykłady obliczania różnic przejściowych
 • 4. Ewidencja księgowa podatku bieżącego i hipotetycznego – przykład

Badanie rocznego sprawozdania finansowego

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Podstawy prawne badania i jednostki podlegające takiemu obowiązkowi
 • 3. Przepisy obowiązujące firmę audytorską i biegłego rewidenta podczas badania
 • 4. Odpowiedzialność kierownika jednostki za rsf
 • 5. Odpowiedzialność rady nadzorczej za nadzór i sporządzenie rsf
 • 6. Odpowiedzialność biegłego rewidenta (firmy audytorskiej) za rsf[9]
 • 7. Wybór firmy audytorskiej
 • 8. Umowa o badanie
 • 9. Współpraca badanej jednostki z firmą audytorską i biegłym rewidentem
 • 10. Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego
 • 11. Przesłanki nieważności badania sprawozdania finansowego

Ustalanie i opodatkowanie dochodu z działalności gospodarczej osiągniętego w Polsce w 2021 r .

Zasady opodatkowania dochodu
 • Wstęp
 • 1 Podatnicy podatku dochodowego
 • 2 Rok podatkowy
 • 3 Przedmiot opodatkowania podatkiem dochodowym
 • 4 Stawki podatku dochodowego
 • 5 Zaliczki na podatek dochodowy
 • 6 Roczne zeznanie podatkowe
 • 7 Rozliczenie daniny solidarnościowej
Ustalanie przychodu podatkowego
 • 1 Definicja przychodów
 • 2 Przychody z zysków kapitałowych u podatników CIT
 • 3 Przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej
 • 4 Moment powstania przychodu należnego z działalności gospodarczej
 • 5 Wybrane przychody z działalności gospodarczej
 • 6 Niektóre wyłączenia z przychodów podatkowych
Koszty uzyskania przychodów
 • 1. Definicja kosztu uzyskania przychodów
 • 2. Moment potrącenia kosztów
 • 3. Wydatki na rzecz pracowników i wykonawców cywilnoprawych oraz składki ZUS
 • 4. Odpisy amortyzacyjne i wpłaty na poczet nabycia środków trwałych
 • 5. Niektóre koszty wyłączone z kosztów uzyskania przychodów
Różnice kursowe jako przychody i koszty podatkowe
 • 1. Wybór i warunki stosowania metody bilansowej
 • 2. Różnice kursowe ustalane metodą podatkową
 • 3. Szczególne przypadki regulowania zobowiązań w walucie obcej
 • 4. Kiedy nie powstają podatkowe różnice kursowe
 • 5. Różnice kursowe od kredytów i pożyczek
 • 6. Różnice kursowe od włas­nych środków pieniężnych
 • 7. Rozliczenie zaliczki w walucie obcej
 • 8. Rozliczenie zagranicznych podróży służbowych
 • 9. Różnice kursowe wpływające na wartość początkową środków trwałych
Korekty przychodów i kosztów podatkowych
 • 1. Moment korekty
 • 2. Korekty dotyczące majątku trwałego
 • 3. Korekta spowodowana otrzymaniem/zwrotem dotacji
 • 4. Korekta cen transferowych
Dochody zwolnione z opodatkowania
 • 1. Odszkodowania za szkody w środku trwałym
 • 2. Dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia
 • 3. Środki pomocowe z zagranicy
 • 4. Dochody z działalności gospodarczej okreś­lonej w decyzji o wsparciu i prowadzonej na terenie SSE
 • 5. Dochody osiągane przez zakład położony poza terytorium Polski
Odliczenia od dochodu
 • 1. Strata podatkowa
 • 2. Ulga na działalność badawczo-rozwojową
 • 3. Darowizny
 • 4. Wydatki na wyposażenie pojazdów w urządzenia do poboru opłat w systemie e-TOLL
 • 5. Ulga na złe długi

Wykaz obowiązków podatnika i płatnika w zakresie CIT i PIT

Galeria

Pozostałe aktualności

Kajki 10/12
10-547 Olsztyn

kom. 518 694 495 urlop do dnia 29.07.2022
kom. 518 694 427

biuro@olsztyn.skwp.pl

PKO BP S.A. O/O Olsztyn 68 1020 3541 0000 5902 0010 8902