STANOWISKO: Główny księgowy/Główna księgowa

RODZAJ ZATRUDNIENIA: Umowa o pracę

WYMAGANIA PRACODAWCY:
Poszukujemy osoby zaangażowanej w pracę, posiadającej umiejętności analityczne, planistyczne, z umiejętnością realnej oceny sytuacji, skrupulatnej, ambitnej oraz poszukującej nowych rozwiązań. Zależy nam na osobie posiadającej cechy przywódcze i która będzie potrafiła samodzielnie rozwiązywać pojawiające się problemy oraz otwartej na współpracę
Oczekujemy:
(Wykształcenie)
1. W zakresie wykształcenia spełnienia jednego z poniższych warunków: a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości, b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości, c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów, d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego
(Doświadczenie)
2. W zakresie udokumentowanego doświadczenia zawodowego, minimum 5 letniego doświadczenia na kierowniczym stanowisku w działach księgowości.
(Wiedza i Umiejętności)
3. Znajomość przepisów prawa bilansowego i podatkowego oraz praktycznego ich stosowania.
4. Znajomość przepisów prawa w zakresie finansów publicznych oraz działalności leczniczej oraz praktycznego ich zastosowania.
5. Umiejętności interpretowania przepisów.
6. Biegłej znajomości obsługi komputera, w tym aplikacji kadrowo-płacowych.
7. Biegłej znajomości obsługi pakietu MS Office, w szczególności MS Excel.
(Pozostałe)
8. Umiejętności zarządzania pracą dużego zespołu.
9. Umiejętności pracy pod presją.
10. Rzetelności, odpowiedzialności i nieposzlakowanej opinii
11. Ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego; 12. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych; 13. Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe; 14. Posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
(Wymagania, których spełnienie będzie dodatkowym atutem)
15. Wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
16. Doświadczenie w prowadzeniu rozliczeń projektów unijnych.

OPIS STANOWISKA
1. Prowadzenie rachunkowości w tym sporządzenie sprawozdań finansowych;
2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
3. Dokonywanie wstępnej kontroli dokumentów finansowych
4. Kontrola sporządzanych deklaracji podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.
5. Kontrola sporządzanych deklaracji VAT oraz JPK
6. Organizacja i nadzór nad prowadzeniem ksiąg rachunkowych i obiegiem dokumentacji.
7. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych z zakresu powierzonych zadań.
8. Zarządzanie zespołem.
9. Współpraca z zewnętrznymi instytucjami i organami podatkowymi.
10. Nadzór nad prowadzeniem ewidencji majątku.
11. Nadzór nad terminowym regulowaniem zobowiązań.
12. Nadzór nad terminowym regulowaniem należności oraz wsparciem w procesie ich windykacji.
13. Dokonywanie kontroli bieżącej w zakresie powierzonych obowiązków.

OFERUJEMY:
✓ Pracę w największym szpitalu w województwie - dającym duże możliwości w kształtowaniu swojego rozwoju zawodowego.
✓ Pracę w przyjaznym środowisku.
✓ Możliwość podnoszenia kwalifikacji i szkolenia.
✓ Świadczenia socjalne.

KONTAKT:
Jeśli rozważasz zmianę oraz chęć poszerzenia swych doświadczeń zawodowych w dynamicznym środowisku, jakie tworzy nasz szpital to serdecznie zapraszamy do złożenia swej aplikacji (CV wraz z listem motywacyjnym oraz podaniem o pracę) na adres e-mail: rekrutacja@usk.opole.pl
Pytania kierować można pod nr tel.: (77) 45 20 133, (77) 45 20 125.
Zapraszamy do nawiązania współpracy!
Informujemy, że w związku z prowadzoną rekrutacją będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w "Klauzuli informacyjnej dla kandydatów do pracy" dostępnej na naszej stronie internetowej http://www.usk.opole.pl w zakładce RODO.

Kajki 10/12
10-547 Olsztyn

kom. 518 694 495
kom. 518 694 427

biuro@olsztyn.skwp.pl

PKO BP S.A. O/O Olsztyn 68 1020 3541 0000 5902 0010 8902