Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydata na stanowisko księgowego w Wydziale Księgowości
Ogłoszenie ZDEF.37.2019
Wymiar etatu: 1
Miejsce wykonywania pracy: Olsztyn
Główne obowiązki:
1. kontrola formalno-rachunkowa, dekretowanie i księgowanie dowodów księgowych,
2. rozliczanie i dokonywanie analiz kont rozrachunkowych aptek,
3. przygotowywanie map płatności,
4. opłacanie zobowiązań, realizacja cesji, zajęć,
5. przygotowywanie zestawień i informacji dla celów sprawozdawczości,
6. prowadzenie ksiąg rachunkowych,
7. współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi oddziału.
Wykształcenie:
konieczne: średnie/wyższe
pożądane: wyższe ekonomiczne, finanse i rachunkowość.
Wymagania konieczne:
1. 5-letnie doświadczenie zawodowe w przypadku średniego wykształcenia,
2. 3-letnie doświadczenie zawodowe w przypadku wyższego wykształcenia,
3. znajomość przepisów ustaw: z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r, poz. 351 j.t.); z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 j.t. ze zm.); z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1440 j.t.); z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U. 2019 poz.1373 j.t. ze zm.).
4. bardzo dobra znajomość obsługi programów informatycznych Excel i Word,
5. rzetelność i terminowość.
Wymagania pożądane:
1. doświadczenie związane z obsługą interesantów,
2. umiejętność stosowania odpowiednich przepisów prawa,
3. umiejętność pracy pod presją czasu, dyspozycyjność.
Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych ( Dz.U. 2019 poz.1373 j.t. ze zm.).
Art. 112.
1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:
1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
2) właścicielami lub pracownikami aptek związanych z Funduszem umową na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę, właścicielami lub pracownikami świadczeniodawców, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów lub osobami współpracującymi z tymi podmiotami;
3) członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, z wyłączeniem urzędu obsługującego organ sprawujący nadzór nad Funduszem;
4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej
i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 999 i 1000);
6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty,
o których mowa w pkt 2;
7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.
2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:
1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
2) wykonywać działalności gospodarczej.
Wymagane dokumenty:
• kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe,
• podpisany list motywacyjny i życiorys,
• podpisane oświadczenia o treści:
• „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy,
dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego nr ZDEF.37.2019, zgodnie z zapisami art.6.1a, a w przypadku podania szczególnych kategorii danych, na podstawie art. 9.2a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych – RODO).”
• „Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku w związku z przekazaną fotografią dołączoną do dokumentów.” UWAGA! Dołączenie wizerunku kandydata jest dobrowolne.
• „Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego numeru telefonu niezbędnego
do kontaktu w bieżącym procesie rekrutacji.”
• „Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail niezbędnego do kontaktu
w bieżącym procesie rekrutacji.”
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO), informuję, że:
Administratorem danych osobowych udostępnionych na potrzeby rekrutacji jest Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej 16, reprezentowany przez Dyrektora Oddziału.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych związane jest z wymogiem ustawowym wynikającym
z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, ze zm.), a także ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141; tj. Dz. U. 2018 poz. 917). Nie podanie przez Pana/Panią danych może wpływać na treść rozstrzygnięcia w postępowaniu rekrutacyjnym. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zapisami art. 6.1a, a w przypadku podania szczególnych kategorii danych, na podstawie art. 9. 2 a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO).Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo do przenoszenia danych (o ile w danym przypadku przysługuje), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), której dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przekazane przez Pana/Panią dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jak również profilowania.
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w W-MOW NFZ: Marian Klimek, IOD@nfz-olsztyn.pl tel. 89 678 7570.
Zainteresowane osoby prosimy o dostarczenie dokumentów w zamkniętej kopercie osobiście do Kancelarii Oddziału lub przesłanie na adres:
Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
10 - 561 Olsztyn, ul. Żołnierska 16
w terminie do dnia 29 października 2019 r.
z dopiskiem: oferta pracy – Ogłoszenie nr ZDEF.37.2019
Informacje telefoniczne pod nr 89 678 74 04
Inne informacje:
• Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do W-MOW NFZ
w Olsztynie).
• Kandydaci zakwalifikowani po I etapie zostaną powiadomieni o terminie II etapu procedury kwalifikacyjnej, poprzez umieszczenie w BIP i na tablicach informacyjnych w Oddziale „Informacji
o kandydatach spełniających wymagania formalne”. Informacja zawierająca imiona i nazwiska osób spełniających wymagania formalne, po 7 dniach od zamieszczenia podlega wyłączeniu jawności W BIP oraz usunięciu z tablic informacyjnych.
• Oferty osób, które w procesie rekrutacji nie zostały wybrane na dane stanowisko, można odebrać
w ciągu 3 miesięcy od daty zamieszenia ogłoszenia o zatrudnionym kandydacie.
• Oferty nieodebrane w powyższym terminie, zostaną komisyjnie zniszczone.
• Informacja zawierająca imię i nazwisko osoby zatrudnionej, po 7 dniach od daty zamieszczenia w BIP zostaje zastąpiona informacją ogólną (bez imienia i nazwiska) oraz zdjęta z tablic informacyjnych Oddziału.

Dyrektor
Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
w Olsztynie

Kajki 10/12
10-547 Olsztyn

kom. 518 694 495
kom. 518 694 427

biuro@olsztyn.skwp.pl

PKO BP S.A. O/O Olsztyn 68 1020 3541 0000 5902 0010 8902