Miejsce pracy: siedziba RCKiK w Olsztynie, 10-255 Olsztyn, ul. Malborska 2– Sekcja księgowości;

Forma zatrudnienia: umowa o pracę;

Wymiar etatu: pełen etat.

 

Podstawowy zakres obowiązków na stanowisku pracy:

 • Samodzielne ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych;
 • Kontrola sald kont księgowych;
 • Analiza rozrachunków z kontrahentami;
 • Czynności dotyczące zamknięcia miesiąca obrachunkowego;
 • Przygotowywanie deklaracji podatkowych VAT.

 

 1. Wymagania kwalifikacyjne kandydata:

1) Niezbędne:

 1. wykształcenie min. średnie o profilu ekonomicznym;
 2. doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku minimum 2 lata;
 3. znajomość obowiązujących przepisów z zakresu rachunkowości, podatku VAT;
 4. znajomość pakietu MS Office;
 5. bardzo dobra organizacja i dyscyplina pracy;
 6. odpowiedzialność za wykonywanie powierzonych zadań, terminowość, rzetelność, sumienność, systematyczność, inicjatywa i zaangażowanie.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 • Podpisany list motywacyjny i CV;
 • Podpisany kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Załącznik nr 1);
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru (klauzula zgody*) wraz z klauzulą informacyjną dla kandydata do pracy (Załącznik nr 2);
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe kandydata (świadectwa, dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia o ukończonych kursach, inne);
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenie, jeżeli stosunek pracy nie uległ rozwiązaniu, inne zaświadczenia potwierdzające doświadczenie zawodowe).

*Klauzula Zgody

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji tj. w prowadzonym naborze nr 8/2022 oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych*.

*niepotrzebne skreślić

III. Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie w godzinach 7.25-15.00 lub pocztą na adres: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie, Malborska 2,              10-255 Olsztyn w terminie do dnia 10.06.2022 r. Na kopercie należy umieścić dopisek: „Oferta pracy - nabór nr 8/2022”;

2) Oferty, które nie będą spełniały wymagań formalnych oraz te, które wpłyną do RCKiK                                 w Olsztynie po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane (decyduje data faktycznego wpływu do RCKiK w Olsztynie do godz. 15.00).

 1. Dodatkowe informacje:

1)Kontakt/Pytania: Gł. księgowy – mgr Małgorzata Ziniewicz, tel. 89 526 01 56 w. 137;

2)Kandydaci spełniający wymagania formalne oraz w największym stopniu oczekiwania pracodawcy zostaną telefonicznie zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną;

3) Kandydaci, których oferty nie zostały wybrane w procesie rekrutacji,  w terminie  tygodnia od ogłoszenia wyniku mogą odebrać złożone dokumenty. Po upływie tego terminu nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone komisyjnie, chyba że w klauzuli zawartej w ofercie została wyrażana zgoda na przetwarzanie danych w przyszłych rekrutacjach;

4) Aplikacje bez dołączonej zgody na przetwarzanie danych osobowych przez RCKiK w Olsztynie nie będą rozpatrywane.

Olsztyn, dn. 30.05.2022 r.

Pozostałe oferty z tego samego miasta

Kajki 10/12
10-547 Olsztyn

kom. 518 694 495
kom. 518 694 427

biuro@olsztyn.skwp.pl

PKO BP S.A. O/O Olsztyn 68 1020 3541 0000 5902 0010 8902