Miasto:
Elbląg Olsztyn
Typ:
szkolenie online
Tryb:
szkolenie online
Opłata:
240,- zł od osoby
Terminy

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Uczestnik powinien dysponować komputerem lub urządzeniem mobilnym, z dostępem do Internetu (przeglądarka Google Chrome lub Firefox).

Organizacja

Czas trwania: 6 godziny dydaktycznych ,

Prowadzący:

Dorota Łabuda – biegły sądowy z zakresu podatku od towarów i usług przy Sądach Okręgowych w Kielcach i Katowicach, były wieloletni pracownik administracji podatkowej w tym wyspecjalizowanego urzędu skarbowego, trener administracji skarbowej – wykładowca Krajowej Szkoły Skarbowości, posiadający blisko 25 letnie doświadczenie w zakresie prawa podatkowego (podatek od towarów i usług) i prawa proceduralnego (ordynacja podatkowa), wieloletni wykładowca kursów i szkoleń, współpracujący między innymi z 11 oddziałami okręgowymi Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

W ramach szkolenia zapewniamy:

  • autorskie materiały szkoleniowe,
  • zaświadczenie o ukończeniu.

Należność prosimy kierować na nasze konto w PKO BP S.A. O/Olsztyn nr 68 1020 3541 0000 5902 0010 8902

Ważne

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów szkolenia. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty za zgłoszony udział.

Program szkolenia:

1. Narzędzia uszczelniające system podatku VAT:
a) Procedury rejestracyjne – czynności podejmowane przez urzędy skarbowe przy rejestracji działalności albo zmianie właściwości miejscowej podmiotu.
b) faktura do paragonu z NIP – warunki, wyjątki, sankcje – interpretacje organów podatkowych
c) Biała lista i należyta staranność
I. dane zawarte w Rejestrze Podatników VAT („białej liście”) – jakie rachunki bankowe są widoczne w rejestrze (rachunki techniczne, indywidualne, faktoring, podatnik zwolniony z VAT itd.)
II. kontrowersyjne stanowisko organów podatkowych w kwestii wyliczania „wartości transakcji 15 000 zł” (np. sumowanie kwot za poszczególne miesiące w przypadku umów ciągłych),
III. „biała lista” a zapłata w formie innej niż przelew (karta kredytowa, PayPal itd.),
IV. zapłata na rachunek inny niż zawarty w „białej liście” a skutki w podatku VAT oraz w podatkach dochodowych od 1 stycznia 2020 r. (w tym brak możliwości zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodu) - jak uniknąć negatywnych konsekwencji
V. wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące białej listy podatników VAT.
VI. metodologia „dobrej wiary” a biała księga – stanowisko Ministerstwa Finansów - korzyści i negatywne skutki dla podatnika w tym sankcje.
d) Obowiązkowa podzielona płatność („split payment”) i solidarna odpowiedzialność:
I. mechanizm podzielonej płatności – omówienie zasad stosowania, z uwzględnieniem praktycznych doświadczeń oraz interpretacji organów podatkowych (załącznik nr 15 do ustawy zamiast odwrotnego obciążenia, warunki obowiązkowego MPP i adnotacja na fakturach, faktura w walucie a MPP, zaliczka a MPP, zbiorczy komunikat przelewu – ułatwienie czy kłopot)
II. możliwość wydatkowania środków z rachunku VAT w tym wniosek o ich uwolnienie
III. sankcje dla sprzedawcy i nabywcy, solidarna odpowiedzialność
IV. skutki nieprzestrzegania przepisów o obowiązkowej podzielonej płatności w PIT / CIT od 1 stycznia 2020 r.
V. różnica między obowiązkowym MPP a płatnością z białej listy
2. Rozliczenie podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności – nowe zasady wprowadzone w 2019 r.
a) prawa i obowiązki wierzyciela,
b) prawa i obowiązki dłużnika
c) spór o zgodność przepisów „ulgi na złe długi” z dyrektywą VAT rozstrzygnie TSUE

3. Zasady odliczenia podatku:
a) prawo do odliczenia podatku VAT w myśl przepisów prawa krajowego i UE,
b) moment powstania obowiązku podatkowego a prawo do podatku naliczonego
c) faktury otrzymane po terminie a prawo do podatku naliczonego. Nadrzędność dyrektywy unijnej nad przepisami krajowymi.
d) orzecznictwo krajowe oraz TSUE w tym:
- stawka VAT na fast foody – sprzedaż dań gotowych i posiłków
- błędna nazwa towaru lub usługi na fakturze a prawo do podatku naliczonego
- moment powstania obowiązku w usługach budowlanych a prawo do podatku naliczonego.
4. Interpretacje ogólne Ministerstwa Finansów
a) Korzystanie z samochodów osobowych - nowe wyjaśnienia MF
b) Trwała zabudowa meblowa

5. Faktury korygujące – prawa i obowiązki stron transakcji. Nowy ważny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie elektronicznych potwierdzeń odbioru faktur korygujących.
6. Prawo do podatku naliczonego a WNT wykazane z opóźnieniem – spór rozstrzygnie TSUE.
7. Wyłączenia stosowania obniżenia podatku.
a) Odliczenie podatku VAT związanego z zakupem usług gastronomicznych i hotelowych w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i wyjaśnień Ministerstwa Finansów.
b) Różnica między fakturą wadliwą a nierzetelną jako źródłem podatku.
c) Metodologia „dobrej wiary” a faktura nierzetelna.
8. Sankcje: dodatkowe zobowiązanie podatkowe, przesłanki stosowania przez organy podatkowe art. 108 ustawy o VAT i związane z tym orzecznictwo sądowe
a) Czy fiskus może domagać się podatku na podstawie art. 108 ustawy o VAT, jeżeli jego wykazanie nie wiązało się z oszustwem, lecz wynikało z błędnej wykładni prawa, a odbiorca i tak odliczyłby VAT, gdyby fakturowanie było prawidłowe
b) Czy art. 112b ust. 2 ustawy o VAT, nakładający 20-proc. sankcję VAT, jest zgodny z unijną dyrektywą VAT i wynikającą z niej zasadą proporcjonalności?
9. Najnowsze orzecznictwo sądów krajowych i TSUE dotyczące postępowań podatkowych w tym wyrok WSA w Gliwicach - wyrok TSUE w sprawie Glencore.

Kajki 10/12
10-547 Olsztyn

tel. 89 527 90 50
tel. 89 527 90 60
kom. 517-358-268

biuro@olsztyn.skwp.pl
szkolenia@olsztyn.skwp.pl

PKO BP S.A. O/O Olsztyn 68 1020 3541 0000 5902 0010 8902