Miasto:
Olsztyn
Typ:
szkolenie online
Tryb:
szkolenie online
Opłata:
240,- zł od osoby
Terminy

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Uczestnik powinien dysponować komputerem lub urządzeniem mobilnym, z dostępem do Internetu (przeglądarka Google Chrome lub Firefox).

Organizacja

Czas trwania szkolenia wynosi 6 godzin lekcyjnych.

Rozpoczęcie: godzina 09.00 

Prowadzący:

Prawnik Filip Stradomski – Ukończył Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie na kierunku Prawo. Obecnie doktorant w Katedrze Prawa Administracyjnego i Prawa Administracyjnego Gospodarczego w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe, które zdobywał w wiodących kancelariach prawnych oraz spółkach doradztwa podatkowego w Warszawie. Na co dzień zajmuje się doradztwem w zakresie stosowania przepisów MDR oraz AML. Jest autorem publikacji prawno-podatkowych. Posiada doświadczenie jako wykładowca.

W ramach szkolenia zapewniamy:

  • autorskie materiały szkoleniowe,
  • zaświadczenie o ukończeniu.

Należność prosimy kierować na nasze konto w PKO BP S.A. O/Olsztyn nr 68 1020 3541 0000 5902 0010 8902

Ważne

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów szkolenia. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty za zgłoszony udział.

Program szkolenia

1. Zagadnienia ogólne.

a. Podstawowe informacje na temat dotychczasowego oraz nowego stanu prawnego.
b. Podstawowe informacje na temat Wytycznych OECD.
c. Objaśnienia podatkowe w zakresie cen transferowych (w odniesieniu do przepisów obowiązujących do dnia 31 grudnia 2018 r.).
d. Rekomendacje Forum Cen Transferowych.

2. Nowa definicja podmiotów powiązanych.

3. Ceny transferowe oraz metody weryfikacji ceny transferowych.

a. Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej.
b. Metoda koszt plus.
c. Metoda ceny odsprzedaży.
d. Metoda marży transakcyjnej netto.
e. Metoda podziału zysków.
f. Pozostałe metody.

4. Dokumentacja cen transferowych – zagadnienia wybrane.

a. Nowe limity dokumentacyjne.
b. Local File – nowe elementy dokumentacji oraz terminy sporządzenia.
c. Master File – nowe elementy dokumentacji oraz terminy sporządzenia.

5. Transakcje kontrolowane nieobjęte obowiązkiem sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych.

6. Analiza danych porównawczych:

a) technika przeprowadzania analiz danych porównawczych,
b) dobór rentowność dla potrzeb porównania,
c) znaczenie kwartyla dolnego, górnego oraz mediany,
d) brak obowiązku sporządzania analizy danych porównawczych,

7. Nowe obowiązki informacyjne – informacja o cenach transferowych (TP-R). Elementy oraz termin.

8. Dokumentacja transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi a obowiązki informacyjne o schematach podatkowych.

 

Kajki 10/12
10-547 Olsztyn

tel. 89 527 90 50
tel. 89 527 90 60
kom. 517-358-268

biuro@olsztyn.skwp.pl
szkolenia@olsztyn.skwp.pl

PKO BP S.A. O/O Olsztyn 68 1020 3541 0000 5902 0010 8902