Miasto:
Olsztyn Elbląg
Typ:
szkolenie online
Tryb:
szkolenie online
Opłata:
160,- zł od osoby

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Uczestnik powinien dysponować komputerem lub urządzeniem mobilnym, z dostępem do Internetu (przeglądarka Google Chrome lub Firefox).

Organizacja

Czas trwania szkolenia wynosi 4 godziny lekcyjne.

Rozpoczęcie: godzina 09.00 

 

Prowadzący:

Dariusz Polakowski - posiada wieloletnie doświadczenie wykładowe oraz zawodowe, które zdobywał jako pracownik Izby Skarbowej. Specjalizuje się w zagadnieniach podatku od towarów i usług. Wykładowca na studiach podyplomowych, w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Krajowej Izby Podatkowej.

W ramach szkolenia zapewniamy:

  • autorskie materiały szkoleniowe,
  • zaświadczenie o ukończeniu.

Należność prosimy kierować na nasze konto w PKO BP S.A. O/Olsztyn nr 68 1020 3541 0000 5902 0010 8902

Ważne

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów szkolenia. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty za zgłoszony udział.

Program

1.Ulga na złe długi:

a) termin w jakim sprzedający uprawdopodabnia nieściągalność wierzytelności,
b) warunki korzystania z ulgi na złe długi,
c) obowiązki nabywcy,
d) różne zasady stosowania ulgi na złe długi dla faktur z terminem płatności przypadającym w 2018 r.
e) wyrok TSUE w sprawie warunków umożliwiających zastosowanie ulgi.

2. Kasy rejestrujące w 2020 r.:

a) Centralne Repozytorium Kas,
b) wybrane zwolnienia przedmiotowe z obowiązku rejestracji na kasie fiskalnej,
c) kasy fiskalne online – terminy wdrażania, sposób i warunki ich używania,
d) stosowanie oznaczeń literowych dla stawek VAT,
e) wystawianie faktur do paragonów, sankcje za ich błędne wystawienie,
f) ulga z tytułu nabycia kas rejestrujących oraz sankcje za brak serwisu kasy,

3. Biała lista podatników VAT:

a) zakres danych przechowywanych w rejestrze podatników,
b) nowe możliwości w zakresie weryfikowania wiarygodności kontrahenta,
c) konsekwencje podatkowe dokonania zapłaty należności wynikającej z faktury bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub na rachunek nieujęty w wykazie w podatku VAT oraz CIT i PIT,
d) odpowiedzialność solidarna w trybie przepisów ordynacji podatkowej oraz warunki po spełnieniu których instytucja ta nie ma zastosowania,

4. Obowiązkowy mechanizm płatności podzielonej dla wybranych transakcji:

a) lista transakcji objętych obowiązkowym systemem split payment,
b) wprowadzenie obowiązku posiadania rachunku rozliczeniowego na potrzeby obsługi transakcji objętych obowiązkiem dokonywania zapłaty w systemie split payment,
c) sposób dokonania zapłaty a mechanizm podzielonej płatności,
d) wartość transakcji a mechanizm podzielonej płatności,
e) likwidacja odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym,
f) obowiązkowe oznaczenia na fakturach w związku z wprowadzeniem mechanizmu podzielonej płatności,
g) konsekwencje podatkowe za niezastosowanie mechanizmu podzielonej płatności lub za nieprawidłowe wystawienie faktury dla transakcji objętej obowiązkowym MPP,
h) obowiązkowy MPP a koszty uzyskania przychodu na gruncie podatku dochodowego,
i) wprowadzenie możliwości opłacania zaliczki oraz jednym przelewem w systemie split payment więcej niż jednej faktury,

5. Transakcje wewnątrzwspólnotowe

a)zmiana warunków do uznania, iż doszło do przemieszczenia towarów,
b) wykaz dokumentów potwierdzających przemieszczenie towarów do innego państwa członkowskiego,
c) nowa rola informacji podsumowującej,
d) transakcje wielostronne, nowa definicja podmiotu pośredniczącego,
e) skład konsygnacyjny, warunki i zasady w jakich podatnik może dokonywać rozliczeń w tym trybie,

6. Wiążąca informacja stawkowa (WIS):

a) wiążąca informacja stawkowa zasady wydawania,
b) zasady ochrony oraz przypadki w jakich WIS traci moc obowiązującą,
b) nomenklatura scalona (CN) w zakresie identyfikowania towarów,

7. Brak obowiązku składania deklaracji dla celów VAT od 01.04 lub 01.07 2020r:

a) zmiana struktury JPK,
b) sankcje za przesyłanie ewidencji VAT zawierającej błędy i nieprawidłowości,
c) terminy korygowania JPK zawierającego błędy,
d) zniesienie obowiązku składania VAT 7, VAT 7K, VAT 27 i VAT ZD,

II. Najnowsze rozstrzygnięcia TSUE w zakresie podatku VAT

1. Wyrok w sprawie zasad ustalania daty sprzedaży w przypadku usług dokumentowanych protokołami zdawczo-odbiorczymi.
2. Wyrok w sprawie zasad rozliczania kart paliwowych.
3. Wyrok w sprawie stosowania prewspółczynnika dla rozliczenia podatku VAT.
4. Wyrok w sprawie zasad stosowania ulgi na złe długi.
5. Wyrok w sprawie możliwości odliczenia (przy spełnieniu określonych warunków) podatku naliczonego z tytułu nabycia usług noclegowych lub gastronomicznych.
6. Wybrane orzeczenia sądów krajowych.

III. Zagadnienia wybrane:

1. Faktury:

a) faktury, faktury korygujące, noty korygujące,
b) zasady korygowania podstawy opodatkowania i podatku należnego – korekty in plus a korekty in minus, zasady potwierdzania odbioru faktury korygującej,
c) zasady korygowania podatku naliczonego,
d) korekta „do zera” a anulowanie faktury,
e) zasady wystawiania i rozliczania faktur zaliczkowych oraz faktur końcowych / rozliczeniowych,
f) faktury elektroniczne – zasady wystawiania, przesyłania oraz przechowywania.

2. Prawo do odliczenia VAT w 2020 r.

a) zasady i terminy rozliczania podatku naliczonego,
b) przypadki w jakich nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego,
c) odliczanie VAT od wydatków związanych z pojazdami,
d) odliczanie VAT od wydatków związanych ze świadczeniami nieodpłatnymi (dla klientów, kontrahentów, pracowników, współpracowników),
e) należyta staranność, dobra wiara a rozliczenie podatku naliczonego.

Kajki 10/12
10-547 Olsztyn

tel. 89 527 90 50
tel. 89 527 90 60
kom. 517-358-268

biuro@olsztyn.skwp.pl
szkolenia@olsztyn.skwp.pl

PKO BP S.A. O/O Olsztyn 68 1020 3541 0000 5902 0010 8902