Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
trwa nabór
Godzina rozpoczęcia kursu:
16:00
Typ:
kurs
Tryb:
w dni robocze
Opłata:
1800,- zł od osoby

Rachunkowość polska dla księgowych (uchodźców) z Ukrainy; Бухгалтерський облік в Польщі для бухгалтерів (біженців) з України; Бухгалтерский учет в Польше для бухгалтеров (беженцев) из Украины

Miasto: Olsztyn

Rachunkowość polska dla księgowych (uchodźców) z Ukrainy – 80 godzin wykładowych

Tryb realizacji kursu: możliwość wyboru przez Uczestnika formy udziału w szkoleniu:

 • zdalnie – za pośrednictwem platformy Cilickmeeting, lub
 • stacjonarnie w Olsztynie

Egzamin końcowy wyłącznie stacjonarnie w siedzibie Organizatora szkolenia.

Cena: 1 800 zł

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata – osoby posiadającej doświadczenie zawodowe w księgowości zdobyte w Ukrainie – do pracy w zawodzie księgowego (specjalisty) na potrzeby rynku pracy w Polsce.

Uczestnikami kursu mogą być osoby posiadające:

 1. wykształcenie średnie lub wyższe (licencjat, magistratura) z zakresu nauk ekonomicznych potwierdzone dokumentem o ukończeniu studiów wyższych,
 2. doświadczenie zawodowe w księgowości (praca na stanowisku księgowego w Ukrainie).

W przypadku braku dokumentów poświadczających powyższe  wymagania konieczne jest pisemne oświadczenie Uczestnika.

Program szkolenia:

Kurs obejmuje dwa moduły dydaktyczne – ogółem 80 godzin wykładowych, w tym:

Moduł I – Rachunkowość z elementami etyki zawodowej – 56 godziny lekcyjne

Moduł II – Wybrane zagadnienia prawa podatkowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych – 20 godziny lekcyjne

Egzamin końcowy – 4 godziny lekcyjne

Zakres tematyczny kursu:

Moduł I – Rachunkowość z elementami etyki zawodowej
1.1 Organizacja działalności gospodarczej w Polsce – wiadomości wstępne
1.1.1 Formy organizacyjno-prawne działalności podmiotów gospodarczych
1.1.2 Wpływ formy organizacyjno-prawnej na prowadzenie rachunkowości
1.2 Zasady i organizacja rachunkowości w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą. Etyka zawodowa w pracy księgowego
1.2.1 Organizacja rachunkowości w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą
1.2.2 System informacyjny rachunkowości i zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym wymogi zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych
1.2.3 Zasady zawodowej etyki w rachunkowości
1.3 Aktywa pieniężne
1.3.1 Pojęcie aktywów pieniężnych i ich klasyfikacja
1.3.2 Dokumentacja i zasady ewidencji aktywów pieniężnych
1.3.3 Środki pieniężne w walicie polskiej oraz w walutach obcych
1.3.4 Różnice kursowe związane z wyceną środków pieniężnych w ujęciu bilansowym i podatkowym
1.4 Rozrachunki
1.4.1 Istota i klasyfikacja rozrachunków
1.4.2 Zasady dokumentacji i ewidencji rozrachunków
1.4.3 Wycena należności i zobowiązań
1.4.4 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami wyrażone w walucie polskiej oraz walucie obcej
1.4.5 Różnice kursowe związane z wyceną rozrachunków w ujęciu bilansowym i podatkowym
1.4.6 Rozrachunki publicznoprawne
1.4.7 Rozrachunki związane z naliczaniem wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników
1.4.8 Pozostałe rozrachunki
1.5 Obrót materiałowy i towarowy
1.5.1 Pojęcie i klasyfikacja materiałów i towarów
1.5.2 Dokumentowanie oraz miary stosowane do wyceny materiałów i towarów
1.5.3 Zakup materiałów i towarów oraz jego rozliczenie
1.5.4 Rozchody materiałów i towarów
1.6 Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
1.6.1 Środki trwałe – dokumentacja, ewidencja i wycena
1.6.2 Metody amortyzacji środków trwałych (bilansowe i podatkowe)
1.6.3 Budowa, ulepszenia i remonty środków trwałych
1.6.4 Wartości niematerialne i prawne – dokumentacja, amortyzacja, ewidencja i wycena
1.6.5 Leasing operacyjny i finansowy - zagadnienia podstawowe
1.7 Kapitał (fundusz) własny oraz rezerwy na zobowiązania
1.7.1 Kapitał (fundusz) podstawowy i jego związek z formą organizacyjno-prawną jednostki
1.7.2 Kapitał zapasowy i kapitały rezerwowe
1.7.3 Ewidencja i wycena rezerw na zobowiązania (zagadnienia podstawowe)
1.8 Przychody i koszty podstawowej działalności operacyjnej
1.8.1 Klasyfikacja przychodów i kosztów podstawowej działalności operacyjnej
1.8.2 Rozliczenia międzyokresowe kosztów (czynne i bierne) oraz przychodów
1.8.3 Warianty ewidencyjne kosztów
1.8.4 Ustalanie wyniku ze sprzedaży w różnych wariantach ewidencyjnych kosztów
1.9 Pozostała działalność operacyjna, finansowa i obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego
1.9.1 Przychody i koszty pozostałej działalności operacyjnej
1.9.2 Przychody i koszty finansowe
1.9.3 Podatek dochodowy – zasady ustalania w ciągu roku i na dzień bilansowy
1.9.4 Zasady ustalania zysku (straty) netto
1.10 Jednostkowe sprawozdanie finansowe (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uor)
1.10.1 Zasady sporządzania sprawozdania finansowego jednostki prowadzącej działalność gospodarczą
1.10.2 Zamknięcie ksiąg rachunkowych
1.10.3 Formalne obowiązki podmiotów związane za sporządzeniem i zatwierdzeniem rocznych sprawozdań finansowych
1.11 Studium przypadku – od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia i rachunku zysków i strat
Moduł II –Wybrane zagadnienia prawa podatkowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
2.1 System podatkowy w Polsce
2.1.1 Ogólna charakterystyka podatków w Polsce
2.1.2 Najważniejszy obszary prawa proceduralnego regulowane w Ordynacji podatkowej
2.2 Podatek od towarów i usług (VAT)
2.2.1 Podatnicy i zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług
2.2.2 Moment powstania obowiązku podatkowego – zasady ogólne i szczególne
2.2.3 Podstawa opodatkowania, stawki podatku i zwolnienia przedmiotowe
2.2.4 Faktura i podstawowe jej elementy
2.2.5 Ogólne zasady odliczania podatku naliczonego i zwrotu nadwyżki VAT
2.2.6 Dostawa towarów i świadczenie usług na terytorium kraju
2.2.7 Ogólna charakterystyka towarowych transakcji zagranicznych (eksport i import towarów, WDT, WNT) i usług zagranicznych oraz miejsce ich świadczenia (opodatkowania)
2.2.8 Ewidencja dla potrzeb VAT oraz sposób jego rozliczania (terminy, JPK, informacje podsumowujące)
2.3 Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
2.3.1 Zakres podlegania obowiązku podatkowemu z podatku od osób prawnych (CIT)
2.3.2 Przychód podatkowy z działalności gospodarczej
2.3.3 Koszty uzyskania przychodu (KUP), wydatki niestanowiące KUP
2.3.4 Zasady i terminy rozliczenia podatku od osób prawnych (CIT)
2.4 Podmiot gospodarczy jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)
2.4.1 Pojęcie płatnika i podatnika
2.4.2 Podstawowe zasady opodatkowania dochodów ze stosunku pracy, umów cywilnoprawnych i innych świadczeń dla pracowników, świadczenia nieodpłatne
2.4.3 Dokumentacja płatnika (oświadczenia, informacje, deklaracje podatkowe dot. PIT). Obowiązki oraz odpowiedzialność płatnika
2.5 Podatki i opłaty kosztowe
2.5.1 Podatek od nieruchomości i podatek od środków transportowych
2.5.2 Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)
2.5.3 Inne podatki i opłaty (PFRON, opłata skarbowa, opłaty ekologiczne)
2.6 Wybrane zagadnienia z prawa pracy
2.6.1 Stosunek pracy i jego rodzaje
2.6.2 Wynagrodzenie za pracę
2.7 Wybrane zagadnienia z prawa ubezpieczeń społecznych
2.7.1 Podstawy ubezpieczeń społecznych
2.7.2 Dokumentacja ubezpieczeń społecznych
2.7.3 Rozliczenia z ZUS z tytułu wynagrodzeń ze stosunku pracy, umów cywilnoprawnych i innych świadczeń dla pracowników
Egzamin końcowy

Warunkiem uczestnictwa jest:

 • nadesłanie karty zgłoszenia, oraz
 • wpłata wymaganej zaliczki.

Zwrot zaliczki jest możliwy w przypadku pisemnego zgłoszenia rezygnacji z udziału najpóźniej do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest traktowane jako złożenie oświadczenia woli uczestnictwa w kursie.

Zajęcia szkoleniowe są prowadzone:

 • dwa razy w tygodniu w godz. 16:00-20:00,
 • w soboty od godz. 9:00.

Zapraszamy serdecznie!

 

Бухгалтерський облік в Польщі для бухгалтерів (біженців) з України – 80 лекційних годин

Режим проведення курсу: Учасник може обрати форму участі в курсі:

 • дистанційна (online) - через платформу Clickmeeting, або
 • стаціонарна.

Підсумковий іспит проводиться стаціонарно в приміщенні організатора навчання.

Ціна: 1.800 злотих,

Спосіб проведення (реалізації) курсу: 2 рази на тиждень в годинах 16.00 – 20.00

Детальний розклад занять буде розроблений після формування групи.

Метою курсу є підготовка кандидата – особи з професійним досвідом бухгалтерського обліку, здобутим в Україні – до роботи за професією бухгалтера (спеціаліста) для потреб ринку праці в Польщі.

Учасниками курсу можуть бути особи, які мають:

 1. Освіта: середня чи вища (бакалавр, магістр) у галузі економічних наук, підтверджена документом про закінчення вищої освіти,
 2. досвід роботи бухгалтером в Україні. У разі відсутності документів, що підтверджують зазначені вимоги, необхідна письмова заява Учасника.

Курс включає два дидактичні модулі – всього 80 лекційних годин, у тому числі:

І модуль – Бухгалтерський облік з елементами професійної етики – 56 лекційні години

ІІ модуль – Вибрані питання податкового права, трудового права, пенсійного і соціального страхування – 20 лекційні години

Підсумковий іспит – 4 лекційні години

Умовою участі в курсі є:• надсилання анкети та• сплата необхідної передоплати. Авансовий внесок може бути повернений у разі письмової відмови від участі не пізніше ніж за 5 робочих днів до початку занять. Залишок сплаченої суми має бути погашений під час реалізації курсу в термін, визначений організатором. Відправка анкети розглядається як подання заявки про бажання взяти участь в курсі.

Тематика курсу: 

Модуль I – Бухгалтерський облік з елементами професійної етики
1.1 Організація господарської діяльності в Польщі – основні поняття
1.2 Принципи і організація бухгалтерського обліку суб’єктів підприємницької діяльності. Професійна етика бухгалтера
1.3 Грошові кошти
1.4 Розрахунки
1.5 Оборот матеріалів і товарів
1.6 Основні засоби та нематеріальні активи
1.7 Власний капітал і резерви на зобов’язання
1.8 Доходи і кошти операційної господарської діяльності
1.9 Інша операційна, фінансова діяльність та обов’язкові нарахування на фінансовий результат
1.10 Фінансова звітність суб’єкта підприємницької діяльності
1.11 Практичний приклад – від початкового балансу до закриття кінцевого періоду і підготовки фінансової звітності
Модуль II – Вибрані питання податкового права, трудового права, пенсійного і соціального страхування
2.1 Податкова система в Польщі
2.2 Податок на додану вартість (VAT)
2.3 Податок з доходів юридичних осіб (CIT)
2.4 СПД як платник податку з доходів фізичних осіб (PIT)
2.5 Інші податки і оплати
2.6 Вибрані питання з трудового права
2.7 Вибрані питання з пенсійного і соціального страхування
Кінцевий іспит

Щиро запрошуємо!

 

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka
Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka
Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka
Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka
Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka
Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka
Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka
Dane do faktury
Załączniki
Załącz
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Kajki 10/12
10-547 Olsztyn

kom. 518 694 495
kom. 518 694 427

biuro@olsztyn.skwp.pl

PKO BP S.A. O/O Olsztyn 68 1020 3541 0000 5902 0010 8902