search Działamy dla księgowych od 1907
Miasto:
Olsztyn
Miejsce:
Kajki 10/12
10-547 Olsztyn
Termin rozpoczęcia:
październik/listopad 2023
Godzina rozpoczęcia kursu:
16:00
Typ:
kurs
Tryb:
w dni robocze
Opłata:
2200,- zł od osoby
Raty:
1200,- zł I rata płatna do dnia rozpoczęcia kursu,
1000,- zł II rata płatna co najmniej na miesiąc przed zakończeniem kursu,,
Zapisz się

FORMA ZAJĘĆ słuchacz ma prawo wyboru dogodnej dla siebie formy szkolenia (stacjonarnie, online lub hybrydowo) 

EGZAMIN odbywa się wyłącznie stacjonarnie w siedzibie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce O/O Olsztyn ul. Kajki 10/12

 

 

Tytuł zawodowy

"Księgowy" - kod zawodu 331301 - certyfikat I stopnia

Cel kursu

Celem kursu jest poznanie podstawowych zasad prowadzenia rachunkowości, przekazanie praktycznych umiejętności o funkcjonowaniu urządzeń księgowych. Absolwent kursu zna podstawy rachunkowości, w tym przedmiot i zakres rachunkowości, rodzaje dowodów księgowych oraz zasady ewidencji operacji gospodarczych na kontach księgowych, posiada wiedzę w zakresie prezentowania danych w sprawozdaniach finansowych mikro i małych przedsiębiorstw w rozumieniu ustawy o rachunkowości; zna pojęcie etyki w działalności gospodarczej i zawodowej; posiada wiedzę o podstawowych przepisach prawa bilansowego, podatków i ubezpieczeń społecznych, umie posługiwać się dokumentami księgowymi i urządzeniami ewidencyjnymi, potrafi sporządzić sprawozdanie finansowe dla mikro i małych przedsiębiorstw w rozumieniu ustawy o rachunkowości, potrafi zidentyfikować dylemat etyczny odnoszący się do działalności gospodarczej i zawodowej.

Uczestnicy

Słuchaczami kursu mogą być osoby nieposiadające przygotowania i doświadczenia w księgowości. Wszyscy kandydaci na kurs powinni posiadać co najmniej średnie wykształcenie.

Osoba ubiegająca się o uzyskanie kwalifikacji I stopnia ścieżki certyfikacji zawodu księgowego i tytułu księgowego (kandydat) powinna:

  1. posiadać, w momencie przystępowania do postępowania kwalifikacyjnego, obejmującego kształcenie zakończone egzaminem, wykształcenie co najmniej średnie.
  2. uznawać potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracyw zawodzie księgowego,
  3. rozumieć  istotę i znaczenie przestrzegania norm oraz zasad etycznych w pracy zawodowej

Absolwenci

Absolwent kursu:

1) w zakresie zdobytych kompetencji merytorycznych (wiedzy):

W1 zna podstawy rachunkowości, w tym przedmiot i zakres rachunkowości, rodzaje dowodów księgowych, typy kont księgowych oraz zasady ewidencji operacji gospodarczych na kontach księgowych,
W2 zna ewidencję podstawowych operacji gospodarczych w systemie kont księgowych,
W3  posiada wiedzę w zakresie prezentowania danych w sprawozdaniu finansowym jednostek mikro i małych w rozumieniu ustawyo rachunkowości,
W4  zna pojęcie etyki w działalności gospodarczej i zawodowej,
W5 posiada podstawową wiedzę dotyczącą ogólnych zasad funkcjonowania systemu finansowo-księgowego do prowadzenia ksiąg rachunkowych,
W6 zna podstawy systemu podatkowego w Polsce i rodzaje podatków dotyczących działalności gospodarczej,
W7  posiada wiedzę o podstawowych przepisach prawa bilansowego, podatkowego i ubezpieczeń społecznych.

 

2) w zakresie nabytych umiejętności zawodowych:

U1 umie posługiwać się dokumentami księgowymi i urządzeniami ewidencyjnymi,
U2 potrafi skontrolować podstawowe dowody księgowe,
U3 potrafi zaksięgować podstawowe operacje gospodarcze,
U4 potrafi sporządzić sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro i małych w rozumieniu ustawy o rachunkowości,
U5 potrafi zidentyfikować dylemat etyczny odnoszący się do działalności gospodarczej i zawodowej,
U6 potrafi prowadzić księgi rachunkowe z uwzględnieniem ogólnych wymogów prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych.

 

3) w zakresie nabytych kompetencji personalnych i społecznych, w szczególności:

K1 ma świadomość potrzeby poszerzania i pogłębiania wiedzy oraz nabywania nowych umiejętności,
K2 rozumie podstawowe zasady etycznego zachowania się w działalności gospodarczej i zawodowej,
K3 rozumie potrzebę komunikowania się w zespole i z kierownictwem w razie wątpliwości, niejasności, braku wiedzy czy umiejętności wymaganychw wykonywanych pracach.

Absolwenci otrzymują podstawową wiedzę z zakresu ewidencji zdarzeń gospodarczych, sporządzania zestawienia obrotów i sald, rachunku zysków i strat, bilansu, ustalania wyniku finansowego, systemu finansowego, prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, podstawowych zasad obsługi komputera, zastosowania informatyki w pracach biurowych.

Czas trwania - 2-3 miesiące (92 godziny)

Wykłady odbywają się dwa razy w tygodniu od godziny 16.00 do 20.00

Program kursu:

Kurs obejmuje dwa moduły tematyczne:

Moduł I Podstawy rachunkowości finansowej z elementami etyki zawodowej
- 82 godziny lekcyjne

Moduł II Wybrane zagadnienia publicznoprawne - 8 godzin lekcyjnych.

Egzamin trwa 2 godziny lekcyjne wliczone w czas trwania kursu i odbywa się stacjonarnie w siedzibie Oddziału Okręgowego.

Dodatkowe informacje

Organizator zastrzega możliwość zmiany formy wykładów stacjonarnych na wykłady z użyciem technik nauczania na odległość, w wypadku pogorszenia sytuacji epidemiologicznej i komunikatów Ministerstwa Edukacji o braku możliwości prowadzenia zajęć stacjonarnych.

W cenę kursu wliczone są materiały szkoleniowe.

Należność prosimy kierować na nasze konto w PKO BP S.A. O/Olsztyn nr 68 1020 3541 0000 5902 0010 8902

Oddział dopuszcza płatność ratalną tylko dla osób płacących za kurs indywidualnie. Aby skorzystać z możliwości płacenia w ratach prosimy o złożenie podania z harmonogramem spłat.

 

Ważne

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia 5% kosztów szkolenia. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty za zgłoszony udział.

 

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Kod rabatowy
Zniżka
Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka
Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka
Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka
Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka
Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka
Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka
Dane do faktury
Załączniki
Załącz
* pola wymagane

Deklaracja uczestnika szkolenia

Kajki 10/12
10-547 Olsztyn

kom. 518 694 495
kom. 518 694 427

biuro@olsztyn.skwp.pl

PKO BP S.A. O/O Olsztyn 68 1020 3541 0000 5902 0010 8902