search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
trwa nabór jesień 2024r.
Godzina rozpoczęcia kursu:
16:00
Typ:
kurs
Tryb:
w dni robocze
Opłata:
2200,- zł od osoby
Zapisz się

Planowane terminy spotkań*:

wkrótce...

zajęcia odbywają się w godzinach 16:00-20:00

*w wyjątkowych sytuacjach SKwP  zastrzega możliwość zmiany harmonogramu

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Uczestnik powinien dysponować komputerem lub urządzeniem mobilnym, z dostępem do Internetu (przeglądarka Google Chrome lub Firefox).

 

Tytuł zawodowy

"Księgowy" - kod zawodu 331301 - certyfikat I stopnia

Cel kursu

Celem kursu jest poznanie podstawowych zasad prowadzenia rachunkowości, przekazanie praktycznych umiejętności o funkcjonowaniu urządzeń księgowych. Absolwent kursu zna podstawy rachunkowości, w tym przedmiot i zakres rachunkowości, rodzaje dowodów księgowych oraz zasady ewidencji operacji gospodarczych na kontach księgowych, posiada wiedzę w zakresie prezentowania danych w sprawozdaniach finansowych mikro i małych przedsiębiorstw w rozumieniu ustawy o rachunkowości; zna pojęcie etyki w działalności gospodarczej i zawodowej; posiada wiedzę o podstawowych przepisach prawa bilansowego, podatków i ubezpieczeń społecznych, umie posługiwać się dokumentami księgowymi i urządzeniami ewidencyjnymi, potrafi sporządzić sprawozdanie finansowe dla mikro i małych przedsiębiorstw w rozumieniu ustawy o rachunkowości, potrafi zidentyfikować dylemat etyczny odnoszący się do działalności gospodarczej i zawodowej.

Uczestnicy

Słuchaczami kursu mogą być osoby nieposiadające przygotowania i doświadczenia w księgowości. Wszyscy kandydaci na kurs powinni posiadać co najmniej średnie wykształcenie.

Osoba ubiegająca się o uzyskanie kwalifikacji I stopnia ścieżki certyfikacji zawodu księgowego i tytułu księgowego (kandydat) powinna:

  1. posiadać, w momencie przystępowania do postępowania kwalifikacyjnego, obejmującego kształcenie zakończone egzaminem, wykształcenie co najmniej średnie.
  2. uznawać potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy w zawodzie księgowego,
  3. rozumieć  istotę i znaczenie przestrzegania norm oraz zasad etycznych w pracy zawodowej

Absolwenci

Absolwent kursu:

1) w zakresie zdobytych kompetencji merytorycznych (wiedzy):

W1 zna podstawy rachunkowości, w tym przedmiot i zakres rachunkowości, rodzaje dowodów księgowych, typy kont księgowych oraz zasady ewidencji operacji gospodarczych na kontach księgowych,
W2 zna ewidencję podstawowych operacji gospodarczych w systemie kont księgowych,
W3  posiada wiedzę w zakresie prezentowania danych w sprawozdaniu finansowym jednostek mikro i małych w rozumieniu ustawyo rachunkowości,
W4  zna pojęcie etyki w działalności gospodarczej i zawodowej,
W5 posiada podstawową wiedzę dotyczącą ogólnych zasad funkcjonowania systemu finansowo-księgowego do prowadzenia ksiąg rachunkowych,
W6 zna podstawy systemu podatkowego w Polsce i rodzaje podatków dotyczących działalności gospodarczej,
W7  posiada wiedzę o podstawowych przepisach prawa bilansowego, podatkowego i ubezpieczeń społecznych.

 

2) w zakresie nabytych umiejętności zawodowych:

U1 umie posługiwać się dokumentami księgowymi i urządzeniami ewidencyjnymi,
U2 potrafi skontrolować podstawowe dowody księgowe,
U3 potrafi zaksięgować podstawowe operacje gospodarcze,
U4 potrafi sporządzić sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro i małych w rozumieniu ustawy o rachunkowości,
U5 potrafi zidentyfikować dylemat etyczny odnoszący się do działalności gospodarczej i zawodowej,
U6 potrafi prowadzić księgi rachunkowe z uwzględnieniem ogólnych wymogów prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych.

 

3) w zakresie nabytych kompetencji personalnych i społecznych, w szczególności:

K1 ma świadomość potrzeby poszerzania i pogłębiania wiedzy oraz nabywania nowych umiejętności,
K2 rozumie podstawowe zasady etycznego zachowania się w działalności gospodarczej i zawodowej,
K3 rozumie potrzebę komunikowania się w zespole i z kierownictwem w razie wątpliwości, niejasności, braku wiedzy czy umiejętności wymaganychw wykonywanych pracach.

Absolwenci otrzymują podstawową wiedzę z zakresu ewidencji zdarzeń gospodarczych, sporządzania zestawienia obrotów i sald, rachunku zysków i strat, bilansu, ustalania wyniku finansowego, systemu finansowego, prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, podstawowych zasad obsługi komputera, zastosowania informatyki w pracach biurowych.

Czas trwania - 2-3 miesiące (92 godzin).

Wykłady odbywają się co drugi weekend od godziny 8:30 do 14.30

Program kursu:

Kurs obejmuje dwa moduły tematyczne:

Moduł I Podstawy rachunkowości finansowej z elementami obsługi programu księgowego Symfonia
- 82 godziny lekcyjne

Moduł II Wybrane zagadnienia publicznoprawne - 8 godzin lekcyjnych.

Egzamin trwa 2 godziny lekcyjne wliczone w czas trwania kursu i odbywa się stacjonarnie w siedzibie Oddziału Okręgowego.

Dodatkowe informacje

Organizator zastrzega możliwość zmiany formy wykładów stacjonarnych na wykłady z użyciem technik nauczania na odległość, w wypadku pogorszenia sytuacji epidemiologicznej i komunikatów Ministerstwa Edukacji o braku możliwości prowadzenia zajęć stacjonarnych.

W cenę kursu wliczone są materiały szkoleniowe.

Należność prosimy kierować na nasze konto w PKO BP S.A. O/Olsztyn nr 68 1020 3541 0000 5902 0010 8902

Oddział dopuszcza płatność ratalną tylko dla osób płacących za kurs indywidualnie. Aby skorzystać z możliwości płacenia w ratach prosimy o złożenie podania z harmonogramem spłat.

 

Ważne

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia 5% kosztów szkolenia. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty za zgłoszony udział.

 

DOFINANSOWANIE z Krajowego Funduszu Szkoleniowego:

Istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania ze środków z KFS dla pracodawców.

Informacje o środkach z KFS, kto może z nich skorzystać i w jakich wysokościach należy szukać na stronie Urzędu Pracy właściwego dla siedziby pracodawcy lub miejsca prowadzenia działalności.

 

 

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Kod rabatowy
Zniżka
Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka
Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka
Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka
Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka
Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka
Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka
Dane do faktury
Załączniki
Załącz
* pola wymagane

Deklaracja uczestnika szkolenia

Kajki 10/12
10-547 Olsztyn

kom. 518 694 495
kom. 518 694 427

biuro@olsztyn.skwp.pl

PKO BP S.A. O/O Olsztyn 68 1020 3541 0000 5902 0010 8902