Miasto:
Olsztyn
Miejsce:
Kajki 10/12
10-547 Olsztyn
Termin rozpoczęcia:
14.10.2020
Godzina rozpoczęcia kursu:
16:00
Typ:
Kurs
Tryb:
dwa dni w tygodniu
Opłata:
3200,- zł od osoby
3100,- zł Cena dla członków SKwP z opłaconą składką za ostatnie 2 lata
3100,- zł Cena specjalna dla uczestników niebędących członkami SKwP, kontynuujących naukę na stopniach certyfikacji. Rabat obowiązuje od dnia ukończenia pierwszego kursu certyfikowanego przez okres 2 lat.
Raty:
1200,- zł I rata płatna do dnia rozpoczęcia kursu,
1000,- zł II rata płatna do połowy trwania kursu,
1000,- zł III rata płatna najpóźniej na miesiąc przed egzaminem.,
Zapisz się

Tytuł zawodowy

"Specjalista ds.rachunkowości" - kod zawodu 241103 - certyfikat II stopnia

Cel kursu

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie specjalisty
ds. rachunkowości, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 227) oraz uzyskanie certyfikatu II-go stopnia w czterostopniowej ścieżce certyfikacji zawodu księgowego prowadzonej przez SKwP. Przygotowanie do pracy
w zawodzie specjalisty ds. rachunkowości ma mieć charakter zarówno teoretyczny, jak
i praktyczny, tak aby po zakończeniu kursu absolwent posiadał wiedzę i umiejętności określone szczegółowo w pkt. 6 i 7 niniejszego programu nauczania, a także rozumiał potrzebę stosowania w praktyce zasad etyki zawodowej opisanych w „Kodeksie Zawodowej Etyki
w Rachunkowości”.

Uczestnicy:

Uczestnikiem kursu dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości może być osoba:

  1. posiadająca wykształcenie co najmniej średnie oraz wiedzę i umiejętności księgowego potwierdzone:
  • zaświadczeniem kwalifikacyjnym, uzyskanym po egzaminie kończącym kształcenie prowadzone przez Stowarzyszenie z zakresu I-go stopnia (certyfikat SKwP)

lub

  • zaświadczeniem ukończenia kursu dla kandydata na księgowego

lub

  • tytułem technika rachunkowości

lub

  • inną formą uznaną przez organizatora kształcenia za równoważną,

1.uznająca potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy
w zawodzie księgowego,

2.rozumiejąca istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

Absolwent kursu:

Zdobycie kompetencji merytorycznych (wiedzy)

W wyniku odbytego szkolenia osoba:

W1 zna funkcje, zadania i zasady rachunkowości oraz podstawowe zagadnienia związane z organizacją rachunkowości w jednostce gospodarczej,
W2 zna zasady dokumentowania, dekretowania i ewidencji typowych operacji gospodarczych,
W3 posiada wiedzę o zasadach bieżącej i bilansowej wyceny aktywów i pasywów,
W4 zna podstawowe zasady klasyfikowania, ewidencjonowania i rozliczania kosztów w różnych przekrojach,
W5 zna konstrukcję i zasady sporządzania rocznego sprawozdania finansowego, w zakresie bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej,
W6 zna zasady zawodowej etyki w rachunkowości oraz rolę księgowego w rozwiązywaniu dylematów etycznych,
W7 zna ogólne wymogi zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych,
W8 zna ogólne zasady opodatkowania: CIT, PIT, VAT i podatki kosztowe,
W9 zna zasady naliczania zaliczek podatkowych i rozliczeń podatkowych dotyczących typowych zdarzeń w działalności gospodarczej,
W10 zna kluczowe przepisy prawa bilansowego, podatkowego, gospodarczego, cywilnego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

 

2) Nabycie umiejętności zawodowych

 

W wyniku ukończenia kursu osoba:

U1 potrafi rozpoznać i ocenić poprawność typowych dowodów księgowych oraz skontrolować poprawność zapisów w księgach rachunkowych,
U2 potrafi zadekretować dokumenty i zaewidencjonować typowe operacje gospodarcze,
U3 potrafi zaewidencjonować i rozliczyć koszty w różnych przekrojach klasyfikacyjnych,
U4 potrafi zastosować właściwe zasady bieżącej oraz bilansowej wyceny aktywów
i pasywów,
U5 potrafi sporządzić roczne sprawozdanie finansowe, w zakresie bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej,
U6 potrafi odpowiednio zareagować w razie dylematu etycznego,
U7 potrafi przygotować dane pozwalające na sporządzenie jednolitych plików kontrolnych, deklaracji, zeznań podatkowych, ewidencji i informacji dotyczących podatków dochodowych oraz podatku od towarów i usług,
U8 potrafi rozpoznać potrzebę zastosowania odpowiednich przepisów prawa bilansowego, podatkowego, gospodarczego, cywilnego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

 

3) Nabycie kompetencji personalnych i społecznych

 

Obok wiedzy i umiejętności zawodowych osoba ubiegająca się o tytuł specjalisty ds. rachunkowości posiądzie odpowiednie kompetencje personalne i społeczne, co
w szczególności oznacza, że:

K1 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz konieczność aktualizacji wiedzy i doskonalenia umiejętności,
K2 rozumie społeczną odpowiedzialność jednostki za rzetelne i etyczne wykonywanie pracy w rachunkowości na szczeblu wykonawczym,
K3 potrafi rozpoznawać sytuacje, w których właściwe jest skonsultowanie się ze specjalistami w celu rozwiązania problemów i sformułowania wniosków.

W programie:

Kurs obejmuje 199 godzin wykładowych:

  1. Rachunkowość finansowa z elementami etyki zawodowej - 135 godzin lekcyjnych
  2. Prawo podatkowe - 40 godzin lekcyjnych
  3. Wybrane problemy prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i prawa gospodarczego - 20 godzin lekcyjnych
  4. Egzamin – 4 h lekcyjne

 

Dodatkowe informacje

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu.

Organizator zastrzega możliwość zmiany formy wykładów stacjonarnych na wykłady z użyciem technik nauczania na odległość, w wypadku pogorszenia sytuacji epidemiologicznej i komunikatów Ministerstwa Edukacji o braku możliwości prowadzenia zajęć stacjonarnych.

W cenę kursu wliczone są materiały szkoleniowe:

„Rachunkowość dla samodzielnych księgowych - ujęcie praktyczne” – wyd. SKwP

Należność prosimy kierować na nasze konto w PKO BP S.A. O/Olsztyn nr 68 1020 3541 0000 5902 0010 8902

Oddział dopuszcza płatność ratalną tylko dla osób płacących za kurs indywidualnie. Aby skorzystać z możliwości płacenia w ratach prosimy o złożenie podania z harmonogramem spłat.

 

Ważne

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów szkolenia. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty za zgłoszony udział.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Kajki 10/12
10-547 Olsztyn

tel. 89 527 90 50
tel. 89 527 90 60
kom. 517-358-268

biuro@olsztyn.skwp.pl
szkolenia@olsztyn.skwp.pl

PKO BP S.A. O/O Olsztyn 68 1020 3541 0000 5902 0010 8902