search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
trwa nabór
Godzina rozpoczęcia kursu:
16:00
Typ:
kurs
Tryb:
w dni robocze
Opłata:
4250,- zł od osoby
4150,- zł Cena dla członków SKwP z opłaconą składką za ostatnie 2 lata
4150,- zł Cena specjalna dla uczestników niebędących członkami SKwP, kontynuujących naukę na stopniach certyfikacji. Rabat obowiązuje od dnia ukończenia pierwszego kursu certyfikowanego przez okres 2 lat.
Raty:
1250,- zł I rata płatna do 7 dni przed rozpoczęciem kursu,,
1000,- zł II rata płatna do połowy trwania kursu,,
1000,- zł III rata płatna najpóźniej na miesiąc przed egzaminem,,
1000,- zł IV rata,

Certyfikat III stopnia - "Główny Księgowy"  (kod zawodu 121101)

Celem kursu jest:

Przygotowanie osób znających rachunkowość na poziomie samodzielnego księgowego, zarówno od strony teoretycznej, jak i w sposób praktyczny do pełnienia funkcji głównego księgowego w małym i średnim podmiocie gospodarczym.

Uczestnicy:

Słuchaczami kursu mogą być wyłącznie osoby znające zagadnienia rachunkowości na poziomie samodzielnego księgowego. Wszyscy kandydaci na kurs powinni posiadać co najmniej średnie wykształcenie oraz trzyletni staż pracy w księgowości podmiotu gospodarczego.

Program

Kurs obejmuje 214 h lekcyjne realizujące program:

Moduł I  Zaawansowana rachunkowość finansowa z elementami etyki zawodowej
i technologii IT – w oparciu o UoR, KSR, MSR i prawo podatkowe - 75 godzin lekcyjnych
Moduł II Rachunek kosztów, podstawy rachunkowości zarządczej i zarządzania finansami - 45 godzin lekcyjnych
Moduł III Sprawozdania finansowe i ich analiza - 35 godzin lekcyjnych
Moduł IV Prawo podatkowe – z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa i interpretacji - 45 godzin lekcyjnych
Moduł V Prawo gospodarcze – wybrane zagadnienia - 10 godzin lekcyjnych

Egzamin-4 godziny lekcyjne

 

Dokumenty poświadczające spełnienie wstępnych wymagań na kurs (do wyboru jeden):

  • Świadectwa pracy na stanowisku księgowym, (minimum 2 lata przy wykształceniu wyższym, minimum 5 lat przy wykształceniu średnim),
  • kserokopia ukończenia studiów o kierunku rachunkowym,
  • certyfikat na usługowe prowadzenie ksiąg,
  • zaświadczenie o ukończeniu kursu II stopnia - modułowego dla samodzielnych księgowych bilansistów.

Efekty kształcenia:

1) Zdobycie kompetencji merytorycznych (wiedzy)

 

W wyniku odbytego szkolenia osoba:

W1 -         wskazuje podstawy prawne z obszaru rachunkowości,
W2 -         zna zasady dokumentacji i ewidencji operacji gospodarczych w jednostkach zróżnicowanych pod względem rodzaju działalności oraz jej rozmiarów,
W3 -         zna zasady sporządzania sprawozdań finansowych i podstawy ich konsolidacji,
W4 -         zna przepisy prawa podatkowego, gospodarczego i celnego niezbędne do prawidłowego ujęcia operacji gospodarczych w jednostkach zróżnicowanych pod względem rodzaju działalności oraz jej rozmiarów,
W5 -         zna podstawy analizy finansowej,
W6 -         zna zasady ewidencjonowania i rozliczania kosztów w różnych przekrojach klasyfikacyjnych oraz możliwości ich wykorzystania dla celów zarządczych,
W7 -         zna podstawy rachunkowości zarządczej i zarządzania finansami,
W8 -         zna zasady etyki zawodowej księgowych zapisane w Kodeksie Zawodowej Etyki w Rachunkowości SKwP,
W9 -         zna wymogi zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych w systemach informatycznych rachunkowości.

 

2) Nabycie umiejętności zawodowych

 

W wyniku ukończenia kursu osoba:

U1 -        potrafi wskazać podstawę prawną księgowego ujęcia określonych operacji gospodarczych,
U2 -        potrafi zorganizować system rachunkowości w jednostce gospodarczej,
a w szczególności opracować dokumentację polityki rachunkowości oraz zasady inwentaryzacji, kontroli i obiegu dokumentów,
U3 -        potrafi dokonać wyceny bieżącej i bilansowej składników bilansu
z uwzględnieniem skutków podatkowych,
U4 -        potrafi zaksięgować złożone operacje gospodarcze w jednostkach zróżnicowanych pod względem rodzaju działalności oraz jej rozmiarów,
U5 -        potrafi ocenić poprawność księgowania i rozliczania kosztów dla celów sprawozdawczych i zarządczych,
U6 -        potrafi sporządzić sprawozdanie finansowe jednostek zróżnicowanych pod względem rodzaju działalności oraz jej rozmiarów,
U7 -        potrafi rozpoznać skutki podatkowe operacji gospodarczych z uwzględnieniem przepisów, orzecznictwa i interpretacji podatkowych,
U8 -        potrafi interpretować informacje zawarte w rocznych sprawozdaniach finansowych,
U9 -        potrafi zastosować podstawowe narzędzia zarządzania finansami i rachunkowości zarządczej,
U10 -        potrafi analizować dylematy etyczne występujące w praktyce księgowej,
U11 -        potrafi określić wymogi zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego systemu finansowo-księgowego.

 

3) Nabycie kompetencji personalnych i społecznych

 

Obok wiedzy i umiejętności zawodowych osoba ubiegająca się o tytuł głównego księgowego posiądzie odpowiednie kompetencje personalne i społeczne, co
w szczególności oznacza, że:

K1 -        potrafi przedstawiać informacje pochodzące z rachunkowości różnym interesariuszom,
K2 -        potrafi komunikować potrzeby informacyjne wobec innych komórek jednostki,
K3 -        jest świadoma konieczności ciągłego doskonalenia zawodowego,
K4 -        jest zainteresowana kształtowaniem wizerunku księgowego jako zawodu zaufania publicznego.

Dodatkowe informacje

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w godzinach od 16.00 do godz. 20.00.

Organizator zastrzega możliwość zmiany formy wykładów stacjonarnych na wykłady z użyciem technik nauczania na odległość, w wypadku pogorszenia sytuacji epidemiologicznej i komunikatów Ministerstwa Edukacji o braku możliwości prowadzenia zajęć stacjonarnych.

W cenę kursu wliczone są materiały szkoleniowe:

  • „Zaawansowana rachunkowość finansowa z elementami etyki zawodowej i technologii IT” – wyd. SKwP
  • "Sprawozdania finansowe i ich analiza" - wyd. SKwP
  • "Zbiór zadań z rachunku kosztów, podstaw rachunkowości zarządczej i zarządzania finansami" - wyd. SKwP

Należność prosimy kierować na nasze konto w PKO BP S.A. O/Olsztyn nr 68 1020 3541 0000 5902 0010 8902

Oddział dopuszcza płatność ratalną tylko dla osób płacących za kurs indywidualnie. Aby skorzystać z możliwości płacenia w ratach prosimy o złożenie podania z harmonogramem spłat.

 

Ważne

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów szkolenia. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty za zgłoszony udział.

Kajki 10/12
10-547 Olsztyn

kom. 518 694 495
kom. 518 694 427

biuro@olsztyn.skwp.pl

PKO BP S.A. O/O Olsztyn 68 1020 3541 0000 5902 0010 8902