search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
trwa nabór
Godzina rozpoczęcia kursu:
16:00
Typ:
kurs
Tryb:
w dni robocze
Opłata:
1900,- zł od osoby
1800,- zł Cena dla członków SKwP z opłaconą składką za ostatnie 2 lata
Raty:
1000,- zł I rata -płatna do dnia rozpoczęcia szkolenia,
900,- zł II rata - płatna do połowy kursu,

Zajęcia odbywać się będą dwa razy w tygodniu w godzinach 16:00-20:00

Uczestnicy kursu otrzymują zaświadczenie ukończenia kursu na podstawie art. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 19 marca 2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz.652).

1) Nazwa formy kształcenia

Kurs kadry i płace

2) Czas trwania, liczba godzin kształcenia i sposób organizacji kursu

Czas trwania kursu wynosi 85 godzin lekcyjnych; godzina lekcyjna to 45 minut. Zajęcia na kursie odbywają się zgodnie z załączonym harmonogramem. Kurs realizowany jest w systemie stacjonarnym przez niepubliczną placówkę kształcenia ustawicznego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce O/O Olsztyn (Stowarzyszenie).

Proces kształcenia oparty jest o:

 1. zajęcia wykładowe, wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi (studia przypadków i ich analiza, praca zespołowa, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiazywania problemów,
 2. materiały szkoleniowe, w tym: przepisy prawa, materiały poglądowe (przykłady dokumentów),
 3. naukę własną słuchacza.

Oznacza to, że wiedza przekazana podczas zajęć będzie ugruntowana na zajęciach w trakcie ćwiczeń oraz w drodze samodzielnego studiowania materiałów szkoleniowych, rozwiązywania przygotowanych przez wykładowcę ćwiczeń praktycznych oraz korzystania
z notatek własnych słuchacza.

3) Wymagania wstępne dla słuchaczy

Słuchaczem kursu może być osoba posiadająca wykształcenie co najmniej średnie.

4) Cele kształcenia i sposoby ich osiągania

Celem kształcenia jest przygotowanie słuchacza do pracy na stanowisku specjalisty do spraw kadrowo-płacowych w malej firmie poprzez zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu prowadzenia dokumentacji pracowniczej, umów o pracę, umów cywilno-prawnych, urlopów, rozliczania czasu pracy, naliczania płac, rozliczeń z ZUS i US oraz obsługi programu Płatnik.

Realizacja zakładanego celu kształcenia następuje poprzez:

 1. aktywny udział słuchaczy w zajęciach,
 2. naukę własną słuchacza, w tym rozwiązywanie zadań domowych,
 3. studiowanie literatury przedmiotu,

Cele kształcenia osiągane są z uwzględnieniem możliwości indywidualnej pracy słuchacza.

5) Plan nauczania określający nazwę zajęć oraz ich wymiar

 

Lp. Tematyka Ilość godzin
1. Prawo pracy 40
2. Ubezpieczenia społeczne 15
3. Podatek dochodowy od os. fizycznych 5
4. Zasady ustalania wynagrodzeń 15
5. Fundusz Świadczeń Socjalnych 5
6. PFRON 5

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM NAUCZANIA

 1. PRAWO PRACY- 40 GODZIN
 2. Źródła prawa pracy i zasady prawa pracy 2h
 3. Zasady prawidłowego nawiązywania stosunku pracy 3h
 4. Charakterystyka poszczególnych form nawiązywania stosunku pracy i zasady zawierania umów o pracę: 5h

- na czas nieokreślony

- na czas określony

- na okres próbny

- zastępstwo

- umowy o dzieło

- umowy zlecenia

- kontrakty menadżerskie

 1. Rozwiązywanie stosunku pracy 3h
 • na mocy porozumienie stron
 • rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
 • rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
 • z upływem czasu, na który była zawarta
 • wygaśnięcie stosunku pracy
 • rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn dotyczących pracodawcy
 1. Zmiana warunków umowy o pracę                                                                1h
 • porozumienie zmieniające
 • wypowiedzenie warunków pracy i płacy
 • czasowe powierzenie innej pracy uzasadnione potrzebami pracodawcy
 1. Świadectwo pracy 1h
 • szczegółowa treść świadectwa pracy
 • sposób i tryb jego wydawania i prostowania
 1. Podstawowa dokumentacja pracownicza - Teczka Akt Osobowych 4h
 • Część A dokumenty związane z ubieganiem się o zatrudnienie
 • Część B dokumenty dotyczące nawiązania i przebiegu stosunku pracy
 • Część C dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia
 • Część D dokumenty związane z karami porządkowymi
 1. Wewnętrzne źródła prawa pracy 3h
 • Układy zbiorowe pracy
  • zakładowy układ zbiorowy pracy
  • ponadzakładowy układ zbiorowy pracy
 • Regulamin pracy
 • Regulamin wynagrodzeń
 1. Czas pracy 5h
 • podstawowe zasady rozliczania czasu pracy
 • okresy odpoczynku
 • systemy i rozkłady czasu pracy
 • praca w godzinach nadliczbowych
 • praca w porze nocnej
 • praca w niedziele i święta
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy
 1. Urlopy pracownicze i zwolnienia od pracy 3h
 • podstawowe zasady naliczania urlopów wypoczynkowych
 • plany urlopów
 • ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
 • urlopy bezpłatne
 • zasady udzielania pracownikom zwolnień od pracy
 • sposoby usprawiedliwiania nieobecności
 • ewidencjonowanie urlopów pracowniczych - karta urlopowa
 1. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem 5h
 • ochrona pracy kobiet ciężarnych
 • uprawnienia dotyczące sprawowania opieki nad dzieckiem
 • urlopy macierzyńskie
 • urlopy wychowawcze
 1. Obowiązki pracodawcy i pracownika 2h
 • podstawowe obowiązki pracodawcy
 • podstawowe obowiązki pracownika
 • zakaz konkurencji
 • obowiązek pracodawcy w zakresie ułatwienia podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników
 • nagrody i wyróżnienia
 • odpowiedzialność porządkowa pracownika
 • obowiązki pracodawcy w zakresie współpracy ze związkami zawodowymi
 1. Odpowiedzialność materialna pracowników 1h
 • odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną pracodawcy
 • odpowiedzialność pracowników za mienie powierzone
 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy 1h
 • prawa i obowiązki pracownika
 • obowiązki pracodawcy
 • profilaktyczna opieka zdrowotna
 • szkolenia BHP
 • wypadki przy pracy i choroby zawodowe
 • służba bezpieczeństwa i higieny pracy
 1. Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy 1h
 • postępowanie pojednawcze
 • sąd pracy
 • odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika
 • przedawnienie roszczeń
 1. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE- 15 GODZIN
 2. Zasady podlegania ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu, zasady finansowania

    ubezpieczeń i rozlicznie składek                                                                          5h

- istota ubezpieczeń społecznych

- konto ubezpieczonego płatnika

- rodzaje składek pobieranych przez ZUS, podstawa wymiaru składek, wysokość składek

i ich finansowanie

- zasady podlegania ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu wybranych grup

ubezpieczonych

- dokumentacja – rodzaje i przykłady

-  sporządzanie raportów miesięcznych

 1. Świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa 2h

- zasiłek chorobowy

- świadczenie rehabilitacyjne

- zasiłek wyrównawczy

- zasiłek macierzyński

- zasiłek opiekuńczy

- warunki, wysokość, finansowanie , dokumentacja w/w zasiłków

 1. Świadczenia emerytalno-rentowe    3h        

- prawo do emerytury dla różnych grup wiekowych

- omówienie okresów stażowych

- zasady wypełniania wniosku o emeryturę

- kapitał początkowy prawo, dokumentacja, wnioski

- renta inwalidzka, renta rodzinna – dokumentacja

- świadczenia przedemerytalne

 1. Program „ Płatnik ‘’’                   5h

- zasady sporządzania dokumentacji zgłoszeniowej i rozliczeniowej przy pomocy

Programu „Płatnik”

III. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH- 5  GODZIN

 1. Ustalanie zaliczek na podatek dochodowy, stosowanie metody wydłużonego terminu poboru zaliczki oraz omówienie zmian w wynagrodzeniach.
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych – obowiązki zakładów pracy jako płatnika

- przedmiotowy i podmiotowy zakres opodatkowania dochodów osobistych ludności

- elementy kształtujące dochód do opodatkowania

- obliczanie podatku dochodowego od dochodów pracowników

* wypłaty pieniężne, świadczenia w naturze i inne nieodpłatne świadczenia stanowiące

przychód ze stosunku pracy- określenie momentu przychodu

* koszty uzyskania przychodów uwzględniające uwzględniane przy poborze miesięcznych

zaliczek a wykazane w rocznym odliczeniu podatku

* pobór zaliczek na podatek dochodowy

* rozliczenie różnic pomiędzy rocznym podatkiem a sumą zaliczek pobranych w roku

- rozliczanie podatku z urzędami skarbowymi

 • praktyczne wypełnianie PIT – ów do urzędów skarbowych

 

IV . ZASADY USTALANIA WYNAGRODZEŃ ZA PRACĘ- 15 GODZIN

V  . FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH- 5  GODZIN

 1. Naliczanie funduszu
 2. Regulamin ZFŚS

VI  . PFRON - 5 GODZIN

 1. Obowiązki zakładu pracy względem PFRON
 2. Naliczenie składek

 

7) Opis efektów kształcenia

Efekty uczenia się:

Efektem kształcenia powinna być nabyta wiedza zawodowa i opanowane umiejętności zawodowe dające zdolność wykonywania pracy polegającej na:
• nawiązywaniu i rozwiązywaniu stosunku pracy,
• umiejętności rozliczania czasu pracy i urlopów pracowniczych,
• umiejętności prowadzenia dokumentacji pracowniczej,
• sporządzaniu listy płac,
• ustalaniu podstaw wymiaru zasiłku chorobowego,
• umiejętności naliczania i ustalania wysokości poszczególnych składników wynagrodzeń,
• umiejętności ustalania wysokości potrąceń z wynagrodzeń,
• umiejętności obliczania wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych

 

8) Wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych

W trakcie zajęć słuchacze będą korzystać między innymi z następujących środków
i materiałów dydaktycznych:

 1. Kodeks pracy
 2. inne materiały dydaktyczne przygotowane przez organizatorów szkolenia lub wykładowców na zajęcia, np. wzory druków i formularzy, zestawy ćwiczeń na zajęcia i do pracy w domu, programy Płatnik, prezentacje przygotowane przez wykładowców,

 

Materiały dydaktyczne mogą mieć postać papierową i/lub elektroniczną.

9) Sposób i forma zaliczenia

Formą zaliczenia kursu jest obecność przynajmniej na 70% godzin lekcyjnych, oraz pozytywne zaliczenie testu lub odpowiedzi ustnej. Podstawą do sporządzenia protokołu zaliczenia jest imienna lista obecności podpisywana każdorazowo przez słuchacza lub obecność odznaczana jest przez wykładowcę bądź pracownik jednostki wyznaczony przez dyrektora placówki oraz zaliczenie testu lub odpowiedzi ustnej.

 

Dodatkowe informacje

W cenę kursu wliczone są materiały szkoleniowe.

Organizator zastrzega możliwość zmiany formy wykładów stacjonarnych na wykłady z użyciem technik nauczania na odległość, w wypadku pogorszenia sytuacji epidemiologicznej i komunikatów Ministerstwa Edukacji o braku możliwości prowadzenia zajęć stacjonarnych.

Należność prosimy kierować na nasze konto w PKO BP S.A. O/Olsztyn nr 68 1020 3541 0000 5902 0010 8902

Oddział dopuszcza płatność ratalną tylko dla osób płacących za kurs indywidualnie. Aby skorzystać z możliwości płacenia w ratach prosimy o złożenie podania z harmonogramem spłat.

 

Ważne

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów szkolenia. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty za zgłoszony udział.

Kajki 10/12
10-547 Olsztyn

kom. 518 694 495
kom. 518 694 427

biuro@olsztyn.skwp.pl

PKO BP S.A. O/O Olsztyn 68 1020 3541 0000 5902 0010 8902