Miasto:
Elbląg
Miejsce:
Powstańców Warszawskich 9/1
82-300 Elbląg
Termin rozpoczęcia:
jesień 2020
Godzina rozpoczęcia kursu:
16:00
Typ:
Kurs
Tryb:
dwa dni w tygodniu
Opłata:
1150,- zł od osoby
1100,- zł Cena dla członków SKwP z opłaconą składką za ostatnie 2 lata
Raty:
750,- zł I rata płatna do dnia rozpoczęcia kursu,,
400,- zł II rata płatna do polowy kursu.,
Zapisz się

Zajęcia odbywać się będą dwa razy w tygodniu w godzinach 16:00-20:00

Uczestnicy kursu otrzymują zaświadczenie ukończenia kursu na podstawie art. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 19 marca 2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz.652).

Program kursu (kurs obejmuje 52 godziny zajęć dydaktycznych):

Prawo pracy
1. Zagadnienia ogólne

 •  źródła prawa pracy
 •  podstawowe pojęcia : pracodawca, pracownik, zakład pracy
 • zasady prawa pracy
 • stosunek pracy
 • przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę

2. Wewnętrzne źródła prawa pracy

 • Układy zbiorowe pracy
   zakładowy układ zbiorowy pracy
   ponadzakładowy układ zbiorowy pracy
 • Regulamin pracy
 • Regulamin wynagrodzeń

3. Nawiązanie stosunku pracy

 • kompletowanie dokumentacji i danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy o pracę
 • umowa o pracę
   rodzaje umów o pracę
   obligatoryjne i fakultatywne składniki umowy o pracę
   sposób zawarcia umowy o pracę
 • podstawowe obowiązki pracodawcy związane z przyjęciem do pracy nowego pracownika

4. Podstawowa dokumentacja pracownicza - Teczka Akt Osobowych

 • Część A dokumenty związane z ubieganiem się o zatrudnienie
 • Część B dokumenty dotyczące nawiązania i przebiegu stosunku pracy
 • Część C dokumenty związane z ustaniem zatrudnieni
 • Część D dokumenty związane z karami porządkowymi

5. Zmiana warunków umowy o pracę

 • porozumienie zmieniające
 • wypowiedzenie warunków pracy i płacy
 • czasowe powierzenie innej pracy uzasadnione potrzebami pracodawcy
  6. Urlopy pracownicze i zwolnienia od pracy
 • podstawowe zasady naliczania urlopów wypoczynkowych
 • plany urlopów
 • ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
 • urlopy bezpłatne
 • zasady udzielania pracownikom zwolnień od pracy
 • sposoby usprawiedliwiania nieobecności
 • ewidencjonowanie urlopów pracowniczych - karta urlopowa

7. Czas pracy

 • podstawowe zasady rozliczania czasu pracy
 • okresy odpoczynku
 • systemy i rozkłady czasu pracy
 • praca w godzinach nadliczbowych
 • praca w porze nocnej
 • praca w niedziele i święta
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy
  8. Obowiązki pracodawcy i pracownika
 • podstawowe obowiązki pracodawcy
 • podstawowe obowiązki pracownika
 • zakaz konkurencji
 • obowiązek pracodawcy w zakresie ułatwienia podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników
 • nagrody i wyróżnienia
 • odpowiedzialność porządkowa pracownika
 • obowiązki pracodawcy w zakresie współpracy ze związkami zawodowymi

9. Odpowiedzialność materialna pracowników

 • odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną pracodawcy
 • odpowiedzialność pracowników za mienie powierzone

10. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem

 • ochrona pracy kobiet ciężarnych
 • uprawnienia dotyczące sprawowania opieki nad dzieckiem
 • urlopy macierzyńskie
 • urlopy wychowawcze

11. Bezpieczeństwo i higiena pracy

 • prawa i obowiązki pracownika
 • obowiązki pracodawcy
 • profilaktyczna opieka zdrowotna
 • szkolenia BHP
 • wypadki przy pracy i choroby zawodowe
 • służba bezpieczeństwa i higieny pracy

12. Rozwiązywanie stosunku pracy

 • na mocy porozumienie stron
 • rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
 • rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
 • z upływem czasu, na który była zawarta
 • wygaśnięcie stosunku pracy
 • rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn dotyczących pracodawcy

13. Świadectwo pracy

 • szczegółowa treść świadectwa pracy
 • sposób i tryb jego wydawania i prostowania

14. Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy

 • postępowanie pojednawcze
 • sąd pracy
 • odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika
 • przedawnienie roszczeń

Płace

1. Wynagrodzenie ze stosunku pracy

 • Wprowadzenie do wynagrodzeń i podstawowe obowiązki pracodawcy związane z wypłatą wynagrodzeń
 • Systemy wynagradzania
 • Dokumentacja wynagrodzeń
   karty pracy
   karty wynagrodzeń
   karty przychodów pracownika
   listy płac
 • Obowiązkowe i nieobowiązkowe elementy wynagrodzenia
 • Wynagrodzenie minimalne
 • Zasady obliczania wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca
 • Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy
   wynagrodzenie za czas urlopu
   ekwiwalent za niewykorzystany urlop
   wynagrodzenie za urlop okolicznościowy
   wynagrodzenie z tyt. niezdolności do pracy z powodu choroby
   wynagrodzenie za czas przestoju
   wynagrodzenie za czas dyżuru i gotowości do pracy
 • Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe
 • Wynagrodzenie za pracę w nocy
 • Odszkodowania, odprawy i rekompensaty
 • Obowiązkowe i dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia za pracę

2. Wynagrodzenia na podstawie umów cywilnoprawnych - ujęcie składkowe i podatkowe

 • Umowa zlecenia
 • Umowa o dzieło w tym dzieło z prawami autorskimi
 • Wynagrodzenie wypłacane osobom zasiadającym w organach stanowiących osób prawnych ( zarząd, rada nadzorcza, umowa o zarządzanie)
 • Zasady podlegania ubezpieczeniom, oraz rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od umów cywilnoprawnych
 • Obowiązek podatkowy w związku z rozliczeniem umów cywilnoprawnych

3. Pozapłacowe świadczenia pracownicze ujęcie składkowe i podatkowe

 • Krajowe i zagraniczne podróże służbowe
 • Ryczałty i ekwiwalenty za używanie prywatnego samochodu
 • Wypłaty z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • Świadczenie urlopowe
 • Inne świadczenia pozapłacowe

4. Obowiązki pracodawcy w zakresie rozliczeń publiczno - prawnych

 • Rozliczenia z ZUS-em
   obowiązki płatnika składek
   ubezpieczenia społeczne – zasady podlegania i opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe.
   ubezpieczenie zdrowotne
   składki na fundusze pozaubezpieczeniowe – FP i FGŚP
   wynagrodzenia i świadczenia za czas niezdolności do pracy
   wynagrodzenie za czas choroby
   zasiłki finansowane z funduszy ZUS
   podmioty uprawnione do wypłaty zasiłków
   nabycie prawa do zasiłków
   ustalanie okresu zasiłkowego
   ustalanie podstawy wypłaty zasiłków
   dokumentacja niezbędna do wypłat zasiłków
   zasiłek chorobowy
   zasiłek macierzyński
   świadczenie rehabilitacyjne
   zasiłek opiekuńczy
   zasiłek wyrównawczy
   zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego
   zasiłek chorobowy po ustaniu stosunku pracy oraz dokumentacja do jego wypłaty
   zasady obliczania wynagrodzenia i zasiłków za czas niezdolności do pracy – ćwiczenia
 • Rozliczenia z urzędem skarbowym
   podatek dochodowy od osób fizycznych – obowiązki płatnika, podstawa opodatkowania, zasady kalkulacji miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy
   obliczanie zaliczki na podatek dochodowy – PIT 2, KUP
   obowiązki płatnika w zakresie rozliczeń miesięcznych i rocznych z urzędem skarbowym z tyt. PDOF ( PIT-4R, PIT-11, PIT– 8R, PIT-12, PIT-40, PIT-8C, IFTR)

5. Obowiązki pracodawcy w zakresie rozliczeń z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 • Podmioty zobowiązane do dokonywania wpłat na PFRON
 • Sposób naliczania składek na PFRON
 • Obowiązek przesyłania e-deklaracji z tytułu rozliczeń z PFRON

6. Program Płatnik - warsztaty przy komputerach.

Realizacja zakładanego celu kształcenia następuje poprzez:

• aktywny udział słuchaczy w zajęciach,
• naukę własną słuchacza,
• studiowanie literatury przedmiotu,

Opis efektów kształcenia

Efektem kształcenia powinna być nabyta wiedza zawodowa i opanowane umiejętności zawodowe dające zdolność wykonywania pracy polegającej na:
• nawiązywaniu i rozwiązywaniu stosunku pracy,
• umiejętności rozliczania czasu pracy i urlopów pracowniczych,
• umiejętności prowadzenia dokumentacji pracowniczej,
• sporządzaniu listy płac,
• ustalaniu podstaw wymiaru zasiłku chorobowego,
• umiejętności naliczania i ustalania wysokości poszczególnych składników wynagrodzeń,
• umiejętności ustalania wysokości potrąceń z wynagrodzeń,
• umiejętności obliczania wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych

Dodatkowe informacje

Organizator zastrzega możliwość zmiany formy wykładów stacjonarnych na wykłady z użyciem technik nauczania na odległość, w wypadku pogorszenia sytuacji epidemiologicznej i komunikatów Ministerstwa Edukacji o braku możliwości prowadzenia zajęć stacjonarnych.

W cenę kursu wliczone są materiały szkoleniowe.

Należność prosimy kierować na nasze konto w PKO BP S.A. O/Olsztyn nr 68 1020 3541 0000 5902 0010 8902

Oddział dopuszcza płatność ratalną tylko dla osób płacących za kurs indywidualnie. Aby skorzystać z możliwości płacenia w ratach prosimy o złożenie podania z harmonogramem spłat.

 

Ważne

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów szkolenia. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty za zgłoszony udział.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Kajki 10/12
10-547 Olsztyn

tel. 89 527 90 50
tel. 89 527 90 60
kom. 517-358-268

biuro@olsztyn.skwp.pl
szkolenia@olsztyn.skwp.pl

PKO BP S.A. O/O Olsztyn 68 1020 3541 0000 5902 0010 8902