Miasto:
Olsztyn
Miejsce:
Kajki 10/12
10-547 Olsztyn
Termin rozpoczęcia:
21.10.2020
Godzina rozpoczęcia kursu:
16:00
Typ:
Kurs
Tryb:
dwa dni w tygodniu
Opłata:
3500,- zł od osoby
3400,- zł Cena dla członków SKwP z opłaconą składką za ostatnie 2 lata
3400,- zł Cena specjalna dla uczestników niebędących członkami SKwP, kontynuujących naukę na stopniach certyfikacji. Rabat obowiązuje od dnia ukończenia pierwszego kursu certyfikowanego przez okres 2 lat.
Raty:
1500,- zł I rata płatna do dnia rozpoczęcia kursu,
1000,- zł II rata płatna do połowy trwania kursu,
1000,- zł III rata płatna najpóźniej na miesiąc przed egzaminem,
Zapisz się

Uwaga! Zapisy tylko na listę rezerwową!

Certyfikat III stopnia - "Główny Księgowy"  (kod zawodu 121101)

Celem kursu jest:

Przygotowanie osób znających rachunkowość na poziomie samodzielnego księgowego, zarówno od strony teoretycznej, jak i w sposób praktyczny do pełnienia funkcji głównego księgowego w małym i średnim podmiocie gospodarczym.

Uczestnicy:

Słuchaczami kursu mogą być wyłącznie osoby znające zagadnienia rachunkowości na poziomie samodzielnego księgowego. Wszyscy kandydaci na kurs powinni posiadać co najmniej średnie wykształcenie oraz trzyletni staż pracy w księgowości podmiotu gospodarczego.

Program

Kurs obejmuje 214 h lekcyjne realizujące program:

Moduł I  Zaawansowana rachunkowość finansowa z elementami etyki zawodowej
i technologii IT – w oparciu o UoR, KSR, MSR i prawo podatkowe - 75 godzin lekcyjnych
Moduł II Rachunek kosztów, podstawy rachunkowości zarządczej i zarządzania finansami - 45 godzin lekcyjnych
Moduł III Sprawozdania finansowe i ich analiza - 35 godzin lekcyjnych
Moduł IV Prawo podatkowe – z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa i interpretacji - 45 godzin lekcyjnych
Moduł V Prawo gospodarcze – wybrane zagadnienia - 10 godzin lekcyjnych

Egzamin-4 godziny lekcyjne

 

Dokumenty poświadczające spełnienie wstępnych wymagań na kurs (do wyboru jeden):

  • Świadectwa pracy na stanowisku księgowym, (minimum 2 lata przy wykształceniu wyższym, minimum 5 lat przy wykształceniu średnim),
  • kserokopia ukończenia studiów o kierunku rachunkowym,
  • certyfikat na usługowe prowadzenie ksiąg,
  • zaświadczenie o ukończeniu kursu II stopnia - modułowego dla samodzielnych księgowych bilansistów.

Efekty kształcenia:

1) Zdobycie kompetencji merytorycznych (wiedzy)

 

W wyniku odbytego szkolenia osoba:

W1 -         wskazuje podstawy prawne z obszaru rachunkowości,
W2 -         zna zasady dokumentacji i ewidencji operacji gospodarczych w jednostkach zróżnicowanych pod względem rodzaju działalności oraz jej rozmiarów,
W3 -         zna zasady sporządzania sprawozdań finansowych i podstawy ich konsolidacji,
W4 -         zna przepisy prawa podatkowego, gospodarczego i celnego niezbędne do prawidłowego ujęcia operacji gospodarczych w jednostkach zróżnicowanych pod względem rodzaju działalności oraz jej rozmiarów,
W5 -         zna podstawy analizy finansowej,
W6 -         zna zasady ewidencjonowania i rozliczania kosztów w różnych przekrojach klasyfikacyjnych oraz możliwości ich wykorzystania dla celów zarządczych,
W7 -         zna podstawy rachunkowości zarządczej i zarządzania finansami,
W8 -         zna zasady etyki zawodowej księgowych zapisane w Kodeksie Zawodowej Etyki w Rachunkowości SKwP,
W9 -         zna wymogi zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych w systemach informatycznych rachunkowości.

 

2) Nabycie umiejętności zawodowych

 

W wyniku ukończenia kursu osoba:

U1 -        potrafi wskazać podstawę prawną księgowego ujęcia określonych operacji gospodarczych,
U2 -        potrafi zorganizować system rachunkowości w jednostce gospodarczej,
a w szczególności opracować dokumentację polityki rachunkowości oraz zasady inwentaryzacji, kontroli i obiegu dokumentów,
U3 -        potrafi dokonać wyceny bieżącej i bilansowej składników bilansu
z uwzględnieniem skutków podatkowych,
U4 -        potrafi zaksięgować złożone operacje gospodarcze w jednostkach zróżnicowanych pod względem rodzaju działalności oraz jej rozmiarów,
U5 -        potrafi ocenić poprawność księgowania i rozliczania kosztów dla celów sprawozdawczych i zarządczych,
U6 -        potrafi sporządzić sprawozdanie finansowe jednostek zróżnicowanych pod względem rodzaju działalności oraz jej rozmiarów,
U7 -        potrafi rozpoznać skutki podatkowe operacji gospodarczych z uwzględnieniem przepisów, orzecznictwa i interpretacji podatkowych,
U8 -        potrafi interpretować informacje zawarte w rocznych sprawozdaniach finansowych,
U9 -        potrafi zastosować podstawowe narzędzia zarządzania finansami i rachunkowości zarządczej,
U10 -        potrafi analizować dylematy etyczne występujące w praktyce księgowej,
U11 -        potrafi określić wymogi zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego systemu finansowo-księgowego.

 

3) Nabycie kompetencji personalnych i społecznych

 

Obok wiedzy i umiejętności zawodowych osoba ubiegająca się o tytuł głównego księgowego posiądzie odpowiednie kompetencje personalne i społeczne, co
w szczególności oznacza, że:

K1 -        potrafi przedstawiać informacje pochodzące z rachunkowości różnym interesariuszom,
K2 -        potrafi komunikować potrzeby informacyjne wobec innych komórek jednostki,
K3 -        jest świadoma konieczności ciągłego doskonalenia zawodowego,
K4 -        jest zainteresowana kształtowaniem wizerunku księgowego jako zawodu zaufania publicznego.

Dodatkowe informacje

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w godzinach od 16.00 do godz. 20.00.

Organizator zastrzega możliwość zmiany formy wykładów stacjonarnych na wykłady z użyciem technik nauczania na odległość, w wypadku pogorszenia sytuacji epidemiologicznej i komunikatów Ministerstwa Edukacji o braku możliwości prowadzenia zajęć stacjonarnych.

W cenę kursu wliczone są materiały szkoleniowe:

„Zaawansowana rachunkowość finansowa z elementami etyki zawodowej i technologii IT” – wyd. SKwP

"Sprawozdania finansowe i ich analiza" - wyd. SKwP

"Zbiór zadań z rachunku kosztów, podstaw rachunkowości zarządczej i zarządzania finansami" - wyd. SKwP

Należność prosimy kierować na nasze konto w PKO BP S.A. O/Olsztyn nr 68 1020 3541 0000 5902 0010 8902

Oddział dopuszcza płatność ratalną tylko dla osób płacących za kurs indywidualnie. Aby skorzystać z możliwości płacenia w ratach prosimy o złożenie podania z harmonogramem spłat.

 

Ważne

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów szkolenia. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty za zgłoszony udział.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Kajki 10/12
10-547 Olsztyn

tel. 89 527 90 50
tel. 89 527 90 60
kom. 517-358-268

biuro@olsztyn.skwp.pl
szkolenia@olsztyn.skwp.pl

PKO BP S.A. O/O Olsztyn 68 1020 3541 0000 5902 0010 8902