search Działamy dla księgowych od 1907
Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
9,10 listopada 2023r.
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
szkolenie obligatoryjne biegłych rewidentów
Tryb:
w dni robocze
Opłata:
595,- zł od osoby
Zapisz się

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

 • 9, 10 listopada 2023 r. od godz. 09.00 do 15.30
 • Szkolenie prowadzone jest wyłącznie w formie zdalnej.

WYKŁADOWCA

Marta Kostrzewa - czynny Biegły Rewident, prowadzi Kancelarię Finansów i Rachunkowości Sp. z o.o.. Absolwentka Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe z dziedziny audytu i rachunkowości zdobyła w firmie audytorskiej wielkiej czwórki oraz firmach polskich i z kapitałem zagranicznym. Prowadzi warsztaty oraz szkolenia, z zakresu rachunkowości finansowej oraz rewizji finansowej, organizowane przez: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Polską Izbę Biegłych rewidentów, Bank Światowy, Ministerstwo Finansów.

OPIS

Podstawowe cele szkolenia (w tym oczekiwane efekty kształcenia)
• Przedstawienie struktury i charakterystyki standardu oraz głównych zmian i celu ich wprowadzenia.
• Omówienie wymogów standardu, zastosowania oraz innego materiału objaśniającego z załącznikami.
• Nabycie przez uczestników szkolenia umiejętności praktycznego stosowania standardu w zakresie wybranych wymogów.

Czas trwania szkolenia

Szkolenie zaprojektowane zostało na 16 godzin z bloku rewizja finansowa.

PROGRAM

 1. Wprowadzenie
 • Cel szkolenia.
 • Zakres szkolenia.
 1. Charakterystyka standardu
 • Wejście w życie.
 • Struktura standardu.
 • Definicje i pojęcia.
 • Główne zmiany i cel ich wprowadzenia.
 • Skalowalność.
 1. Omówienie wymogów standardu, zastosowania oraz innego materiału objaśniającego z załącznikami
 • Procedury szacowania ryzyka.
 • Uzyskanie zrozumienia jednostki i jej otocznia, mających zastosowanie ramowych założeń sprawozdawczości finansowej oraz systemu kontroli wewnętrznej jednostki.
 • Identyfikacja i oszacowania ryzyka istotnego zniekształcenia.
 • Sporządzenia dokumentacji spełniającej wymogi standardu.
 1. Sporządzenie dokumentacji zgodnej z wymogami standardu
 • Omówienie w gronie zespołu audytorskiego zidentyfikowanych ryzyk i ich oszacowania.
 • Kluczowe elementy zrozumienia jednostki, źródła informacji, procedury szacowania ryzyka.
 • Ocena zaprojektowania i implementacji kontroli przez jednostkę.
 • Zidentyfikowane i oszacowane ryzyka istotnego zniekształcenia.
 1. Praktyczne zastosowanie standardu
 • Zrozumienie jednostki – aspekty jednostki i jej otoczenia, wykorzystanie IT w modelu gospodarczym jednostki.
 • Zrozumienie elementów składowych środowiska kontroli wewnętrznej, tym czynności kontrolnych oraz ocena ich zaprojektowania i zaimplementowania.
 • Identyfikacja i oszacowanie ryzyka istotnego zniekształcenia na poziomie sprawozdania finansowego i poszczególnych stwierdzeń.
 • Powiązanie ryzyka istotnego zniekształcenia, odnoszących się do niego kontroli, dalszych procedur biegłego rewidenta.
 1. Test wyboru i/lub zadania sytuacyjne.

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

"Identyfikacja i oszacowanie ryzyk istotnego zniekształcenia w świetle KSB 315" (prezentacja, skrypt, zadania) wyd. CE PIBR

autor: Hanna Sztuczyńska, Ewa Sobińska.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

Należność  po wcześniejszym potwierdzeniu terminu realizacji szkolenia przez Biuro Oddziału prosimy kierować na nasze konto w PKO BP S.A. O/O Olsztyn 68 1020 3541 0000 5902 0010 8902

Ważne

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów szkolenia. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty za zgłoszony udział.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Kod rabatowy
Zniżka
Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka
Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka
Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka
Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka
Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka
Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka
Dane do faktury
Załączniki
Załącz
* pola wymagane

Deklaracja uczestnika szkolenia

Kajki 10/12
10-547 Olsztyn

kom. 518 694 495
kom. 518 694 427

biuro@olsztyn.skwp.pl

PKO BP S.A. O/O Olsztyn 68 1020 3541 0000 5902 0010 8902