Miasto:
Olsztyn
Miejsce:
Kajki 10/12
10-547 Olsztyn
Termin rozpoczęcia:
2, 3 listopada 2020r.
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Seminarium
Tryb:
poniedziałek i wtorek
Opłata:
650,- zł od osoby
Zapisz się

Wykładowca: Justyna Zakrzewska

Podstawowe cele szkolenia (w tym oczekiwane efekty kształcenia)

 • Organizacja firm audytorskich (dalej FA) po wejściu w życie nowelizacji ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (dalej ustawa):
  – formy działalności FA
  – organizacja FA
  – dokumentacja klienta i akta zlecenia
 • System Wewnętrznej Kontroli Jakości (dalej SWKJ) w FA
  – wymogi ustawy
  – wymogi KSKJ w brzmieniu MSKJ 1
 • Nowy model nadzoru publicznego
  – zadania PANA
  – stosowanie w kontroli ustawy prawo przedsiębiorców
  – postępowanie kontrolne i pokontrolne
 • Procedury kontroli działalności FA w zakresie:
  – oceny zgodności działalności FA z ustawą, rozporządzeniem 537/2014, wymogami w zakresie etyki zawodowej, w tym niezależności
  – organizacji i dokumentacji SWKJ w FA
  – organizacji dokumentacji świadczonych usług
 • Procedury kontroli dokumentacji badania sprawozdań finansowych, w tym:
  – przeprowadzanie kontroli dokumentacji badania wg. porządku wymogów KSB odpowiednio pogrupowanych wg. obszarów badania,
  – dokumentacja badania jako podstawa oceny skuteczności SWKJ.
 • Procedury kontroli usług innych niż badanie sprawozdań finansowych
 • Najczęściej występujące stwierdzone nieprawidłowości w trakcie kontroli.

Czas trwania szkolenia i zakres tematyczny zajęć

 • Szkolenie zaprojektowane zostało na 16 godzin z bloku rewizja finansowa.
  • Szkolenie zakończy się sprawdzianem wiadomości.

Program:

Lp. Temat Uszczegółowienie tematu
1 Wprowadzenie

 

• Cel szkolenia

• Charakterystyka zmian ustawy

2 Organizacja FA

 

• Czynności rejestracyjne FA

• Ubezpieczenie działalności od odpowiedzialności cywilnej

• Opłata roczna z tytułu nadzoru i ODZ

• Prawne wymogi dotyczące dokumentacji klienta i akt zlecenia

3 Szczególne wymogi prawa

dotyczące działalności FA

 

• Kodeks etyki

• RODO

• AML

• MDR

4 SWKJ

 

• Ocena struktury SWKJ w FA, w tym:

ilości i jakości zasobów osobowych, rzeczowych i finansowych

wykorzystywanych do przeprowadzenia badania – z poziomu przyjmowania

zleceń i kontynuowania współpracy z klientem oraz przeprowadzania zlecenia,

a także przestrzegania wymagań w zakresie ODZ – z poziomu zasobów ludzkich,

a także metodyki wykorzystywanej do przeprowadzania badań

ustawowych – z poziomu przeprowadzanych zleceń w FA

5 Dokumentacja badania

 

• Ocena zgodności dokumentacji badania z ustawą, rozporządzeniem 537/2014

oraz wymogami w zakresie etyki zawodowej, w tym niezależności,

• Ocena zgodności dokumentacji z mającymi zastosowanie standardami, w celu

zweryfikowania skuteczności SWKJ

6 Nowy model nadzoru publicznego

 

• Zakres działalności FA podlegających kontroli PANA

• Zakres działalności biegłych rewidentów podlegających kontroli PANA

• Stosowanie w kontroli ustawy prawo przedsiębiorców

• Postępowanie kontrolne i pokontrolne

7 Kontrola organizacji

i dokumentacji SWKJ w FA

 

• Ustawowe wymogi wobec SWKJ

• Wymogi SWKJ zgodnie z KSKJ

• Wymogi dotyczące niezależności

• Wymogi dotyczące dokumentacji badania zgodnie z KSB 200

• Zarządzanie jakością w FA i na zleceniu badania sprawozdania

finansowego – Nowe projekty standardów IAASB

8 Nieprawidłowości ujawniane

przez kontrole

 

Doświadczenia organów kontrolnych
9 Kontrola dokumentacji badania

sprawozdań finansowych

 

• Wymogi KSB 220 - Kontrola jakości badania sprawozdań finansowych

• Selekcja dokumentacji badania do kontroli,

• Dokumentacja badania w relacji do sprawozdania finansowego

• Spostrzeżenia przekazane pisemnie KBR

• Dyskusja z KBR

• Ustalenia z kontroli dokumentacji badania

• Potwierdzenie ustaleń z zarządem FA

• Raportowanie w formie protokołu

• Kontrola dokumentacja badania jako podstawa oceny skuteczności SWKJ

10 Nieprawidłowości ujawniane

przez kontrole

 

Doświadczenia organów kontrolnych
11 Kontrola dokumentacji innych

usług niż badania i przeglądy

sprawozdań finansowych

 

• Wymogi wynikające z uchwał KRBR (odpowiednich standardów)

• Dokumentacja realizacji innych usług

12 Sprawdzian wiadomości

 

Test wyboru

Dodatkowe informacje

W ramach szkolenia zapewniamy:

 • komplet materiałów (prezentacja i zbiór zadań) nt. "Wymogi dotyczące organizacji firm audytorskich
  i dokumentacji zleceń z uwzględnieniem aspektów kontroli" (Autor: Grzegorz Skrzeszewski, dr. Dorota Mikulska; Wydawca: CE PIBR)
 • lunch oraz przerwy kawowe,
 • zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Opłatę za szkolenia prosimy uiścić przelewem na konto:

68 1020 3541 0000 5902 0010 8902

 

Ważne

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów szkolenia. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty za zgłoszony udział.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Kajki 10/12
10-547 Olsztyn

tel. 89 527 90 50
tel. 89 527 90 60
kom. 517-358-268

biuro@olsztyn.skwp.pl
szkolenia@olsztyn.skwp.pl

PKO BP S.A. O/O Olsztyn 68 1020 3541 0000 5902 0010 8902