Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
22 listopada 2022r.
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
szkolenie obligatoryjne biegłych rewidentów
Tryb:
w dni robocze
Opłata:
400,- zł od osoby
380,- zł Cena dla członków

Wykładowca: Małgorzata Mazurkiewicz

Podstawowe cele szkolenia (w tym oczekiwane efekty kształcenia)

  • Omówienie zmian w prawie podatkowym w zakresie podatku CIT, PIT, VAT i innych podatków obowiązujących polskie podmioty gospodarcze.
  • Uzyskana wiedza powinna się przełożyć na praktyczną umiejętność biegłego rewidenta w zakresie oceny dostosowania systemów ewidencyjnych do aktualnych wymogów prawa podatkowego oraz oraz konsekwencji zmian prawa podatkowego na sprawozdanie finansowe.
  • Uzyskana wiedza powinna umożliwić biegłemu rewidentowi identyfikowanie potencjalnych ryzyk związanych z brakiem odpowiedniego przygotowania klientów do wdrożenia zmian prawa podatkowego.

Czas trwania szkolenia i zakres tematyczny zajęć

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego prowadzenia zajęć ClickMeeting.

Wymagania techniczne: komputer lub urządzenie mobilne ( telefon, tablet ) z głośnikiem oraz dostęp do Internetu. Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu szkolenia, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge.

  • Szkolenie trwa w godzinach: 9.00 do 16.00.
  • Szkolenie zalicza 8 godzin obowiązkowego doskonalenia biegłych rewidentów: 4 godziny z bloku rachunkowość i 4 godziny z bloku rewizja finansowa .
  • Szkolenie obejmuje swoim zakresem ostatnie zmiany w przepisach podatkowych (CIT, PIT, VAT i inne), które mogą mieć istotny wpływ na sprawozdania finansowe za ubiegły i bieżący rok (wliczając w to podatek odroczony) oraz sposób ich badania.
  • Szkolenie zakończy się sprawdzianem wiadomości.

Program:

wkrótce ...

Dodatkowe informacje

W ramach szkolenia zapewniamy:

  • komplet materiałów szkoleniowych dla słuchaczy,
  • zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu,

Opłatę za szkolenia prosimy uiścić przelewem na konto:

68 1020 3541 0000 5902 0010 8902

 

Ważne

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów szkolenia. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty za zgłoszony udział.

Kajki 10/12
10-547 Olsztyn

kom. 518 694 495
kom. 518 694 427

biuro@olsztyn.skwp.pl

PKO BP S.A. O/O Olsztyn 68 1020 3541 0000 5902 0010 8902