Miasto:
Olsztyn
Miejsce:
Kajki 10/12
10-547 Olsztyn
Termin rozpoczęcia:
22.10.2020
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Seminarium
Tryb:
czwartek
Opłata:
380,- zł od osoby
Zapisz się

Wykładowca: Teresa Cebrowska

Podstawowe cele szkolenia (w tym oczekiwane efekty kształcenia)

 • Omówienie ostatnich zmian w prawie bilansowym obowiązującym polskie podmioty gospodarcze.
 • Omówienie najważniejszych praktycznych skutków wdrażanych zmian.
 • Uzyskana wiedza powinna przełożyć się na praktyczną umiejętność biegłego rewidenta w zakresie oceny co do prawidłowego sporządzenia sprawozdań finansowych za lata 2017 i 2018 ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich zmian regulacyjnych.
 • Uzyskana wiedza powinna także umożliwić biegłemu rewidentowi identyfikowanie potencjalnych ryzyk związanych z brakiem odpowiedniego przygotowania klientów do wdrożenia koniecznych zmian zasad rachunkowości.

Czas trwania szkolenia i zakres tematyczny zajęć

 • Szkolenie zaprojektowane zostało na 8 godzin z bloku rachunkowość.
 • Szkolenie będzie obejmować swoim zakresem ostatnie zmiany w krajowych i międzynarodowych regulacjach (MSSF) kształtujących polskie prawo bilansowe.
 • Szkolenie zakończy się sprawdzianem wiadomości.

Dodatkowe informacje

W ramach szkolenia zapewniamy:

 • komplet materiałów szkoleniowych „Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego” (Autor: W. Fałowski, M. Frendzel; Wydawca: SKwP)
 • przerwy kawowe,
 • zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu,
 • obiad.

Opłatę za szkolenia prosimy uiścić przelewem na konto:

68 1020 3541 0000 5902 0010 8902

 

Ważne

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów szkolenia. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty za zgłoszony udział.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Kajki 10/12
10-547 Olsztyn

tel. 89 527 90 50
tel. 89 527 90 60
kom. 517-358-268

biuro@olsztyn.skwp.pl
szkolenia@olsztyn.skwp.pl

PKO BP S.A. O/O Olsztyn 68 1020 3541 0000 5902 0010 8902