Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
20.08.2020
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
szkolenie online
Tryb:
szkolenie online
Opłata:
240,- zł od osoby

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Uczestnik powinien dysponować komputerem lub urządzeniem mobilnym, z dostępem do Internetu (przeglądarka Google Chrome lub Firefox).

Organizacja

Czas trwania: 6 godziny dydaktycznych ,

Prowadzący:

Dorota Łabuda – biegły sądowy z zakresu podatku od towarów i usług przy Sądach Okręgowych w Kielcach i Katowicach, były wieloletni pracownik administracji podatkowej w tym wyspecjalizowanego urzędu skarbowego, trener administracji skarbowej – wykładowca Krajowej Szkoły Skarbowości, posiadający blisko 25 letnie doświadczenie w zakresie prawa podatkowego (podatek od towarów i usług) i prawa proceduralnego (ordynacja podatkowa), wieloletni wykładowca kursów i szkoleń, współpracujący między innymi z 11 oddziałami okręgowymi Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

W ramach szkolenia zapewniamy:

  • autorskie materiały szkoleniowe,
  • zaświadczenie o ukończeniu.

Należność prosimy kierować na nasze konto w PKO BP S.A. O/Olsztyn nr 68 1020 3541 0000 5902 0010 8902

Ważne

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów szkolenia. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty za zgłoszony udział.

Program szkolenia:

• Definicja faktury i podstawa prawna do jej wystawienia, w tym aktualne rozporządzenia dotyczące fakturowania
• Definicja legalna faktury i faktury elektronicznej
• Obowiązkowa zapłata za fakturę na wskazany rachunek bankowy – konsekwencje.
• Transakcje dla których istnieje obowiązek wystawienia faktury,
• Transakcje, które nie rodzą bezwzględnego obowiązku wystawienia faktury,
• Podmioty zobowiązane do wystawiania faktur,
• Faktury wystawiane na żądanie
• Wystawianie faktur przy sprzedaży paragonowej
• Faktura a rachunek. Czy istnieje obowiązek wystawiania rachunków do umów zleceń?
• Sposoby dokumentowania zdarzeń gospodarczych przez podatników,
• Omówienie na przykładach katalogu obowiązkowych danych na fakturze
• Skutki braku obowiązkowych informacji na fakturze VAT – nowe sankcje.
• Przypadki węższego zakresu informacji na fakturze, w tym omówienie rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur VAT
• Zasady wystawiania faktur przy obowiązkowym split payment od września 2019r.
• Skutki nieprawidłowego wystawienia faktury VAT przy obowiązkowym split payment
• Faktura wystawiana w przypadku metody kasowej
• Samofakturowanie
• Faktury wystawiane w przypadku procedury VAT marży
• Nowe zasady wystawiania faktur VAT RR
• Faktura w języku obcym.
• Sposoby przeliczania kwot z faktur wyrażonych w walucie obcej,
• Refakturowanie
• Fakturowanie zaliczek
1) definicja faktury zaliczkowej
2) przypadki, kiedy nie ma obowiązku wystawiania faktur zaliczkowych
3) termin wystawienia faktury zaliczkowej
4) faktury zaliczkowe w eksporcie
5) faktura końcowa
6) czy faktura zaliczkowa może obejmować 100% płatności?
7) Faktura zaliczkowa i faktura końcowa wystawiane w tym samym okresie rozliczeniowym
8) obowiązkowe dane faktury zaliczkowej
9) obowiązkowe dane faktury końcowej
• Prawo do odliczenia podatku naliczonego,
• Faktury i noty korygujące – pytania i odpowiedzi,
• Duplikaty
• Faktury wystawione w sposób wadliwy, nierzetelny. Przesłanki anulowania faktury. Sankcje a „pusta” faktura.
• Zasady przechowywania faktur.
• Faktury elektroniczne. Zasady wystawiania faktur elektronicznych, w tym obowiązkowa zgoda na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.
• Autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność faktury.
• Art. 108 ustawy o VAT i dodatkowe zobowiązania w podatku VAT
1) Sankcje podatkowe za nieprawidłowe wystawiania faktur VAT
2) Art. 108 ustawy o VAT a możliwość korekty danych na fakturze
3) Obowiązek zapłaty podatku VAT wynikającego z faktury VAT
4) Stawki dodatkowych zobowiązań w VAT w 2020r.:
a) Stawka 0% w przypadku autokorekty
b) Stawka 15% w przypadku kontroli skarbowej
b) Stawka 20% VAT w przypadku kontroli podatkowej
c) Stawka 30% VAT w przypadku postępowania podatkowego
d) Stawka 100% VAT – w przypadku „pustych faktur VAT”
• Odpowiedzialność karno – skarbowa i karna za niewystawianie faktur lub wystawianie faktur nierzetelnych.

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Kajki 10/12
10-547 Olsztyn

tel. 89 527 90 50
tel. 89 527 90 60
kom. 517-358-268

biuro@olsztyn.skwp.pl
szkolenia@olsztyn.skwp.pl

PKO BP S.A. O/O Olsztyn 68 1020 3541 0000 5902 0010 8902