Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
luty/marzec 2021
Godzina rozpoczęcia kursu:
16:00
Typ:
Kurs
Tryb:
dwa dni w tygodniu
Opłata:
900,- zł od osoby
850,- zł Cena dla członków SKwP z opłaconą składką za ostatnie 2 lata
Zapisz się

Zajęcia odbywać się będą dwa razy w tygodniu w godzinach 16:00-20:00

Uczestnicy kursu otrzymują zaświadczenie ukończenia kursu na podstawie art. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 19 marca 2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz.652).

Cel kursu:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu oraz nabycie praktycznych umiejętności w zakresie obsługi Programu Płatnik i sporządzania dokumentów do ZUS. Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów poprzedzonych wykładem, podczas którego prowadzący przedstawia liczne przykłady i interpretacje, oraz zaprasza uczestników do samodzielnego rozwiązywania zadań, które systematyzują i porządkują wiedzę, oraz pomagają w zdobyciu praktyki z zakresu rozliczania wynagrodzeń.

Wymagania wstępne dla słuchaczy:

• posiadające co najmniej wykształcenie średnie,
• uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy w zawodzie księgowego,
• rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

Dodatkowe informacje

Organizator zastrzega możliwość zmiany formy wykładów stacjonarnych na wykłady z użyciem technik nauczania na odległość, w wypadku pogorszenia sytuacji epidemiologicznej i komunikatów Ministerstwa Edukacji o braku możliwości prowadzenia zajęć stacjonarnych.

Należność prosimy kierować na nasze konto w PKO BP S.A. O/Olsztyn nr 68 1020 3541 0000 5902 0010 8902

Oddział dopuszcza płatność ratalną tylko dla osób płacących za kurs indywidualnie. Aby skorzystać z możliwości płacenia w ratach prosimy o złożenie podania z harmonogramem spłat.

Ważne

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów szkolenia. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty za zgłoszony udział.

Program kursu (kurs obejmuje 35 godzin dydaktycznych):

I. ZUS (5 H)

1. Świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
- zasiłek chorobowy
-świadczenia rehabilitacyjne
- zasiłek wyrównawczy
- zasiłek macierzyński
- zasiłek opiekuńczy
- warunki, wysokość, finansowanie, dokumentacja w/w
zasiłków
2. Świadczenia emerytalno-rentowe
- prawo do emerytury dla różnych grup wiekowych
- omówienie okresów stażowych
- zasady wypełniania wniosku o emeryturę
- kapitał początkowy, prawo, dokumentacja, wnioski
- renta inwalidzka, renta rodzinna - dokumentacja
- świadczenia przedemerytalne

II. ZASADY USTALANIA WYNAGRODZEŃ ZA PRACĘ (5 H)

Systemy wynagradzania

1. Naliczanie wynagrodzeń - praktyczne sporządzanie listy płac wraz z potracenia
2 Pozapłacowe świadczenia pracownicze ujęcie składkowe i podatkowe
2. Krajowe i zagraniczne podróże służbowe
3. Ryczałty i ekwiwalenty za używanie prywatnego samochodu
4. Wypłaty z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
5. Świadczenie urlopowe
6. Inne świadczenia pozapłacowe

III. ZASADY USTALANIA WYNAGRODZEŃ ZA PRACĘ oraz ZUS (5 godz.)

1. Umowy zlecenia, umowy o dzieło - praktyczne obliczanie wynagrodzeń

2. Zasady podlegania ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu, zasady finansowania ubezpieczeń i     rozliczanie składek
- istota ubezpieczeń społecznych
- konto ubezpieczonego płatnik
- rodzaje składek pobieranych przez ZUS, podstawa wymiaru składek, wysokość składek i ich finansowanie
- zasady podlegania ubezpieczeniu społecznemu i
zdrowotnemu wybranych grup ubezpieczonych
- dokumentacja - rodzaje i przykłady
- sporządzanie raportów miesięcznych

IV. PRAKTYCZNE ZAJĘCIA NALICZANIA PŁAC (10 H)

  1. Naliczanie wynagrodzenia za pracę
  2. Naliczanie wynagrodzeń za pracę nocną
  3. Naliczanie wynagrodzenia za nadgodziny
  4. Naliczanie wynagrodzenia za czas choroby
  5. Naliczanie zasiłków
  6. Ręczne wyliczenie listy płac z uwzględnieniem powyższych składników.

V. Program Płatnik - warsztaty przy komputerach. (10 H)

1. Obsługa interfejsu użytkownika - podstawowe zasady pracy w programie Płatnik- opis ekranów i okienek oraz zasady obsługi menu głównego i nawigacji w programie.
2. Ustawianie parametrów programu niezbędnych do prawidłowego przygotowania dokumentów do ZUS. Aktualizacja programu i parametrów.
3. Certyfikaty - zarządzanie certyfikatami, certyfikat kwalifikowany. ? chyba nie damy rady tego wprowadzić
4. Rejestr Płatnika - zakładanie kartoteki płatnika i dokonywanie zmian w Rejestrze Płatnika. Potwierdzanie danych płatnika w ZUS.
5. Rejestr Ubezpieczonych - wprowadzanie danych ubezpieczonych do Rejestru Ubezpieczonych - zakładanie kartoteki ubezpieczonego oraz modyfikacja danych w Rejestrze.
6. Statusy weryfikacji dokumentów w programie Płatnik.
7 Przygotowanie dokumentów zgłoszeniowych ubezpieczonego:
- zgłoszenia ZUS ZUA i ZUS ZZA ( zgłaszanie ubezpieczonych)
- ZUS ZCNA ( zgłaszanie członków rodziny ubezpieczonego do ubezpieczenia zdrowotnego)
- ZUS ZWUA ( wyrejestrowanie ubezpieczonego z ZUS)
- ZIUA ( zmiana/korekta danych identyfikacyjnych ubezpieczonego).
8. Tworzenie imiennych raportów rozliczeniowych miesięcznych oraz deklaracji rozliczeniowej miesięcznej ( raporty RCA, RSA, RZA i deklaracja DRA).
9. Zestawy wprowadzone i zestawy wysłane – zasady tworzenia zestawów do wysyłki.
10. Metody wysyłki dokumentów do ZUS - ustawienia programu i wysyłka dokumentów do ZUS. Raporty o wysyłce i potwierdzeniu.
11. Statusy przetwarzania dokumentów w ZUS – śledzenie procesu przetwarzania w programie Płatnik.
12. Tworzenie dokumentów Informacji Miesięcznych i Informacji Rocznych dla ubezpieczonych (dawniej RMUA).
13. Tworzenie dokumentów płatniczych.
14. Przydatne narzędzia w pracy z programem:
- filtry i słowniki,
- zastosowanie kreatorów do tworzenia dokumentów,
- kopiowanie dokumentów.
15. Komplety rozliczeniowe z ZUS.
16. Komunikaty z ZUS w programie Płatnik.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka
Dane piątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka
Dane do faktury
Załączniki
Załącz

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Kajki 10/12
10-547 Olsztyn

kom. 518 694 495
kom. 518 694 427

biuro@olsztyn.skwp.pl

PKO BP S.A. O/O Olsztyn 68 1020 3541 0000 5902 0010 8902