Miasto:
Olsztyn
Miejsce:
Kajki 10/12
10-547 Olsztyn
Termin rozpoczęcia:
trwa nabór
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Kurs
Tryb:
szkolenie trzydniowe
Opłata:
980,- zł od osoby
Zapisz się

Organizacja

Trzydniowy kurs prowadzony w godzinach od  9.00 do 15.00

Prowadzący: Dorota Łabuda - biegły sądowy z zakresu podatku od towarów i usług przy Sądach Okręgowych w Kielcach i Katowicach, były wieloletni pracownik administracji podatkowej w tym wyspecjalizowanego urzędu skarbowego, trener administracji skarbowej – wykładowca Krajowej Szkoły Skarbowości w Warszawie, posiadający blisko 25 letnie doświadczenie w zakresie prawa podatkowego (podatek od towarów i usług) i prawa proceduralnego (ordynacja podatkowa), wieloletni wykładowca kursów i szkoleń, współpracujący między innymi z 12 oddziałami okręgowymi Stowarzyszenia Księgowych w Polsce i firmami szkoleniowymi. Wykładowca Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Kielcach.

W ramach szkolenia zapewniamy:

  • autorskie materiały szkoleniowe,
  • przerwy kawowe,
  • lunch,
  • zaświadczenie o ukończeniu.

Należność prosimy kierować na nasze konto w PKO BP S.A. O/Olsztyn nr 68 1020 3541 0000 5902 0010 8902

Ważne

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów szkolenia. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty za zgłoszony udział.

Program szkolenia:

Dzień 1
1. Podatnicy podatku VAT – obowiązek rejestracyjny, prawo do wyboru zwolnienia
2. Przypomnienie zasad kierujących podatkiem VAT.
3. Zasady odliczenia podatku:
- prawo do odliczenia podatku VAT w myśl przepisów prawa krajowego i UE,
- moment powstania obowiązku podatkowego a prawo do podatku naliczonego
- orzecznictwo krajowe oraz UE
4. Faktury otrzymane po terminie a prawo do podatku naliczonego. Nadrzędność dyrektywy unijnej nad przepisami krajowymi.
5. Faktury korygujące – prawa i obowiązki stron transakcji. Nowy ważny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie elektronicznych potwierdzeń odbioru faktur korygujących.
6. Prawo do podatku naliczonego a WNT wykazane z opóźnieniem.
7. Samochód w firmie – zasady odliczenia, najnowsze zmiany. pułapki, orzecznictwo, interpretacje podatkowe
Dzień drugi
1. Wyłączenia stosowania obniżenia podatku. Odliczenie podatku VAT związanego z zakupem usług gastronomicznych i hotelowych w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i wyjaśnień Ministerstwa Finansów.
2. Różnica między fakturą wadliwą a nierzetelną jako źródłem podatku. Metodologia „dobrej wiary” a faktura nierzetelna.
3. Narzędzia uszczelniające system podatku VAT:
- Procedury rejestracyjne
- Nowa baza podatników – biała księga – korzyści i negatywne skutki dla podatnika. dla podatnika.
- Split payment; kiedy obowiązkowy, kiedy dobrowolny – zasady stosowania. Sposoby na uwolnienie środków z subkonta VAT.
- elektroniczne ewidencje, deklaracje i informacje podsumowujące, pliki JPK – korzyści dla podatnika
4. Rozliczenie podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności – nowe zasady wprowadzone w 2019 r.
- prawa i obowiązki wierzyciela,
- prawa i obowiązki dłużnika.
5. Zasady zwrotu podatku:
- terminy i zasady zwrotu,
- przyspieszony zwrot
- zwrot a split payment
- szczególne procedury – zabezpieczenia i zwrot pod kredyt podatkowy
6. Sankcje: dodatkowe zobowiązanie podatkowe, przesłanki stosowania przez organy podatkowe art. 108 ustawy o VAT
7. Najnowsze orzecznictwo sądów krajowych i TSUE.
Dzień trzeci
1. Wewnątrzwspólnotowa dostawa i nabycie towarów:
- Warunki uznania przemieszczenia towarów za WDT/WNT
- Dokumentowanie transakcji wewnątrzwspólnotowych w świetle aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych oraz organów podatkowych (należyta staranność w udokumentowaniu przemieszczenia towaru),
- nowe jednolite dla całej UE zasady dokumentowania transakcji od 1.01.2020r.
- Numer identyfikacyjny kontrahenta jako warunek skorzystania ze stawki 0% (w tym zmiany w prawie unijnym od 1.01.2020 r.)
- Sprzedaż za pośrednictwem magazynu call – of stock zlokalizowanego w kraju i za granicą (w tym zmiany i ujednolicenie przepisów unijnych w zakresie procedury magazynu call-off stock od 1.01.2020 r.)
- Podstawa opodatkowania (w tym opłaty dodatkowe, np. koszty transportu, atestów)
- Korekty w WDT/WNT – kiedy ująć i po jakim kursie przeliczyć?
- Zaliczki na poczet WDT i WNT – brak opodatkowania
- Zasady odliczenia VAT dla WNT w przypadku otrzymania faktury z opóźnieniem
- Kurs waluty a obowiązek podatkowy w transakcjach transgranicznych
- Obowiązek złożenia prawidłowej informacji podsumowującej - utrata prawa do stawki 0% od 1.01.2020 r. w przypadku braku złożenia lub złożenia informacji podsumowującej zawierającej błędy – zmiana zasad

2. Eksport towarów:
- Eksport pośredni i bezpośredni – różnice
-Obowiązek podatkowy w eksporcie - zaliczka, warunki dostawy a obowiązek podatkowy
- Warunki stosowania stawki VAT 0 % (dokumenty potwierdzające wywóz, omówienie problemów dokumentacyjnych, przykłady praktyczne)

3. Transakcje łańcuchowe:
- definicja transakcji łańcuchowej
- jak rozpoznać, że bierzemy udział w łańcuchu dostaw towaru
- ustalenie miejsca i sposobu opodatkowania poszczególnych dostaw w łańcuchu (dostawa ruchoma, dostawa nieruchoma) - najnowsze orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE i jego znaczenie
- nowe jednolite zasady unijne służące przypisaniu transportu w dostawie łańcuchowej od 1.01.2020 r.
- obowiązek podatkowy w transakcji łańcuchowej
- transakcja łańcuchowa a prawo do stosowania stawki 0%
- transakcje łańcuchowe z dostawą eksportową albo importową - jak prawidłowo rozliczać?
- procedura uproszczona dla wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej (WTT) - warunki stosowania, sposób wystawienia faktury i rozliczenia WTT w ewidencji VAT, deklaracji VAT oraz informacji podsumowującej
4. Dostawa z montażem:
- pojęcie dostawy z montażem - czy każda czynność polegająca na zmontowaniu, zainstalowaniu lub uruchomieniu towaru skutkuje uznaniem dostawy za dostawę z montażem?
- wymagane dokumenty
- dostawa z montażem a WDT, WNT i eksport - różnice w rozliczeniu
- moment powstania obowiązku podatkowego w dostawie z montażem - wydanie towaru, czy zakończenie montażu?
- opodatkowanie zaliczek, płatności częściowych, ratalnych
- fakturowanie
5. Transgraniczne świadczenie usług
- Miejsce świadczenia usług - zasada ogólna przy usługach świadczonych na rzecz podatników oraz niepodatników (np. konsumentów)
- Definicja podatnika, siedziby działalności, stałego miejsca wykonywania działalności - jak ustalić miejsce wykonania usługi?
- Usługi związane z nieruchomościami - zakres pojęcia (czy w jego zakresie mieszczą się usługi magazynowania, spedycyjne, doradcze, montażowe itp.?)
- Usługi transportowe, spedycyjne, logistyczne - zasady ustalania miejsca świadczenia
- Usługi gastronomiczne, cateringowe, wynajem pojazdów - zasady ustalania miejsca świadczenia
- Wstęp i udział w międzynarodowych targach, wystawach, konferencjach i innych imprezach - jak ustalić zasady opodatkowania?
- Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu usług
- Obowiązki dokumentacyjne i sprawozdawcze związane z transgranicznymi usługami
- Refakturowanie usług międzynarodowych
- Zasady odliczenia VAT dla importu usług w przypadku otrzymania faktury z opóźnieniem
6. Podsumowanie szkolenia, panel dyskusyjny.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Kajki 10/12
10-547 Olsztyn

tel. 89 527 90 50
tel. 89 527 90 60
kom. 517-358-268

biuro@olsztyn.skwp.pl
szkolenia@olsztyn.skwp.pl

PKO BP S.A. O/O Olsztyn 68 1020 3541 0000 5902 0010 8902