Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
9 grudnia 2022
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
szkolenie
Tryb:
w dni robocze
Opłata:
400,- zł od osoby

ORGANIZACJA

godzina: 9.00 do 15.30

W ramach szkolenia zapewniamy:
•materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (plik pdf) – przesłane przed rozpoczęciem szkolenia,
•zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

  • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia i opłata min. 3 dni przed jego rozpoczęciem.
  • Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego prowadzenia zajęć ClickMeeting.
  • Wymagania techniczne: komputer lub urządzenie mobilne ( telefon, tablet ) z głośnikiem oraz dostęp do Internetu. Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu szkolenia, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge.

CEL

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi podróży służbowych krajowych oraz zagranicznych z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa oraz interpretacji.

ADRESACI

Pracownicy działów księgowych oraz biur rachunkowych odpowiedzialni za rozliczenie podróży służbowych krajowych oraz zagranicznych, zarówno z punktu widzenia prawa pracy, jak również z punktu widzenia podatkowego.

WYKŁADOWCA

Marcin Górski, Adwokat, Doradca Podatkowy.

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytety Warszawskiego oraz Aplikacją Adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.  Zdał egzamin na Doradcę Podatkowego.  Pracował w międzynarodowych oraz krajowych firmach doradczych.  Właściciel Kancelarii Adwokackiej oraz Kancelarii Doradztwa podatkowego.  Doświadczony wykładowca.

PROGRAM

I. Definicja podróży służbowej.

1. Znaczenie wyjazdu poza siedzibę/stałe miejsce wykonywania pracy.
1.1. Znaczenie siedziby firmy.
1.2. Znaczenie stałego miejsca wykonywania pracy.
1.3. Miejsce wykonywania pracy oznaczone punktowo a podróż służbowa.
1.4. Miejsce wykonywania pracy oznaczone terytorialnie a podróż służbowa.
1.5. Zmienne miejsce wykonywania pracy a podróż służbowa.
2. Znaczenie polecenia wyjazdu służbowego. Polecenie wyjazdu służbowego a polecenie służbowe.
3. Znaczenie konieczności wykonywania zadania służbowego. Zadanie służbowe a normalne/typowe świadczenie pracy.
4. Podróże służbowe a delegowanie.
5. Zagraniczna podróż służbowa a konieczność wystawienia dokumentu A 1.
6. Podróż służbowa a podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
7. Podróże osób niebędących pracownikami.

II. Czas i miejsce rozpoczęcia oraz zakończenia podróży służbowej.

1. Znaczenie miejsca pobytu stałego/czasowe.
2. Miejsce pobytu stałego/czasowego a obowiązki meldunkowe.
3. Koszty ponoszone w obrębie miejsca pobytu stałego/czasowego a koszty podróży służbowej.
4. Środek transportu a czas i miejsce rozpoczęcia oraz zakończenia zagranicznej podróży służbowej.
5. Podróże służbowe mieszane. Znaczenie czasu oraz miejsca rozpoczęcia oraz zakończenia podróży służbowej zagranicznej dla potrzeb naliczania diety za odcinek krajowy.
6. Faktyczne wykonywanie pracy w trakcie podróży służbowej.
7. Polecenie wyjazdu służbowego a rozliczenie kosztów podróży służbowej.

III. Świadczenia zapewniane/należności zawracane w związku z podróżą służbową – ogólne charakterystyka.

1. Źródła prawa. Jak postępować w przypadku pracowników zatrudnionych w sferze budżetowej ? Jak postępować w przypadku pracowników zatrudnionych w sferze komercyjnej ? Jak postępować w przypadku osób niebędących pracownikami ? Możliwość oraz zakres odmiennej regulacji.
2. Kiedy świadczenie jest zapewniane ? Kiedy należność jest zwracana ? Co należy rozliczać w rozliczeniu kosztów podróży służbowej ?
3. Należności zwracane w kwotach zryczałtowanych. Należności zwracane w oparciu o wydatki faktycznie poniesione.

IV. Wyżywienie w trakcie podróży służbowej.

1. Definicja diety. Diety w podróżach służbowych krajowych. Diety w podróżach służbowych zagranicznych. Planowane zmiany.
2. Wyjaśnienie pojęć mogących mieć znaczenie dla naliczania diet tj.: co znaczy „doba”, „od”, „do” oraz „ponad” ?
3. Obowiązek pomniejszenia diety w przypadku zapewnienia całodziennego albo częściowego wyżywienia. Jak postępować w przypadku podróży służbowych krajowych ? Jak postępować w przypadku podróży służbowych zagranicznych ? Mechanizm naliczania diet a mechanizm dokonywania potracenia.
4. Wyżywienie w hotelu a obowiązek pomniejszenia diety.
5. Zapewnienie wyżywienia przez stronę goszczącą a obowiązek pomniejszenia diety.
6. Konsumpcja z kontrahentem a obowiązek pomniejszenia diety.
7. Przypadek szczególny. Podróże służbowe zagraniczne. Diety właściwe dla miejsca docelowego czy diety tranzytowe ? Co w przypadku jeżeli jest kilka miejsc docelowych ? Dieta właściwa a dieta dojazdowa.

V. Nocleg w trakcie podróży służbowej.

1. Kiedy zwrot wydatków faktycznie poniesionych ? Kiedy ryczałt ?
2. Co w przypadku zwrotu wydatków faktycznie poniesionych ponad limit ?
3. Nocleg osoby niebędącej w podróży służbowej.

VI. Zwrot kosztów przejazdu oraz zwrot kosztów poruszania się komunikacją miejscową.

1. Zwrot kosztów przejazdu a zwrot kosztów poruszania się komunikacją miejscowa – podobieństwa i różnice.
2. Zwrot kosztów przejazdu. Zasada ogólna. Wyjątek – podróż samochodem prywatnym pracownika.
3. Zwrot kosztów poruszania się komunikacją miejscową. Definicja komunikacji miejscowej. Podróże służbowe krajowe a podróże służbowe zagraniczne – podobieństwa i różnice.
4. Kiedy ryczałt ? Kiedy zwrot wydatków faktycznie poniesionych ? Jak rozliczyć taksówki ?

VII. Zwrot innych uzasadnionych oraz udokumentowanych wydatków.

1. Przejazd autostradami płatnymi.
2. Koszty związane z parkowaniem samochodu.
3. Wynajem samochodu w trakcie podróży służbowej.
4. Ubezpieczenie w trakcie podróży służbowej.
5. Prowizje/różnice kursowe w związku z korzystaniem z kantoru albo w związku z wypłatą środków z bankomatu.

VIII. Rozliczenie kosztów podróży służbowej.

1. Kiedy ryczałt ? Kiedy zwrot wydatków faktycznie poniesionych ?
2. Faktura na firmę czy faktura na pracownika ?
3. Co w przypadku braku faktury ? Znaczenie oświadczeń pracowników.
4. Kiedy zaliczka w trakcie podróży służbowej ? Przypadek podróży służbowych krajowych oraz podróży służbowych zagranicznych. Zaliczka w walucie polskiej. Zaliczka w walucie obcej. Kiedy różnice kursowe.
5. Znaczenie terminu rozliczenia delegacji.

IX. Podróże służbowe/podróże a przychód/podstawa wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne.

1. Regulacja podstawowa. Znaczenie przepisów Rozporządzenia. Przypadek pracowników. Przypadek osób niebędących pracownikami.
2. Analiza konkretnych przypadków. Wyżywienie ponad wysokość diet. Potracenie z diet a obowiązek rozpoznania przychodu/zwiększenia podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne. Zwrot kosztów noclegu ponad limit.
3. Zwolnienie dla podróży służbowych a zwolnienie dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

X. Podróże służbowe/podróże a koszty uzyskania przychodów.

1. Zasada ogólna oraz wyjątki od zasady ogólnej. Koszty używania samochodu firmowego. Koszty używania samochodu prywatnego pracownika. Koszty używania samochodu osoby niebędącej pracownikiem.

XI. Podróże służbowe a podatek u źródła.

1. Wynajem samochodu na firmę a podatek u źródła.
2. Wynajem samochodu na pracownika a podatek u źródła.

XII. Podróże służbowe a VAT.

1. Kiedy można odliczyć podatek naliczony w związku z kosztami podróży służbowej ? Na kogo powinna być wystawiona faktura ?
2. Podróż służbowa zagraniczna a import usług. Analiza konkretnych przypadków. Bilety lotnicze. Nocleg. Wynajem samochodów.

Ważne

Należność  po wcześniejszym potwierdzeniu terminu realizacji szkolenia przez Biuro Oddziału prosimy kierować na nasze konto w PKO BP S.A. O/O Olsztyn 68 1020 3541 0000 5902 0010 8902

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów szkolenia. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty za zgłoszony udział.

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka
Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka
Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka
Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka
Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka
Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka
Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka
Dane do faktury
Załączniki
Załącz
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Kajki 10/12
10-547 Olsztyn

kom. 518 694 495
kom. 518 694 427

biuro@olsztyn.skwp.pl

PKO BP S.A. O/O Olsztyn 68 1020 3541 0000 5902 0010 8902