Miasto:
Olsztyn
Miejsce:
Kajki 10/12
10-547 Olsztyn
Termin rozpoczęcia:
trwa nabór
Godzina rozpoczęcia kursu:
15:45
Typ:
Kurs
Tryb:
raz w tygodniu
Opłata:
1200,- zł od osoby
1150,- zł Cena dla członków SKwP z opłaconą składką za ostatnie 2 lata
Raty:
800,- zł I rata- do dnia rozpoczęcia kursu,
400,- zł II rata-przed zakończeniem kursu,
Zapisz się

Uczestnicy szkolenia:

Kurs przeznaczony jest dla słuchaczy, którzy posiadają wiedzę z rachunkowości na poziomie samodzielnego księgowego. Adresowany jest do osób, które rozpoczynają pracę w służbach finansowo – księgowych jednostek sektora finansów publicznych.

Celem kursu:

przygotowanie pracowników do pracy w księgowości, zdobycie wiedzy w zakresie funkcjonowania, finansowania i prowadzenia ksiąg rachunkowych.

P r o g r a m (36 godzin)

I. Podstawy prawne obowiązujące w sektorze finansów publicznych.
1. Uregulowania ustawowe (ustawa o finansach publicznych, ustawa o
rachunkowości, rozporządzenia wykonawcze).
2. Formy organizacyjno – prawne jednostek należących do sektora finansów
publicznych, zasady tworzenia i funkcjonowania;
- jednostek budżetowych,
- samorządowych zakładów budżetowych,
- instytucji gospodarki budżetowej,
- agencji wykonawczych.
- państwowy fundusz celowy i inne państwowe i samorządowe osoby
prawne.
II. Podstawowe informacje o rachunkowości budżetowej.
1. Szczególne zasady rachunkowości dotyczące jednostek budżetowych i
samorządowych zakładów budżetowych.
2. Podstawowe zasady prowadzenia rachunkowości.
3. Dowody księgowe – rodzaje, jakie powinny spełniać warunki i jaką pełnią
funkcję w rachunkowości.
4. Jakie procedury powinny funkcjonować przy sprawdzaniu, zatwierdzaniu
dowodów księgowych i jaka jest rola głównego księgowego.
5. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych – ewidencji księgowej.
6. Operacje gospodarcze i ich wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik
finansowy jednostki.
7. Plan kont, jaka jest systematyka kont i zasady księgowania na kontach.
8. Księgowanie operacji gospodarczych na odpowiednich kontach.
9. Bilansowanie środków gospodarczych (aktywów) i źródeł ich pochodzenia
(pasywów).
III. Dochody i przychody oraz zasady ich ewidencji.
1. Pojęcie dochodów budżetowych i ich ewidencja.
2. Rodzaje dochodów budżetowych ( przypisane i nieprzypisane).
3. Ewidencja syntetyczna i analityczna dochodów i przychodów.
4. Klasyfikacja budżetowa, zasady stosowania i funkcja jaką pełni w ewidencji.
5. Zasady zwrotu nadpłat w dochodach budżetowych.
IV. Należności i ich ewidencja.
1. Istota należności i zasady ewidencji na kontach zespołu „2”.
2. Obowiązki w zakresie naliczania odsetek od nieterminowych spłat
należności ( publicznoprawnych i cywilnoprawnych).
3. Możliwość stosowania ulg w spłacie należności (podstawa prawna);
- umorzenie należności,
- rozłożenie na raty spłaty należności,
- przesunięcie terminu spłaty należności.
4. Odpisy aktualizujące wartość należności wątpliwych i zasady ewidencji.
5. Odpisy należności (przedawnionych, umorzonych) i mylnie naliczonych.

V. Wydatki , rozchody i ich ewidencja.
1. Pojęcie wydatków budżetowych.
2. Różnica między wydatkami a kosztami.
3. Dokumentowanie i odpowiedzialność za dokonywanie wydatków.
4. Stosowanie klasyfikacji wydatków budżetowych.
5. Pojęcie wznowienia wydatków i kiedy można stosować.
6. Rodzaje wydatków ( bieżące, majątkowe).
7. Zasady dokonywania wydatków bieżących – dokumentowanie i ewidencja.
8. Zasady dokumentowania i ewidencji wydatków majątkowych.
9. Finansowanie wydatków majątkowych (środki trwałe, wartości niematerialne
i prawne oraz środki trwałe w budowie).
10. Rozliczanie kosztów środków trwałych w budowie (inwestycji).
11. Pojęcie polepszenia środków trwałych, zasady ewidencji i finansowania.
12. Zasady wydatkowania i ewidencji środków pieniężnych z budżetu Unii
Europejskiej.
13. Specyfika i zasady wydatkowania, ewidencji i rozliczania dotacji celowych.
14. Wydatki niewygasające, istota, zasady stosowania i ewidencja.
VI. Zobowiązania.
1. Pojęcie zobowiązania, dokumentowanie i ewidencja.
2. Rozdaje zobowiązań ( wymagalne , niewymagalne, przedawnione).
3. Terminy spłaty zobowiązań.
4. Zaangażowanie wydatków a zobowiązanie.
VII. Majątek trwały.
1. Pojęcie – definicja środków trwałych (środki trwałe i pozostałe środki trwałe).
2. Dokumentowanie zmian w stanie środków trwałych (przychody, rozchody).
3. Zasady ewidencji syntetycznej i analitycznej środków trwałych.
4. Wyodrębnienie ewidencyjne pozostałych środków trwałych.
5. Amortyzacja i umorzenie środków trwałych. Zasady naliczania i ewidencji.
5. Źródła finansowania i ewidencji środków trwałych.
6. Różnica między polepszeniem środków trwałych a remontem.
7. Wartości niematerialne i prawne – definicja, praktyka, dokumentowanie i
Ewidencja.
8. Amortyzacja – umorzenie wartości niematerialnych i prawnych.
9. Źródła finansowania wartości niematerialnych i prawnych.
10. Środki trwałe w budowie (inwestycje) pojęcie i ewidencja.
11. Źródła finansowania, ewidencja i zasady rozliczania środków trwałych w
budowie (inwestycji).
12. Pojęcie odpisów aktualizujących wartość majątku ( środków trwałych,
wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych w budowie).
13. Zasady- przesłanki stosowania odpisów aktualizujących wartość majątku.
14. Ewidencja odpisów aktualizujących wartość majątku.
VIII. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
1. Podstawa prawna i zasady stosowania w jednostkach sektora finansów
publicznych.
2. Zasady tworzenia funduszu socjalnego.
3. Ewidencja odpisów i wydatków dokonywanych z funduszu socjalnego.
4. Dokumentowanie odpisów i wydatków z funduszu socjalnego.
5. Rozliczenia podatkowe wynikające z wydatków finansowanych z funduszu
Socjalnego.
6. Regulamin funduszu jako podstawowy dokument tworzenia i
funkcjonowania funduszu socjalnego.
IX. Rachunek dochodów w jednostkach budżetowych oświaty.
1. Podstawa prawna, pojęcie dochodów.
2. Źródła środków pieniężnych, których dochody są gromadzone na
wyodrębnionym rachunku dochodów.
3. Wydatkowanie środków na określone cele.
4. Rozliczenie pozostałości środków na dzień bilansowy.

X. Elementy kontroli, dokładne omówienie znaczenia kontroli oraz kto odpowiada za poszczególne jej etapy.

1.Wstępna kontrola dokumentów.

2.Kontrola formalno-rachunkowa.

3. Kontrola merytoryczna i jej znaczenia.

XI. Delegacja służbowa – zwrócenie uwagi na podstawowe elementy aby prawidłowo rozliczyć podróż służbową.

XII. Samorządowe zakłady budżetowe.
1. Dokumentowanie i ewidencja przychodów i kosztów.
2. Rodzaje możliwych dotacji (podmiotowa, przedmiotowa, na pierwsze
wyposażenie , na bieżące zadania, na finansowanie lub dofinansowanie
inwestycji.
3. Rozliczenia z budżetem jednostki samorządu terytorialnego;
- z tytułu nadwyżki środków obrotowych,
- z niektórych dochodów (np. wynajem, sprzedaż składników majątkowych).

Wszystkie bloki tematyczne ilustrowane będą przykładami księgowań, rozliczeń i prezentowania danych w odpowiednich sprawozdaniach

Dodatkowe informacje

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w godzinach od 15.45 do godz. 20.20.

Organizator zastrzega możliwość zmiany formy wykładów stacjonarnych na wykłady z użyciem technik nauczania na odległość, w wypadku pogorszenia sytuacji epidemiologicznej i komunikatów Ministerstwa Edukacji o braku możliwości prowadzenia zajęć stacjonarnych.

W cenę kursu wliczone są materiały szkoleniowe.

Należność prosimy kierować na nasze konto w PKO BP S.A. O/Olsztyn nr 68 1020 3541 0000 5902 0010 8902

Oddział dopuszcza płatność ratalną tylko dla osób płacących za kurs indywidualnie. Aby skorzystać z możliwości płacenia w ratach prosimy o złożenie podania z harmonogramem spłat.

 

Ważne

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów szkolenia. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty za zgłoszony udział.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Kajki 10/12
10-547 Olsztyn

tel. 89 527 90 50
tel. 89 527 90 60
kom. 517-358-268

biuro@olsztyn.skwp.pl
szkolenia@olsztyn.skwp.pl

PKO BP S.A. O/O Olsztyn 68 1020 3541 0000 5902 0010 8902