Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
06.12.2021
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
szkolenie
Tryb:
w dni robocze
Opłata:
350,- zł od osoby

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Uczestnik powinien dysponować komputerem lub urządzeniem mobilnym, z dostępem do Internetu (przeglądarka Google Chrome lub Firefox).

 

 

Opis szkolenia:

Polski Ład to wiele rozwiązań systemowych, które zgodnie założeniami mają pobudzić i ustabilizować gospodarkę po stanie pandemii (COVID19).  Założenia te w szczególności widać w projekcie zmian do podatków dochodowych (CIT i PIT).

Zmiany te z jednej stronie mają pobudzić gospodarkę przez system ulg oraz innych preferencji podatkowych (poszerzenie zakresu zastosowania ulgi B+R, nowe ulgi, uproszenia w zakresie CIT Estońskiego, uproszczenia w zakresie cen transferowych) a z drugiej strony uszczelnić system podatkowy (JPK dla potrzeb CIT i PIT, uszczelnienie regulacji w zakresie kosztów finansowania dłużnego, nowa regulacja w zakresie podatku u źródła, bark odliczenia składki zdrowotnej).  Ponadto, projekty zmian przewidują wiele rozwiązań o charakterze precyzującym (przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną).

Przedmiotem szkolenia będzie omówienie ww. zmian tak aby poczynając od 1 stycznia 2022 r. przygotować się do zmienionej rzeczywistości podatkowej w celu świadomego podejmowania decyzji biznesowych.

Plan szkolenia.

I. Zmiany w PIT.
1) Zmiany w zakresie skali podatkowej.
2) Zmiany w zakresie kwoty wolnej od podatku.
3) Brak możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne.
a) Poszerzenie tytułów do ubezpieczenia zdrowotnego (udziały w spółce z o.o., udziały w spółce komandytowej, powołanie).
b) Stawki ubezpieczenia zdrowotnego (specyfika pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadzie liniowej).
c) Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne (specyfika pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej w sposób zryczałtowany).
4) Ulga dla klasy średniej.
a) Zakres zastosowania (stosunek pracy oraz pozarolnicza działalność gospodarcza).
b) Ulga dla klasy średniej w rozliczeniu rocznym.
c) Ulga dla klasy średniej w rozliczeniu miesięcznym.
d) Mechanizm obliczenia (kiedy przychód a kiedy dochód ?).
e) Ulga dla klasy średniej a wspólne rozliczenie małżonków.
5) Wspólne rozliczenie małżonków.
6) Wykup samochodu z leasingu.
7) Samochody służbowe wykorzystywane na cele prywatne.
II. JPK CIT i PIT.
1) Zakres oraz termin raportowania w CIT.
2) Zakres oraz termin raportowania w PIT (pozarolnicza działalność gospodarcza opodatkowana według skali oraz na zasadzie liniowej).
3) Zakres oraz termin raportowania w PIT (pozarolnicza działalność gospodarcza opodatkowana w sposób zryczałtowany).
III. Podmioty powiązane.
1) Rok podatkowy w przypadku podmiotów powiązanych niebędących podatnikami CIT i PIT.
2) Korekta cen transferowych.
3) Wyłączenia spod obowiązku dokumentacji.
4) Wyłączenia spod obowiązku analizy cen transferowych.
5) Nowa forma dokumentacji cen transferowych.
6) Nowy termin dokumentacji cen transferowych.
7) Nowy wzór informacji TPR – C oraz TPR – P.
8) Brak oświadczenia o posiadaniu dokumentacji oraz o stosowaniu cen rynkowych jako oddzielnego dokumentu.
9) Oświadczenie w przypadku transakcji nieodpłatnych.
10) Nowy termin informacji TPR – C oraz TPR – P.
11) Odpowiedzialność karno – skarbowa w przypadku nierzetelnej oraz sporządzonej po terminie dokumentacji i dokument TPR – C i TPR – P.
2
IV. Limity na koszty uzyskania przychodów.
1) Modyfikacja zasad liczenia kosztów finansowania dłużnego.
2) Likwidacja limitu dla zakupu usług niematerialnych.
3) Co zrobić z kosztami nierozliczonymi ?
V. Ukryta dywidenda.
1) Definicja.
2) Zakres włączeń z kosztów uzyskania przychodów.
VI. Podatek od przerzucania dochodów.
1) Zakres zastosowania, charakterystyka, stawka.
2) Co znaczą koszty bezpośrednio oraz pośrednio ponoszone na rzecz podmiotów powiązanych ?
3) Co znaczy istotna oraz rzeczywista działalność gospodarcza na terytorium UE lub EOG ?
4) Jak obliczyć podstawę opodatkowania ?
5) Termin zapłaty podatku.
VII. Podatek minimalny.
1) Zakres zastosowania, charakterystyka, stawka.
2) Jak obliczyć stratę oraz dochód dla potrzeb podatku minimalnego.
3) Podstawa opodatkowania.
4) Wyłączenia z podstawy opodatkowania.
5) Wyłączenia z zakresu zastosowania.
6) Termin zapłaty podatku.
VIII. Podatek u źródła.
1) Nowa definicja siedziby dla celów podatkowych.
2) Kopia certyfikatu rezydencji.
3) Ograniczenie trybu zwrotowego.
4) Opinia o stosowaniu preferencji.
5) Oświadczenie w przedmiocie wyłączenia trybu zwrotowego na nowych zasadach.
6) Rozliczenie z zakładem.
IX. Ulgi, zwolnienia, pozostałe preferencje.
1) Ulga na produkcję/wprowadzenie na rynek nowego produktu.
2) Ulga na zwiększenie przychodów z tytułu sprzedaży produktu.
3) Ulga na robotyzację.
4) Ulga na sport, kulturę i szkolnictwo.
5) Ulga na nabycie udziałów/akcji.
6) Ulga na „Giełdę”.
7) Opodatkowanie struktur holdingowych.
8) Zmiany w zakresie CIT Estońskiego.
a) Poszerzenie zakresu przedmiotowego.
b) Uchylenie warunku przychodowego.
c) Uchylenie obowiązku ponoszenia nakładów inwestycyjnych.
d) Zmiana stawek.

e) Możliwość wyboru w trakcie roku podatkowego.
9) Porozumienia inwestycyjne.
X. Zmiany w zakresie amortyzacji.
1) Wyłączenie możliwość amortyzacji budynku/lokalu mieszkalnego.
2) Zmiana zasad amortyzacji w przypadku spółek nieruchomościowych.
XI. Obrót z przedsiębiorcami oraz konsumentami.
1) Zmiana limitu na rozliczenia gotówkowe między przedsiębiorcami.
2) Wprowadzenie limitu na rozliczenia gotówkowe z konsumentami.
3) Ulga na terminale płatnicze.
XII. Restrukturyzacja działalności.
1) Zmiany w zakresie łączenia, podziałów oraz pozostałych form restrukturyzacji.
2) Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną na nowych zasadach.
XIII. Abolicja podatkowa

Prowadzący Marcin Górski- Adwokat, Doradca podatkowy, Właściciel Kancelarii Adwokackiej oraz Kancelarii Doradztwa podatkowego.

Ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz Aplikację Adwokacką przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Warszawie.  Wpisany na listę doradców podatkowych Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Pracował w międzynarodowych oraz krajowych firmach doradczych (Arthur Andersen, Instytut Studiów Podatkowych).

W ramach swojej praktyki Pan Mecenas doradzał oraz reprezentował Klientów w skomplikowanych sprawach podatkowych.

Klientami Pana Mecenasa są zarówno Klienci krajowi, jak również Klienci zagraniczni.  Szerokie spektrum obsługiwanych branż.  Handel, produkcja, świadczenie usług, a w ich ramach branża auto – moto, branża budowlana i deweloperska, transport, spedycja, logistyka, gospodarka odpadami, przemysł ciężki, opieka zdrowotna, rynki finansowe.

Doświadczony wykładowca z zakresu podatków i prawa (MDDP Akademia Biznesu, BDO, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce).  Wykładowca szkół wyższych.

Ponad dwudziestoletnie doświadczenie doradcze oraz szkoleniowe.

W ramach szkolenia zapewniamy:

  • autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
  • zaświadczenie o ukończeniu.

Należność  po wcześniejszym potwierdzeniu terminu realizacji szkolenia przez Biuro Oddziału prosimy kierować na nasze konto w PKO BP S.A. O/Olsztyn nr 68 1020 3541 0000 5902 0010 8902

Ważne

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów szkolenia. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty za zgłoszony udział.

Dane uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka
Dane piątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka
Dane do faktury
Załączniki
Załącz
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Kajki 10/12
10-547 Olsztyn

kom. 518 694 495
kom. 518 694 427

biuro@olsztyn.skwp.pl

PKO BP S.A. O/O Olsztyn 68 1020 3541 0000 5902 0010 8902