search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
31 marca 2023
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
szkolenie
Tryb:
w dni robocze
Opłata:
300,- zł od osoby
270,- zł Cena dla członków SKwP ze składką członkowska opłacona przez co najmniej ostatnie dwa lata

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

 • 30 marca 2023 r. od godz. 09.00 do 14.00
 • Szkolenie prowadzone jest w formule on-line, (tzw. webinar). Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy.

WYKŁADOWCA

Piotr Olszewski - radca prawny zajmujący się problematyką prawa pracy z kilkunastoletnim doświadczeniem. Ukończył aplikację inspektorską w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. prof. Jana Rosnera we Wrocławiu, gdzie zdając egzamin państwowy, nabył uprawnienia inspektora pracy. W latach 2008‑2012 pracownik Państwowej Inspekcji Pracy. Jest ekspertem do spraw prawa pracy w jednej z największych polskich korporacji. Jednocześnie świadczy usługi na rynku usług prawnych w zakresie szerokopojętego prawa pracy. Z powodzeniem prowadzi szkolenia zamknięte oraz otwarte. Podczas szkoleń prezentuje praktyczne podejście do interpretacji przepisów prawa pracy i metodykę kontroli organów Inspekcji Pracy

OPIS

Osoby zajmujące się prawem pracy czekają w 2023r. ogromne wyzwania. Nowelizacja Kodeksu pracy w zakresie kontroli trzeźwości pracowników i środków działających podobnie do alkoholu weszła już w życie. Z kolei przepisy dotyczące pracy zdalnej wejdą w życie 07.04.2023r. Na finiszu są też prace dotyczące wdrożenia do Kodeksu pracy dyrektywy work-life balance przyznającej pracownikom nieprzewidziane dotychczas uprawnienia.

PROGRAM

1. Nowelizacja Kodeksu pracy dotycząca prewencyjnej kontroli pracowników na obecność w ich organizmach alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu:

 • cel wprowadzenia regulacji dotyczącej kontroli pracowników na obecność w ich organizmach alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu,
 • przesłanki umożliwiające pracodawcy wprowadzenie kontroli trzeźwości pracowników lub środków działających podobnie do alkoholu,
 • obowiązki spoczywające na pracodawcy w związku z kontrolą trzeźwości pracowników lub środków działających podobnie do alkoholu,
 • zasady przeprowadzania kontroli trzeźwości pracowników oraz kontroli pracowników na obecność w ich organizmach środków działających podobnie do alkoholu,
 • prewencja a pozostałe możliwości reakcji pracodawcy wobec pracownika, co do którego zachodzi podejrzenie stawienia się do pracy w stanie po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu,
 • zakres informacji przetwarzanych przez pracodawcę w związku z kontrolą trzeźwości pracowników lub środków działających podobnie do alkoholu,
 • zasady przetwarzania informacji o obecności w organizmie pracownika alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu,
 • konsekwencje wynikające z podjęcia czynności zawodowych przez pracownika stawiającego się w pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywającego alkohol w czasie pracy.

2. Praca zdalna w ujęciu projektu nowelizacji Kodeksu pracy w tym:

 • definicja pracy zdalnej a wynikające z niej dla pracodawcy konsekwencje,
 • rodzaje pracy zdalnej,
 • zasady świadczenia pracy zdalnej,
 • tryby i sposoby wprowadzenia zasad wykonywania pracy zdalnej w tym w szczególności: porozumienie dotyczące pracy zdalnej, regulamin pracy zdalnej (wymóg formalny a praktyczna potrzeba jego stworzenia),
 • sytuacje obligujące pracodawcę do uwzględnienia wniosku pracownika o pracę zdalną (stopień niepełnosprawności a obowiązek uwzględnienia wniosku pracownika o pracę zdalną),
 • nowa treść informacji o warunkach zatrudnienia przy świadczeniu pracy zdalnej,
 • sposoby zaprzestania wykonywania pracy zdalnej,
 • obowiązki pracodawcy zlecającego pracę zdalną,
 • praca zdalna a przychód ze stosunku pracy,
 • kontrola w miejscu świadczenia pracy zdalnej,
 • ograniczenia co do zlecania pracy zdalnej,
 • okazjonalna praca zdalna.

3. Projekt nowelizacji Kodeksu pracy wdrażający dyrektywę work-life balance dotyczącą równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów, w tym:

 • nowe zasady zawierania umowy o pracę na okres próbny,
 • jednoczesne pozostawanie pracownika w stosunku pracy z innym pracodawcą lub zatrudnienie na innej podstawie niż stosunek pracy,
 • nowa treść umowy o pracę oraz informacji o warunkach zatrudnienia,
 • zmiany w zasadach nawiązywania i rozwiązywania umów o pracę na czas określony,
 • szkolenia a czas pracy,
 • dodatkowe przerwy w czasie pracy,
 • prawo do zwolnienia pracownika od pracy z powodu siły wyższej w tym zasady nabycia prawa do zwolnienia i korzystania z niego,
  • urlop opiekuńczy: przesłanki nabycia prawa do urlopu, zasady udzielania urlopu i relacje do pozostałych uprawnień przewidzianych w projekcie nowelizacji Kodeksu pracy,
  • poszerzenie zakresu ochrony stosunku pracy wynikającej z przepisów regulujących uprawnienia rodzicielskie,
 • zmiany w zakresie urlopu macierzyńskiego,
 • urlop rodzicielski po nowemu: zmieniony wymiar i zasady udzielania urlopu rodzicielskiego,
 • zmiany w zakresie urlopu ojcowskiego,
 • urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego a wybrane zapisy projektu nowelizacji,
 • wpływ nowelizacji na zasady udzielania urlopu wychowawczego,
 • zmiany w przepisach dotyczących opieki nad zdrowym dzieckiem,
 • elastyczna organizacja pracy po nowemu,
 • nowe wykroczenia w przepisach Kodeksu pracy.

 

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

OPŁATA

300zł./os

270zł- cena dla członków SKwP ze składką członkowską opłaconą przez co najmniej ostatnie dwa lata.

Należność  po wcześniejszym potwierdzeniu terminu realizacji szkolenia przez Biuro Oddziału prosimy kierować na nasze konto w PKO BP S.A. O/O Olsztyn 68 1020 3541 0000 5902 0010 8902

Ważne

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów szkolenia. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty za zgłoszony udział.

Kajki 10/12
10-547 Olsztyn

kom. 518 694 495
kom. 518 694 427

biuro@olsztyn.skwp.pl

PKO BP S.A. O/O Olsztyn 68 1020 3541 0000 5902 0010 8902