search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
27 maja 2024
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
szkolenie
Tryb:
w dni robocze
Opłata:
330,- zł od osoby
300,- zł Cena dla członków SKwP ze składką opłaconą przez co najmniej ostatnie dwa lata

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

 • 27 maja 2024 r. od godz. 09.00 do 14.00
 • Szkolenie prowadzone jest w formule on-line, (tzw. webinar). Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy.

WYKŁADOWCA

Marcin Otręba - doradca podatkowy, doktorant w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkami pośrednimi oraz kontrolą podatkową, celno-skarbową, postępowaniem podatkowym prowadzonymi przez organy Krajowej Administracji Skarbowej. Posiada wieloletnią praktykę w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu. Trener Ministerstwa Finansów oraz Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał również w międzynarodowych firmach z SSE, zajmując się rozwiązywaniem bieżących problemów podatkowych oraz wdrażaniem nowych procesów związanych z podatkami. Od 2010 roku związany jest z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu w której prowadzi zajęcia z zakresu prawa podatkowego jako pracownik naukowy na wydziale Finansów i Zarządzania. Kierownik studiów podyplomowych – Doradca podatkowy. W ramach własnej działalności projektuje oraz prowadzi szkolenia podatkowe min. dla Administracji Skarbowej, Oddziałów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Autor licznych publikacji dla biuletynu VAT, wydawnictwa INFOR. Od 2020 r. związany jest z Kancelarią Staniek & Partners Law For Industry w której łączy wiedzę z zakresu prawa podatkowego z praktyką. Od 2021 r. Adiunkt na Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na kierunku Finanse i rachunkowość

PROGRAM

Świadczenie usług na płaszczyźnie ustawy o podatku VAT

 1. Definicja usługi w świetle przepisów o podatku VAT,
 2. Nieodpłatne świadczenie usługi a opodatkowanie VAT:
  • nieodpłatne świadczenie jako czynność podlegająca opodatkowaniu VAT - odmienne zasady od nieodpłatnego przekazania towarów,
  • usługi świadczone między małżonkami posiadającymi ustawową wspólność majątkową,
  • nieodpłatne przekazanie nakładów w obcym środku trwałym.
 3. Refakturowanie usług:
  • refakturowanie usług a obciążenie kosztami - różnice i skutki podatkowe,
  • refakturowanie a świadczenia kompleksowe,
  • refakturowanie a obciążenia kosztami (np. w ramach refakturowania),
  • zasady refakturowania usług,
  • stawka VAT i zwolnienia z podatku VAT przy refakturowaniu,
  • refakturowanie a miejsce świadczenia i opodatkowania usługi.

Zasady identyfikowania obowiązku podatkowego:

 1. Zasady ogólne:
 • ustalenie momentu wykonania usługi dla potrzeb określenia daty powstania obowiązku podatkowego,
 • pojedyncze świadczenie usługi a moment powstania obowiązku podatkowego,
 • częściowe wykonanie usługi a moment powstania obowiązku podatkowego,
 • usługi świadczone w okresach rozliczeniowych a moment powstania obowiązku podatkowego.
 1. Szczególne zasady powstania obowiązku podatkowego:
 • usługi, dla których obowiązek podatkowy powstaje w momencie wystawienia faktury,
 • usługi, dla których obowiązek podatkowy powstaje na zasadzie kasowej,
 • dobrowolne opodatkowanie usług finansowych od 2022 roku,
 • inne szczególne przypadki.
 1. Zaliczki na wykonie usługi a moment powstania obowiązku podatkowego.

Międzynarodowe świadczenie usług:

 1. Import i eksport usług:
 • określenie miejsca opodatkowania - zasada ogólna oraz wyjątki,
 • określenie miejsca opodatkowania usług świadczonych dla kontrahenta zagranicznego zarejestrowanego do VAT w Polsce - czy to jest eksport usług?
 • kluczowe uregulowania dotyczące miejsca opodatkowania usług zawarte w ROZPORZĄDZENIU WYKONAWCZYM RADY (UE) NR 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającym środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej,
 • transakcje związane z nieruchomościami - odmienne miejsce świadczenia usług;
 • transakcje związane z uczestnictwem w targach zagranicznych - różne miejsce i sposób opodatkowania w zależności od zakresu uczestnictwa w targach,
 • usługi transportu towarów a sposób i miejsce opodatkowania usługi - szczególne wyjątki w sposobie opodatkowania,
 • usługi magazynowe a miejsce opodatkowania,
 1. Usługi transportu w obrocie międzynarodowym:
 • określenie miejsca opodatkowania usług transportowych,
 • miejsce opodatkowania oraz stawka podatku dla międzynarodowego oraz wewnątrzwspólnotowego transportu towarów - miejsca opodatkowania a kraj siedziby odbiorcy usług,
 • usługi pomocnicze oraz usługi pośredników (spedytorów) przy transporcie towarów - stawka podatku oraz miejsce opodatkowania,
 • warunki zastosowanie stawki 0% podatku dla międzynarodowego transportu towarów VAT w świetle ustawy o VAT.
 1. Moment powstania obowiązku podatkowego związane z importem oraz eksportem usług:
 • prawidłowe ustalenie powstania obowiązku podatkowego - różnice między obrotem międzynarodowym a krajowym,
 • import, eksport usług a konieczność rejestracji VAT-UE ?
 • wykazywanie usług wewnątrzwspólnotowych w VAT-UE.
 • świadczenie usług a obowiązek rejestracji w innym państwie.
 1. Moment odliczenia podatku VAT w usługowych transakcjach międzynarodowych:
 • warunki i zasady odliczenia podatku w przypadku importu usług,
 • brak faktury a obowiązek wykazania importu usług i prawo do odliczenia podatku VAT,
 • zasady odliczania podatku naliczonego przy imporcie usług,
 • korygowanie importu usług po zmianie zasad w latach 2021-2023 r.

Podatek VAT innych krajów w kosztach i przychodach podatkowych:

 1. Podatek VAT zawarty w wydatkach dokonywanych poza terytorium Polski - zmiana podejście organów podatkowych od roku 2020:
 • podatek VAT zawarty dokumentach potwierdzających nabycie towarów i usług na terytorium innego państwa członkowskiego a koszty uzyskania przychodów,
 • jak wpływa możliwość pozyskania zwrotu podatku od wartości dodanej w trybie VAT-REF a koszty i przychody podatkowe?
 • podatek VAT zawarty zakupach towarów i usług na terytorium państwa innego niż członkowskie a koszty uzyskania przychodów.
 • błędnie zafakturowany podatek VAT przez zagranicznego kontrahenta a koszty podatkowe.
 1. Polski podatnik PIT/CIT jako podatnik VAT w innym państwie - zmiana podejście organów podatkowych:
 • Podatek VAT wykazywany w innych państwach przez polskiego podatnika podatku dochodowego a przychód podatkowy w Polsce - brutto czy netto?
 • czy dla wykazania przychodu ma znaczenie, czy polski podatnik podatku dochodowego jest podatnikiem podatku VAT w innym państwie unijnym czy poza unijnym?
 1. Zwrot podatku VAT w innym państwie a wpływ na przychody i koszty podatkowe:
 • dlaczego warto pozyskać zwrot VAT-REF z państw UE po zmianie interpretacji organów podatkowych?
 • zwrot podatku VAT z państw spoza UE - odmienne stanowisko organów podatkowych.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

OPŁATA

 • 300 zł - dla członków SKwP ze składką opłaconą przez co najmniej ostatnie dwa lata
 • 330 zł - dla pozostałych osób

Cena obejmuje:

 • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

Opłatę  za kurs należy uiścić dopiero po mailowym potwierdzeniu realizacji szkolenia przez pracownika biura.

INFORMACJE DODATKOWE

Szczegóły organizacyjne przy szkoleniu on-line:

 •  Zajęcia prowadzone przez Internet, za pomocą platformy  ClickMeeting umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy na czacie.
 • na wskazany adres e-mail uczestnik otrzyma zaproszenie do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji ClickMeeting, prosimy o podawanie prywatnego adresu e-mail.
 • Zgłoszeni uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Należność  po wcześniejszym potwierdzeniu terminu realizacji szkolenia przez Biuro Oddziału prosimy kierować na nasze konto w PKO BP S.A. O/O Olsztyn 68 1020 3541 0000 5902 0010 8902

Kajki 10/12
10-547 Olsztyn

kom. 518 694 495
kom. 518 694 427

biuro@olsztyn.skwp.pl

PKO BP S.A. O/O Olsztyn 68 1020 3541 0000 5902 0010 8902