Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
24 marca 2023
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
szkolenie
Tryb:
w dni robocze
Opłata:
300,- zł od osoby
285,- zł członkowie z opłaconą składką członkowską przez co najmniej ostatnie dwa lata

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS)-kompendium wiedzy, kompendium zmian

Szkolenie on-line 6 godzin wykładowych

Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia. Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Prowadząca – Pani Danuta Sowa – specjalista w zakresie kadr i płac z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem zawodowym w działach HR dużych jednostek, ekspert i doradca prowadzący własną praktykę, wieloletni wykładowca kursów i szkoleń, w tym organizowanych przez oddziały Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Jako trener ceniona jest w szczególności za szeroką wiedzę teoretyczną podpartą wieloletnią praktyką, komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktu z uczestnikami.

Program szkolenia:

 1. Pracodawcy zobowiązani do tworzenia ZFŚS
 2. Rodzaje świadczeń finansowanych z ZFŚS
 3. Odpis na ZFŚS.
 4. Świadczenia urlopowe
 5. - wysokość świadczenia urlopowego po obniżeniu wymiaru czasu pracy
 6. Odpisy na ZFŚS
 7. Zapisy w regulaminie wynagradzania o ZFŚS.

- zapis o nietworzeniu regulaminu ZFŚS,

- brak zgody organizacji związkowej na zmianę regulaminu ZFŚS

- rezygnacja z tworzenia ZFŚS i świadczenia urlopowego

Regulamin ZFŚS nie może wykluczać uprawnionych

Wydatkowanie środków z ZFŚS po likwidacji ZFŚS

Przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb ZFŚS.

- zmiany od 04.05.2019 r.,

- podstawa prawna przetwarzania danych w ramach ZFŚS

- przetwarzanie danych dla potrzeb ZFŚS,

- przetwarzanie danych członków rodziny

- stanowisko UODO i stanowisko MRPiPS w sprawie przeglądów danych osobowych

dotyczących ZFŚS                                                                                                                

Obliczanie przeciętnej liczby zatrudnionych.

- metody obliczenia liczby zatrudnionych

- ustalenie liczby zatrudnionych po zmianie przepisów

Korekta odpisu na ZFŚS

 1. Kryterium socjalne ustalane na potrzeby ZFŚS
 2. - świadczenie 500+ oraz umowa o dzieło
 3. Ustalenie statusu emeryta.

- dofinansowanie dla emerytów i rencistów,

- dofinansowanie dla byłego pracownika – emeryta,

- roszczenia o nieodebrane świadczenia.

 1. Wczasy pod gruszą - wczasy pod gruszą w równoległym zatrudnieniu
 2. Świadczenia na przełomie roku z ZFŚS.
 3. Inne świadczenia z ZFŚS. - przyznawanie świątecznych zapomóg ze środków ZFŚS,

- liczba zapomóg wypłacanych z funduszu socjalnego temu samemu pracownikowi ,

- wycieczka pracowników dofinansowana z ZFŚS,

- karty przedpłacone zasilane ze środków ZFŚS a przychód pracownika,

- dofinansowanie wycieczki a przychód pracowniczy,

- dofinansowanie jesiennej zielonej szkoły dziecka pracownika,

- niskooprocentowane pożyczki a pracowniczy przychód.

14. Dopłaty do wypoczynku w podatku dochodowym

- zasady rozliczania pracowniczych dofinansowań,

- dzieci i młodzież do lat 18,

- obciążanie kosztów podatkowych pracodawcy,

- pobór zaliczki do udzielonego dofinansowania,

- zasady opodatkowania pracowniczych świadczeń pomocowych.

 1. Zmiany w opodatkowaniu ZFŚS.
 2. Opodatkowanie świadczeń z ZFŚS.

- opodatkowanie świadczeń emeryta,

- zwolnienie z podatku świadczenia byłego pracownika

 1. Pracownicze świadczenia z ZFŚS w PIT – 11.
 2. Oskładkowanie świadczeń z ZFŚS.

- zapomogi pieniężne,

- świadczenia ze środków obrotowych,

- zwolnienie z oskładkowania świadczenia urlopowego,

wartość świadczeń pieniężnych przyznanych pracownikom z okazji świąt Bożego   Narodzenia w podstawie wymiaru składek ZUS i podatku dochodowego.- Składki od zimowego wypoczynku pracowników

- ZUS od dofinansowania przekazanego pracownikom

 1. Egzekucja komornicza z ZFŚS.
 2. Różne zagadnienia dotyczące świadczeń z ZFŚS

- przykłady

Szkolenie trwa 6 godzin wykładowych w czasie rzeczywistym.

UCZESTNICY OTRZYMAJĄ:

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 

ORGANIZACJA:

Szkolenie jest organizowane poprzez platformę ClickMeeting, do której link zostanie Państwu przesłany na podany przy zgłoszeniu adres mailowy w dniu szkolenia.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku i dostępem do Internetu (przeglądarka Google Chrome lub Firefox, Safari).

OPŁATA:

300 zł. od osoby
285 zł. - członkowie z opłaconą składką członkowską przez co najmniej ostatnie dwa lata

Należność  po wcześniejszym potwierdzeniu terminu realizacji szkolenia przez Biuro Oddziału prosimy kierować na nasze konto w PKO BP S.A. O/O Olsztyn 68 1020 3541 0000 5902 0010 8902

Ważne

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów szkolenia. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty za zgłoszony udział.

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka
Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka
Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka
Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka
Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka
Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka
Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka
Dane do faktury
Załączniki
Załącz
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Kajki 10/12
10-547 Olsztyn

kom. 518 694 495
kom. 518 694 427

biuro@olsztyn.skwp.pl

PKO BP S.A. O/O Olsztyn 68 1020 3541 0000 5902 0010 8902