search Wiedza współpraca wsparcie od 1907

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH
Ogólne warunki świadczenia usług szkoleniowych organizowanych przez placówki kształcenia ustawicznego działające w strukturze organizacyjnej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział w Olsztynie (NIP 526-030-79-56; REGON 007026416-00169; KRS 0000101063)
§ 1
1. Organizatorem usług szkoleniowych (zwanych dalej kursem) są następujące placówki kształcenia ustawicznego działające w strukturze organizacyjnej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział w Olsztynie, zwane dalej „Organizatorem”:
o Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Koło Członkowskie w Elblągu
2. Organizator posiada biura, w których można załatwiać sprawy dotyczące organizowanych kursów, zlokalizowane w:
o ul. Kajki 10/12, 10-547 Olsztyn
o ul. Powstańców Warszawskich 9/1, 82-300 Elbląg
3. Godziny obsługi interesantów w biurach placówek kształcenia ustawicznego podane są na stronach internetowych:
o placówka kształcenia ustawicznego w Olsztynie: www.olsztyn.skwp/pl/kontakt
o placówka kształcenia ustawicznego w Elblągu: www.olsztyn.skwp.pl/oddzial/elblag/
§ 2
1. Informacja na temat organizacji kursów zawarta jest w ofertach szkoleniowych lub na stronie internetowej www.olsztyn.skwp.pl
2. Warunkiem udziału w kursach jest przesłanie przez uczestnika wypełnionej karty zgłoszenia za pomocą poczty, faksu lub e-mailem na odpowiedni adres, telefon lub e-mail wskazany w ofercie szkoleniowej lub na stronie internetowej albo dostarczenie jej osobiście do siedziby Organizatora.
3. Karty zgłoszenia należy złożyć Organizatorowi najpóźniej 1 dzień roboczy przed rozpoczęciem kursu (liczy się data wpływu karty zgłoszenia do Organizatora), przy założeniu, że Organizator nie zamknął do tego dnia listy uczestników z uwagi na brak wolnych miejsc lub odwołał kurs. Po upływie tego terminu zgłoszenie uczestnictwa jest możliwe na podstawie uprzedniego telefonicznego lub mailowego uzgodnienia z Organizatorem oraz przesłania wypełnionych kart zgłoszenia w jednej z wyżej określonych form.
4. Za skutecznie zapisanych na kurs uważa się tych zgłoszonych uczestników, którzy nadesłali czytelnie i poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia listy zapisów, jeśli liczba osób chętnych na dany kurs przekroczy liczbę wolnych miejsc. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia, które nadejdą po zamknięciu listy zgłoszeń będą umieszczane na liście rezerwowej.
§ 3
1. Najpóźniej na jeden dzień roboczy przed rozpoczęciem kursu Organizator - za pośrednictwem faksu, poczty elektronicznej, poczty lub telefonu - potwierdzi udział w kursie wraz z podaniem szczegółowych danych dotyczących organizacji kursu oraz informację o płatności za uczestnictwo.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu oraz zmiany: miejsca, terminów, godzin zajęć, wykładowcy prowadzącego zajęcia.
3. W przypadku odwołania kursu przez Organizatora, każda osoba zapisana na daną usługę szkoleniową otrzyma stosowną informację drogą telefoniczną, pocztą elektroniczną lub faxem.
4. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od organizatora, które nie pozwolą na prowadzenie zajęć w formie stacjonarnej, w szczególności w przypadku wprowadzenia w przepisach powszechnie obowiązujących zakazu prowadzenia zajęć w tej formie, organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formy prowadzenia kursu na formułę z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Ust.1 stosuje się odpowiednio.
§ 4
1. Cena za kurs obejmuje usługi wymienione w ofercie szkoleniowej lub na stronie internetowej.
2. Kursy realizowane są zgodnie z programem nauczania.
3. Czas trwania kursów określony jest w godzinach lekcyjnych; godzina lekcyjna to 45 minut.
4. Przedpłata (zaliczka) za szkolenie powinna wpłynąć na konto Organizatora najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest dokonanie wpłaty pierwszej raty lub całości opłaty za kurs do dnia rozpoczęcia kursu.
5. Płatność za kurs może być dokonana przelewem, gotówką w biurze Organizatora. Faktura zostanie wystawiona przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział w Olsztynie i przesłana pocztą w ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty za kurs. W przypadku uzyskania zgody płatnika faktura może być wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej.
6. Organizator dopuszcza możliwości dokonania płatności za kurs na podstawie faktury (faktury pro-forma) wystawionej i doręczonej uczestnikowi w dniu rozpoczęcia kursu. W takim przypadku płatność powinna nastąpić w terminie określonym na wystawionej fakturze. O wyborze wyżej wymienionej formy płatności uczestnik zobowiązany jest poinformować Organizatora oraz odebrać fakturę w dniu rozpoczęcia kursu.
7. Organizator dopuszcza możliwość dokonywania płatności za kursy w ratach. Terminy płatności rat i kwoty ustala Organizator.
8. Organizator zastrzega sobie możliwość wykreślenia z listy uczestników kursu osoby, która uchyla się od terminowego dokonania płatności.
9. Wszystkie wpłaty dokonywane na poczet kursu, do dnia jego zakończenia, stanowią przedpłatę (zaliczkę) na ten kurs.
10. Warunkiem korzystania ze zniżek w opłacie za kurs jest, co najmniej dwuletnie członkostwo w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce.
§ 5
1. Rezygnacja z uczestnictwa w kursie powinna być przesłana pisemnie w formie listu, faksu lub poczty elektronicznej do Organizatora.
2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w kursie, który obejmuje powyżej 30 godzin zajęć uczestnikowi przysługuje zwrot uiszczonej płatności przy założeniu, że zwrotowi nie podlega kwota stanowiąca równowartość wydanych materiałów szkoleniowych oraz potrącane jest 5% ceny kursu jako koszty manipulacyjne. Zwrotów dokonuje się tylko w przypadku rezygnacji nie później niż w ciągu dwóch pierwszych zajęć.
3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w kursie, który obejmuje do 30 godzin zajęć uczestnikowi przysługuje zwrot uiszczonej płatności przy założeniu, że powiadomił o rezygnacji z uczestnictwa w kursie pisemnie w formie listu, faksu lub poczty elektronicznej w terminie 3 dni przed rozpoczęciem kursu. (W przypadku szkoleń obligatoryjnych dla biegłych rewidentów – termin rezygnacji wynosi 7 dni przed szkoleniem).
§ 6
W przypadku wyczerpania miejsc lub odwołania kursu kwota wpłacona na poczet kursu zostanie zwrócona w całości po uprzednim przesłaniu faksem lub pocztą elektroniczną przez uczestnika prośby o zwrot. Zwrot nastąpi w ciągu 30 dni od daty otrzymania wyżej wymienionych informacji na rachunek bankowy, z którego została dokonana wpłata.
§ 7
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych w dostarczonych przez wykładowców materiałach szkoleniowych ani za jakiekolwiek szkody wynikłe w następstwie wykorzystania przez uczestnika w indywidualnych sprawach informacji uzyskanych na kursie.
2. Wszystkie materiały edukacyjne opracowane na użytek i w trakcie kursu chronione są prawem autorskim.
3. Wszelkie materiały opracowane w trakcie prowadzenia kursów i upublicznione przez Organizatora można przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów. Organizator nie zezwala na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów opracowanych i otrzymanych w trakcie prowadzenia kursu.
4. Wykorzystanie materiałów opracowanych w trakcie i na użytek kursu do celów komercyjnych lub innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo pisemnej zgody Organizatora.
§ 8
1. Uczestnik może składać reklamacje dotyczące kursów w formie pisemnej do Organizatora najpóźniej w terminie 7 dni od daty zakończenia kursu.
2. Reklamacja powinna określać: dane uczestnika, w sposób umożliwiający jego identyfikację, nazwę i typ usługi, której reklamacja dotyczy, przedmiot reklamacji, okoliczności uzasadniające reklamację. Reklamacje nie spełniające tych warunków nie będą przez Organizatora rozpatrywane.
3. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania, a następnie przekaże uczestnikowi (uczestnikom) kursu odpowiedź z rozstrzygnięciem reklamacji wraz z jej uzasadnieniem.
§ 9
Uczestnicy kursów, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę na ich dalsze przetwarzanie przez Organizatora, jako administratora danych, w celach związanych wyłącznie z prowadzoną przez Organizatora działalnością szkoleniową , a także wyrażają zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji handlowych przesyłanych przez Organizatora, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
§ 10
1. Przesłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszymi ogólnymi warunkami świadczenia usług szkoleniowych oraz ich akceptacją.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych ogólnych warunków świadczenia usług szkoleniowych w każdym czasie.
3. Ogólne warunki świadczenia usług szkoleniowych organizowanych przez placówki kształcenia ustawicznego działające w strukturze organizacyjnej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział w Olsztynie wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie Organizatora i zostają wprowadzone na czas nieokreślony.
Zatwierdzono uchwałą nr 9/OBIEG/2020 Prezydium Zarządu Oddziału w Olsztynie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Kajki 10/12
10-547 Olsztyn

kom. 518 694 495
kom. 518 694 427 do 11.04 wyłącznie kontakt mailowy

biuro@olsztyn.skwp.pl

PKO BP S.A. O/O Olsztyn 68 1020 3541 0000 5902 0010 8902