search Wiedza współpraca wsparcie od 1907

Rozdział 1 – Postanowienia ogólne

Art. l

1.  Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, zwane dalej: „Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych i ma osobowość prawną.

2.  Stowarzyszenie jest ogólnokrajowym stowarzyszeniem zrzeszającym osoby wykonujące zawód księgowego oraz zawody pokrewne związane z rachunkowością. Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.

3.  W zakresie celów statutowych Stowarzyszenie reprezentuje interesy zbiorowe swoich członków wobec organów władzy publicznej.

Art. 2

1.  Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą Warszawa.

2. W strukturze organizacyjnej Stowarzyszenia występują:

1) Zarząd Główny Stowarzyszenia, który powołuje Biuro Zarządu Głównego i inne jednostki organizacyjne realizujące zadania statutowe o charakterze ogólnokrajowym,

2) oddziały okręgowe Stowarzyszenia, powoływane przez Zarząd Główny, które realizują cele i zadania statutowe Stowarzyszenia, prowadząc działalność na terenie określonym uchwałą Zarządu Głównego.

3. Zarząd Główny może powoływać rady, komisje i kluby, określając uchwałą zasady i zakres ich działania.

4. Zarządy oddziałów okręgowych mogą powoływać jednostki, niestanowiące terenowych jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (dalej: „Ustawa”), w szczególności koła, kluby, rady i komisje, uchwalając jednocześnie regulaminy określające zakres i zasady ich działania.

Art. 3

Stowarzyszenie, z zachowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, może być członkiem krajowych oraz międzynarodowych organizacji o zakresie działania zbieżnym
z jego celami.

Art. 4

Stowarzyszenie ma prawo używania odznaki członkowskiej oraz nadawania odznaki honorowej „Zasłużony w rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce”.

Rozdział 2 – Cele i środki działania

Art. 5

1. Stowarzyszenie jednoczy i zrzesza wykonujące zawód księgowego oraz zawody pokrewne związane z rachunkowością - w trosce o umożliwienie im pozyskiwania wiedzy
i umiejętności oraz doskonalenia kwalifikacji niezbędnych dla wykonywania zawodu zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, profesjonalnymi standardami, dobrą praktyką i zasadami etycznymi oraz przy poszanowaniu interesu publicznego.

2. Celem Stowarzyszenia jest:

1) działalność oświatowa, to jest: edukacyjna, szkoleniowa i wydawnicza, w zakresie przygotowania do zawodu księgowego i zawodów pokrewnych związanych
z rachunkowością oraz ustawicznego doskonalenia kwalifikacji dla prawidłowego wykonywania tych zawodów,

2)    krzewienie poczucia godności i wspólnoty zawodowej oraz popularyzowanie pozycji
i znaczenia zawodu księgowego i zawodów pokrewnych związanych
z rachunkowością, obrona praw, godności i zbiorowych interesów członków Stowarzyszenia,

3)    troska o nienaganny poziom etyczny i zawodowy członków oraz tworzenie odpowiednich warunków do podnoszenia tego poziomu,

4) dążenie do rozwoju teorii i doskonalenia praktyki rachunkowości oraz dziedzin związanych z rachunkowością,

5) popularyzowanie rozwiązań europejskich i światowych w zakresie rachunkowości.

3. Działalność oświatowa, o której mowa w ust. 2 pkt 1, prowadzona jest w szczególności przez niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego Stowarzyszenia, według zasad określonych w przepisach regulujących funkcjonowanie systemu oświaty i w ich statutach.

Art. 6

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

1) prowadzenie działalności oświatowej w zakresie przygotowania do zawodu oraz innych form działalności edukacyjnej, informacyjnej i konsultacyjnej w celu ustawicznego doskonalenia kwalifikacji z dziedziny rachunkowości i dziedzin pokrewnych,

2) ustalanie zasad etyki zawodowej i stałą troskę o ich przestrzeganie przez członków Stowarzyszenia,

3) prowadzenie działalności na rzecz krzewienia poczucia godności zawodowej wywodzącej się z profesjonalnego wykonywania zawodu, zgodnie z zasadami powszechnie obowiązującego prawa, wiedzy, dobrej praktyki i etyki,

4) ochronę praw i zbiorowych interesów członków Stowarzyszenia,

5) inspirowanie i rozwijanie działalności zmierzającej do upowszechniania nowoczesnych metod w zakresie organizacji i techniki prowadzenia rachunkowości, w tym rachunkowości zarządczej jako czynnika wspomagającego działalność gospodarczą przedsiębiorstw,

6) prowadzenie bibliotek, przygotowanie i upowszechnianie informacji zawodowych, organizowanie odczytów, zebrań dyskusyjnych, konferencji i innych przedsięwzięć służących realizacji celów statutowych,

7) współpracę ze szkolnictwem wyższym i zawodowym w zakresie nauczania rachunkowości i przedmiotów pokrewnych,

8) wspieranie prowadzenia prac badawczych i naukowych oraz przyznawanie nagród
i wyróżnień za osiągnięcia (prace) naukowe lub publikacje w dziedzinach objętych działalnością Stowarzyszenia,

9) wspieranie inicjatyw podejmowanych przez młodych księgowych oraz członków uczniowskich i studenckich kół naukowych rachunkowości,

10) wykonywanie ekspertyz, ocen i opinii oraz wydawanie prac naukowych i publikacji zawodowych,

11) utrzymywanie stałej współpracy z organami państwowymi i samorządu terytorialnego, samorządami zawodowymi, organizacjami społeczno-zawodowymi i samorządami gospodarczymi w zakresie działań zbieżnych z celami Stowarzyszenia,

12) utrzymywanie stałej współpracy z Polską Izbą Biegłych Rewidentów w zakresie będącym przedmiotem zbieżnych celów zawodowych,

13) nawiązywanie i utrzymywanie łączności z pokrewnymi organizacjami międzynarodowymi i zagranicznymi oraz przynależność do europejskich
i światowych stowarzyszeń oraz federacji księgowych i audytorów,

14) prowadzenie w różnych formach działań zmierzających do integracji zawodowej księgowych,

15) przedstawianie organom państwowym i samorządu terytorialnego stanowisk
i wniosków w przedmiocie spraw objętych celami Stowarzyszenia,

16) wykonywanie zadań zleconych przez organy państwowe i samorządu terytorialnego.

2. Realizując cele oświatowe w zakresie przygotowania do zawodu księgowego
i zawodów pokrewnych związanych z rachunkowością, rozpowszechniania wiedzy specjalistycznej i podnoszenia kwalifikacji zawodowych, Stowarzyszenie stosuje system szkolenia oraz potwierdzania kwalifikacji i umiejętności w formie certyfikatów zawodowych, określany uchwałą Zarządu Głównego Stowarzyszenia.

3. Zakres szkolenia i certyfikacji zawodowej, o których mowa w ust. 2, uwzględnia
w szczególności:

1) klasyfikację zawodów ustalaną przez właściwe organy państwowe,

2) stopnie poziomu kwalifikacji (wiedzy i umiejętności) właściwe określonym tytułom zawodowym,

3) kwalifikacje i specjalności zawodowe.

4. Wymagania kwalifikacyjne, określające warunki wstępne, zakres wiedzy
i umiejętności oraz kompetencji społecznych niezbędnych do uzyskania poszczególnych stopni kwalifikacji i związanych z nimi tytułów zawodowych, ustala Zarząd Główny Stowarzyszenia. Wymagania kwalifikacyjne są podstawą programów nauczania na szkoleniach przygotowujących do egzaminów kwalifikacyjnych.

5. Sprawdzanie poziomu wiedzy i umiejętności, wymaganych na poszczególnych stopniach kwalifikacji i związane z nimi tytuły zawodowe, odbywa się podczas egzaminów kwalifikacyjnych, przeprowadzanych zgodnie ze standardami ustalanymi uchwałą Zarządu Głównego, uwzględniającymi w szczególności: formę pisemną egzaminu, anonimowość dokonywania oceny prac egzaminacyjnych oraz niezależność zespołów i/lub komisji egzaminacyjnych.

6. Realizując zadania, o których mowa w ust. 2-5, Stowarzyszenie uwzględnia:

1) przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisy regulujące funkcjonowanie systemu oświaty,

2) międzynarodowe standardy edukacyjne dla zawodowych księgowych, rekomendowane przez Międzynarodową Federację Księgowych (IFAC),

3) opinie środowiska naukowego rachunkowości, w szczególności Rady Naukowej Stowarzyszenia (dalej: „Rada Naukowa”),

4) opinie środowiska pracodawców korzystających z wiedzy i umiejętności księgowych,  w szczególności Rady Pracodawców Stowarzyszenia (dalej: „Rada Pracodawców”),

5) opinie środowisk księgowych.

 

Rozdział 3 – Członkowie Stowarzyszenia

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1) zwyczajnych,

2) zwyczajnych – dyplomowanych księgowych,

3) honorowych,

4) wspierających.

Art. 8

1. Członkami zwyczajnymi mogą być obywatele polscy, mający nieposzlakowaną opinię
i pełną zdolność do czynności prawnych, wykonujący zawód księgowego lub zawód pokrewny związany z rachunkowością.

2. Za osoby wykonujące zawód w rozumieniu ust. 1, uważa się również osoby, które wykonywały ten zawód.

3. Członkami zwyczajnymi mogą być studenci i uczniowie kierunku finanse i rachunkowość oraz kierunków pokrewnych, przy czym do małoletnich stosuje się odpowiednio przepisy Ustawy.

4. Członkami zwyczajnymi mogą być pracownicy Stowarzyszenia. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

5. Członkami zwyczajnymi – dyplomowanymi księgowymi mogą być osoby, które spełniają wymagania określone w ust. 1, a ponadto posiadają udokumentowane kwalifikacje:

 • dyplomowanego biegłego księgowego lub
 • biegłego rewidenta lub
 • dyplomowanego księgowego lub równorzędne.

6. Członkami Stowarzyszenia, na zasadach obowiązujących obywateli polskich,
a wynikających z treści niniejszego Statutu oraz przepisów Ustawy, mogą być także cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 9

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia:

1) jest uprawniony do:

 • udziału w zgromadzeniach i zebraniach Stowarzyszenia, zgodnie z regulaminami określającymi zasady ich odbywania,
 • korzystania w pełni z czynnego prawa wyborczego oraz z biernego prawa wyborczego na zasadach określonych w Statucie,
 • korzystania z odczytów i konsultacji organizowanych w ramach działalności statutowej,
 • korzystania z innych świadczeń jednostki organizacyjnej Stowarzyszenia, do której należy,
 • noszenia odznaki organizacyjnej;

2) jest zobowiązany do:

 • stosowania się do postanowień Statutu, regulaminów oraz uchwał organów władz Stowarzyszenia,
 • podnoszenia poziomu zawodowego oraz dbałości o właściwy poziom etyczny i przestrzegania zasad etycznych obowiązujących członków Stowarzyszenia,
 • udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia oraz dbania o jego rozwój,
 • regularnego opłacania składek członkowskich.

2. Członek zwyczajny – dyplomowany księgowy ma uprawnienia i obowiązki, o których mowa w ust. 1, a ponadto jest zobowiązany do corocznego obowiązkowego doskonalenia kwalifikacji zawodowych zgodnie z wymogami Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).

3. Członkowie Stowarzyszenia, o których mowa w ust. 1 i 2, są zobowiązani do przestrzegania Kodeksu Zawodowej Etyki w Rachunkowości ustalonego
w Stowarzyszeniu.

Art. 10

1. O przyjęciu na członka zwyczajnego decyzję, w formie uchwały, podejmuje zarząd oddziału okręgowego Stowarzyszenia na podstawie deklaracji złożonej przez wstępującego i po wpłaceniu wpisowego. Zarząd oddziału okręgowego może upoważnić prezydium zarządu oddziału okręgowego do podejmowania uchwał w sprawach, o których mowa
w zdaniu pierwszym.

2. Od uchwały odmownej prezydium zarządu oddziału okręgowego przysługuje, w terminie czternastu dni od daty doręczenia uchwały, prawo odwołania się do zarządu oddziału okręgowego, zaś od odmownej uchwały zarządu oddziału okręgowego przysługuje prawo odwołania się, w takim samym terminie, do Zarządu Głównego.

Art. 11

1. Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:

1) dobrowolnego wystąpienia,

2) skreślenia z powodu zawinionego niepłacenia składek członkowskich przez kolejnych dwanaście miesięcy. Skreślenie może nastąpić po udokumentowanym uprzedzeniu członka, w sposób właściwy dla komunikowania się z członkami, o zamiarze skreślenia i upływie wyznaczonego terminu dodatkowego do uregulowania zaległych składek. W szczególnie uzasadnionych wypadkach zarząd oddziału okręgowego może odstąpić od skreślenia członka z tego powodu, a także umorzyć zaległości. Postanowienia art. 23 ust. 3 Statutu stosuje się odpowiednio,

3) wykluczenia ze Stowarzyszenia prawomocnym orzeczeniem sądu koleżeńskiego za zachowanie naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa, Statutu i/lub godności zawodowej,

4) skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego, zgodnie z którym orzeczony został wobec członka środek karny w postaci pozbawienia praw publicznych,

5) śmierci członka.

2. O ustaniu członkostwa zwyczajnego decyzję, w formie uchwały, podejmuje zarząd oddziału okręgowego Stowarzyszenia.

3. Od uchwały zarządu oddziału okręgowego w sprawie skreślenia członka Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Zarządu Głównego, w terminie czternastu dni od daty doręczenia uchwały o skreśleniu. Odwołanie powinno zostać złożone na piśmie.

Art. 12

Zasady i tryb przyjmowania na członka zwyczajnego Stowarzyszenia oraz ustania tego członkostwa, określone w art. 10 i art. 11, stosuje się odpowiednio do członków zwyczajnych – dyplomowanych księgowych.

Art. 13

1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub inna jednostka niemająca osobowości prawnej, zainteresowana działalnością Stowarzyszenia. Decyzję o przyjęciu na członka wspierającego, w formie uchwały, podejmuje zarząd oddziału okręgowego Stowarzyszenia na podstawie deklaracji złożonej przez wstępującego.

2.  Zarząd oddziału okręgowego może przyjąć w poczet członków wspierających również osobę fizyczną, spełniającą warunki wymienione w ust. 1.

3.  Zarząd oddziału okręgowego może upoważnić prezydium zarządu oddziału okręgowego do podejmowania uchwał w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2.

4.  Członek wspierający:

1) posiada jedynie głos doradczy; nie przysługuje mu prawo wyborcze,

2) działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela, którym może być członek zwyczajny Stowarzyszenia lub członek zwyczajny – dyplomowany księgowy,

3) ma prawo korzystać ze świadczeń Stowarzyszenia i zniżek w odpłatności za uczestniczenie jego pracowników i/lub przedstawicieli w organizowanych szkoleniach, zgodnie z regulaminem uchwalonym przez zarząd oddziału okręgowego.

5. Obowiązkiem członka wspierającego jest:

1) opłacanie składek w zadeklarowanej wysokości,

2) propagowanie w swoim środowisku celów statutowych Stowarzyszenia.

6. Członkostwo wspierające ustaje na skutek:

1) złożenia zarządowi oddziału okręgowego pisemnego oświadczenia przez członka wspierającego o wystąpieniu ze Stowarzyszenia,

2) skreślenia, na podstawie uchwały zarządu oddziału okręgowego, w związku ze zmianą lub ustaniem przyczyn, które uzasadniały przyjęcie na członka wspierającego.

Art. 14

1. Godność członka honorowego nadaje osobie szczególnie zasłużonej w rozwoju Stowarzyszenia bądź rozwoju nauki rachunkowości lub dyscyplin pokrewnych oraz ich praktycznego zastosowania, na wniosek Zarządu Głównego, Krajowy Zjazd Delegatów uchwałą podjętą bezwzględną większością głosów.

2. Członek honorowy ma prawa i obowiązki członka zwyczajnego lub zwyczajnego
– dyplomowanego księgowego, ale jest zwolniony od płacenia składek członkowskich.

3. Członek honorowy uczestniczy, na prawach delegata, w Krajowym Zjeździe Delegatów oraz w okręgowym zjeździe delegatów właściwym pod względem przynależności organizacyjnej.

4. Liczba członków honorowych nie może być większa niż 50. Członkowie honorowi, na zasadzie dobrowolności, tworzą Klub Członków Honorowych oraz ustalają
– w porozumieniu z Zarządem Głównym – regulamin jego działania.

5. Na wniosek Zarządu Głównego lub Głównego Sądu Koleżeńskiego Krajowy Zjazd Delegatów może, uchwałą podjętą bezwzględną większością głosów, pozbawić godności członka honorowego, jeżeli członek ten swym postępowaniem działa na szkodę Stowarzyszenia i/lub gdy zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 3 lub 4.

Art. 15

Przynależność do Stowarzyszenia jest potwierdzana następującymi dokumentami:

1) legitymacją członka zwyczajnego,

2) legitymacją członka zwyczajnego - dyplomowanego księgowego,

3) legitymacją i dyplomem członka honorowego,

4) dyplomem członka wspierającego.

Rozdział 4 – Władze Stowarzyszenia

Art.16.

1. Władzami Stowarzyszenia są:

1) organy naczelne:

a) Krajowy Zjazd Delegatów stanowiący najwyższą władzę Stowarzyszenia
w rozumieniu art. 11 ust. 2 Ustawy,

b) Zarząd Główny,

c) Główna Komisja Rewizyjna,

d) Główny Sąd Koleżeński,

2) organy okręgowe:

a) walne zebranie członków lub okręgowy zjazd delegatów,

b) zarząd oddziału okręgowego,

c) okręgowa komisja rewizyjna,

d) okręgowy sąd koleżeński.

2.  Okręgowe zjazdy delegatów mogą być organizowane w oddziałach, w których liczba członków zwyczajnych i zwyczajnych – dyplomowanych księgowych przekracza 200.

3. Zarząd oddziału okręgowego zrzeszającego większą liczbę członków niż określona w ust. 2 może podjąć uchwałę, że w miejsce okręgowego zjazdu delegatów odbywa się walne zebranie członków. Podejmując uchwałę, o której mowa w zdaniu poprzednim, należy uwzględnić możliwość zapewnienia odpowiednich warunków lokalowych, technicznych
i organizacyjnych dla obradowania podczas walnego zebrania członków, Do zasad zwoływania walnego zebrania członków, jego właściwości rzeczowej i trybu obradowania stosuje się odpowiednio przepisy Statutu dotyczące okręgowego zjazdu delegatów.

4. Organy władz Stowarzyszenia, o których mowa w ust. 1, mają charakter kolegialny
i podejmują swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały, z wyjątkami określonymi
w Statucie, zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków danego organu, w głosowaniu jawnym, natomiast w głosowaniu tajnym, jeżeli zażąda tego co najmniej jedna czwarta osób uprawnionych do głosowania obecnych na posiedzeniu organu, na którym ma zostać podjęta uchwała.

Art. 17

1. Kadencja organów władz naczelnych i okręgowych Stowarzyszenia trwa cztery lata licząc od dnia wyborów, z uwzględnieniem postanowień ust. 2.

2. Wybory do organów władz naczelnych i okręgowych Stowarzyszenia w związku
z upływem kadencji, zarządza, w drodze uchwały, Zarząd Główny Stowarzyszenia. Wybory przeprowadza się:

1) do organów okręgowych – nie później niż w okresie pięciu miesięcy,

2) do organów naczelnych – nie później niż w okresie sześciu miesięcy

po 31 grudnia czwartego roku kalendarzowego od poprzednich wyborów.

3.  Delegaci na Krajowy Zjazd Delegatów wybierani są przez okręgowe zjazdy delegatów,
w głosowaniu tajnym, z nieograniczonej liczby kandydatów spośród członków zwyczajnych i członków zwyczajnych – dyplomowanych księgowych. Wybory delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów zarządza Zarząd Główny Stowarzyszenia. Liczbę delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów, wybieranych w danych wyborach, w poszczególnych oddziałach okręgowych Stowarzyszenia, ustala, w drodze uchwały, Zarząd Główny, proporcjonalnie do liczby członków zwyczajnych i członków zwyczajnych
– dyplomowanych księgowych w danym oddziale okręgowym. W celu zapewnienia odpowiedniej reprezentacji członków, liczba delegatów wybranych na Krajowy Zjazd Delegatów nie może być mniejsza niż 150.

4. Delegaci na okręgowe zjazdy delegatów wybierani są na zebraniach członkowskich
w poszczególnych oddziałach okręgowych, w głosowaniu tajnym, z nieograniczonej liczby kandydatów spośród członków zwyczajnych i członków zwyczajnych – dyplomowanych księgowych. Wybory na okręgowe zjazdy delegatów zarządzają, w drodze uchwały, zarządy właściwych oddziałów okręgowych Stowarzyszenia uwzględniające postanowienia uchwały Zarządu Głównego Stowarzyszenia przyjętej na podstawie przepisu ust. 2. Liczbę delegatów na okręgowy zjazd delegatów, wybieranych w danych wyborach, ustala, w drodze uchwały, zarząd oddziału okręgowego, proporcjonalnie do liczby członków zwyczajnych i członków zwyczajnych – dyplomowanych księgowych należących do kół i innych form organizacyjnych objętych danym zebraniem członkowskim.

5. W celu zapewnienia odpowiedniej reprezentacji członków, liczba delegatów wybranych na okręgowy zjazd delegatów nie może być mniejsza niż 75, a w oddziałach okręgowych
o liczebności do 500 członków nie może być mniejsza niż 15% ogólnej liczby członków zwyczajnych i zwyczajnych – dyplomowanych księgowych.

6. Mandaty delegatów wybranych na Krajowy Zjazd Delegatów i okręgowe zjazdy delegatów zachowują ważność od dnia ukonstytuowania się, odpowiednio Krajowego Zjazdu Delegatów i poszczególnych okręgowych zjazdów delegatów, do następnych wyborów delegatów na kolejny zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów i zwyczajne okręgowe zjazdy delegatów.

7. Wybór poszczególnych członków organów władz Stowarzyszenia, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1 lit b-d oraz pkt 2 lit b-d, na każdą kadencję odbywa się w głosowaniu tajnym, z nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia uprawnionych do udziału w danym zjeździe (walnym zebraniu) z głosem stanowiącym, spośród członków zwyczajnych, członków zwyczajnych - dyplomowanych księgowych
i członków honorowych.

8. Ukonstytuowanie się nowo wybranych organów władz Stowarzyszenia, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1 lit b-d oraz pkt 2 lit b-d, odbywa się w głosowaniu tajnym i powinno nastąpić nie później niż w ciągu czternastu dni od daty ich wyboru; do czasu ukonstytuowania się nowo wybranych organów władz Stowarzyszenia, na dotychczasowych zasadach działają organy ustępujące.

9. W wyborach do organów naczelnych i okręgowych władz Stowarzyszenia kandydatami mogą być członkowie Stowarzyszenia mający co najmniej dwuletni staż członkowski.

Art. 18

1. Obrady zjazdów oraz posiedzenia pozostałych organów władz Stowarzyszenia,
z wyjątkiem odbywających się w drugim terminie Krajowego lub okręgowych zjazdów delegatów, są ważne przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków tych organów.

2.  Zjazd zwołany w drugim terminie z powodu braku wymaganej liczby delegatów, jest ważny bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania. Zjazd taki powinien być zwołany nie później niż w ciągu trzydziestu dni po pierwszym terminie, ale może odbywać się także w tym samym dniu, na który wyznaczono pierwszy termin, jeżeli zostało to wyraźnie podane do wiadomości w zawiadomieniu o pierwszym terminie.

Art. 19

1. Członkowie komisji rewizyjnych oraz sądów koleżeńskich wszystkich szczebli organizacyjnych nie mogą być jednocześnie członkami innych władz Stowarzyszenia; ograniczenie to nie dotyczy udziału w okręgowych zjazdach i Krajowym Zjeździe
w charakterze delegatów.

2. Członkowie organów naczelnych i okręgowych władz Stowarzyszenia nie mogą być pracownikami Stowarzyszenia; ograniczenie to nie dotyczy udziału pracowników, będących członkami Stowarzyszenia, w okręgowych zjazdach i w Krajowym Zjeździe
w charakterze delegatów.

Art. 20

1. Organy władz Stowarzyszenia, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1 lit b-d oraz pkt 2 lit
b-d, uchwałą podjętą większością głosów w głosowaniu tajnym, mogą w każdym czasie
w okresie kadencji odwołać poszczególnych członków tych organów z pełnionych funkcji i przeprowadzić wybory, spośród członków danego organu na zwolnione funkcje.

2. Jeżeli w okresie kadencji nastąpi zmniejszenie się liczby członków organów władz Stowarzyszenia, o których mowa w art. 16 ust. 1, na skutek rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu i/lub danym organie, odwołania ze składu organu, albo śmierci członka lub z innych przyczyn uniemożliwiających pełnienie funkcji, dokonuje się uzupełnienia składu organu w trybie określonym w ust. 3.

3. Uzupełnienie składu osobowego organów władz Stowarzyszenia następuje spośród osób, które w wyborach tych organów uzyskały w kolejności największą liczbę głosów. Decyzję w tym zakresie, po uprzednim uzyskaniu zgody osoby kandydującej, podejmuje dany organ w formie uchwały. Liczba osób powoływanych do składu organów w drodze kooptacji nie może przekraczać 50 % liczby członków organu powołanego w drodze wyboru. Większe zmiany w składzie organów władz Stowarzyszenia wymagają przeprowadzenia wyborów.

 

Rozdział 5 – Organy naczelne władz Stowarzyszenia

Art. 21

Krajowy Zjazd Delegatów może być zwyczajny, zwoływany w związku z upływem kadencji władz Stowarzyszenia, lub nadzwyczajny, zwoływany dla rozpatrzenia określonych spraw
w toku kadencji władz Stowarzyszenia.

Art. 22

1. Na podstawie uchwały Zarządu Głównego, na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej lub na wniosek przynajmniej pięciu zarządów oddziałów okręgowych, zwoływany jest Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów. Zjazd taki powinien odbyć się nie później niż w ciągu sześciu tygodni po doręczeniu Prezydium Zarządu Głównego odpowiedniego pisemnego wniosku. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów może obradować wyłącznie nad sprawami, dla których został zwołany.

2. Jeżeli przedmiotem Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów, zwołanego w trybie określonym w ust. 1, jest rozpatrzenie wniosku o wotum zaufania dla członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej bądź Głównego Sądu Koleżeńskiego, wówczas podczas głosowania nad wotum zaufania stosuje się zasady obowiązujące przy wyborach członków organów władz.

     Mandat członka organu, który w głosowaniu nad wotum zaufania wobec niego nie uzyskał zwykłej większości głosów „za”, wygasa z dniem głosowania. W tym dniu Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów może dokonać wyborów uzupełniających do danego organu, jeżeli możliwość taka została wskazana w porządku obrad lub w regulaminie obrad.

Art. 23

1. Zarząd Główny ustala termin i miejsce Krajowego Zjazdu Delegatów oraz proponuje porządek obrad i projekt regulaminu obrad.

2. O terminie i miejscu oraz proponowanym porządku obrad oraz o projekcie regulaminu obrad Krajowego Zjazdu Delegatów, Prezydium Zarządu Głównego zawiadamia delegatów i zarządy oddziałów okręgowych najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem jego rozpoczęcia, w formie określonej w uchwale o zwołaniu Krajowego Zjazdu Delegatów.

3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2, może być dokonane na piśmie - przesyłką pocztową albo pocztą elektroniczną, jeżeli zawiadamiany na tę formę zawiadomienia wyraził zgodę, podając adres elektroniczny. Zawiadomienie uznaje się za doręczone
z chwilą otrzymania potwierdzenia odbioru wiadomości.

4. Zawiadamianie elektroniczne, przy spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 3, może być stosowane przez wszystkie organy władz Stowarzyszenia i jest prawnie skuteczne
w stosunku do wszystkich członków Stowarzyszenia, chyba że przepis powszechnie obowiązującego prawa lub uchwały władz Stowarzyszenia wymagają innej formy zawiadomienia.

Art. 24

1. W Krajowym Zjeździe Delegatów biorą udział z głosem stanowiącym:

1) delegaci wybrani na okręgowych zjazdach delegatów według zasad określonych przez Zarząd Główny, z uwzględnieniem art. 17 ust. 3,

2)    członkowie honorowi.

2. Z głosem doradczym mogą brać udział w Krajowym Zjeździe Delegatów członkowie organów władz naczelnych Stowarzyszenia niebędący delegatami, zaproszeni goście, przedstawiciele Rady Naukowej i Rady Pracodawców oraz członków wspierających.

Art. 25

1. Do właściwości Krajowego Zjazdu Delegatów należy:

1) podejmowanie uchwał dotyczących zadań i programu działalności Stowarzyszenia,

2) rozpatrywanie wniosków przedstawionych przez Zarząd Główny, zarządy oddziałów okręgowych i delegatów,

3) rozpatrywanie sprawozdania Zarządu Głównego z działalności Stowarzyszenia
w okresie kadencji organów władz naczelnych oraz podejmowanie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia,

4) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego w okresie kadencji oraz podejmowanie uchwał w sprawie zatwierdzenia ich sprawozdań,

5) podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Głównemu, Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Głównemu Sądowi Koleżeńskiemu z działalności tych organów, przy czym absolutorium dla Zarządu Głównego udzielane jest na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej, a dla Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Głównego Sądu Koleżeńskiego na wniosek przewodniczącego obrad,

6) wybór członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego,

7) określanie zasad ustalania składek członkowskich i wpisowego oraz ich podziału, na podstawie których Zarząd Główny i zarządy oddziałów okręgowych upoważnione są do podjęcia odpowiednich uchwał wchodzących w zakres ich kompetencji,

8) uchwalanie regulaminów działania komisji rewizyjnych i sądów koleżeńskich oraz zasad etyki zawodowej,

9) uchwalanie zmian Statutu,

10) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

2. Udzielanie absolutorium, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, Zarządowi Głównemu, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównemu Sądowi Koleżeńskiemu, następuje w wyniku głosowania tajnego przeprowadzonego w odniesieniu do poszczególnych organów.

Art. 26

1. Zarząd Główny składa się z jedenastu członków wybranych przez Krajowy Zjazd Delegatów oraz z prezesów zarządów oddziałów okręgowych.

2. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby, z zasady raz na kwartał.  W posiedzeniach tych mogą brać udział, z głosem doradczym, przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego oraz osoby zaproszone przez Prezydium Zarządu Głównego.

3.  Zarząd Główny uchwala regulamin swej działalności.

Art. 27

1. Do właściwości Zarządu Głównego należy:

1) wykonywanie uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów, podejmowanie uchwał programowych i określanie zadań Stowarzyszenia pomiędzy Zjazdami,

2) kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem oraz uchwałami Krajowego Zjazdu Delegatów,

3) zwoływanie zwyczajnego i nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów, proponowanie porządku i regulaminu obrad oraz przedstawianie mu zgłoszonych
i własnych wniosków, w tym także wniosków o nadanie członkostwa honorowego,

4) nadawanie odznak honorowych Stowarzyszenia,

5) podejmowanie uchwał o utworzeniu oddziałów okręgowych, zakresie terenowego ich działania i siedzibie, strukturze organizacyjnej, organach władz i trybie ich wyboru oraz o likwidacji oddziałów okręgowych,

6) rozpatrywanie odwołań od uchwał zarządów oddziałów okręgowych,

7) powoływanie Rady Naukowej oraz uchwalanie regulaminu jej działania,

8) powoływanie stałych komisji i rad, ustalanie regulaminów ich działania oraz rozpatrywanie sprawozdań z ich działalności,

9) zawieszanie w czynnościach zarządów oddziałów okręgowych lub ich poszczególnych członków – w razie ich działania niezgodnego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub Statutem - do czasu wydania przez właściwy sąd koleżeński orzeczenia w sprawie będącej przyczyną zawieszenia,

10) tworzenie i likwidacja jednostek organizacyjnych Zarządu Głównego,

11) uchwalanie regulaminu gospodarki finansowej, rocznych planów finansowych Stowarzyszenia i podziału składek członkowskich,

12) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych określonych w art. 42 Statutu,

13) zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Stowarzyszenia oraz podejmowanie uchwał w sprawach podziału zysku lub pokrycia straty,

14) przyjmowanie sprawozdania ze swojej działalności, składanego Krajowemu Zjazdowi Delegatów,

15) podejmowanie uchwał w sprawie uczestniczenia Stowarzyszenia w spółkach kapitałowych i fundacjach,

16) podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia i likwidacji niepublicznych placówek oświatowych w jednostkach organizacyjnych Zarządu Głównego,

17) wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego.

2. Uchwały Zarządu Głównego, z wyłączeniem spraw dotyczących poszczególnych członków Stowarzyszenia oraz powołania i likwidacji oddziałów okręgowych, mogą być podejmowane w trybie obiegowym przy wykorzystaniu powszechnie dostępnych środków łączności.

3. W umowach między Stowarzyszeniem a członkami Zarządu Głównego lub zarządu oddziału okręgowego oraz w sporach z nimi, Stowarzyszenie reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą Krajowego Zjazdu Delegatów.

4. Zarząd Główny sprawuje nadzór nad wykonywaniem zadań statutowych przez zarządy oddziałów okręgowych.

Art. 28

1. Zarząd Główny wybiera ze swego grona Prezydium Zarządu Głównego, składające się
z prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza oraz skarbnika.

2.  Do obowiązków Prezydium Zarządu Głównego należy zapewnienie realizacji zadań wynikających ze Statutu, uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów oraz uchwał Zarządu Głównego. Wykonując swoje zadania i obowiązki Prezydium Zarządu Głównego:

1) podejmuje uchwały w sprawach wynikających z bieżącej działalności Stowarzyszenia,
2)    podejmuje uchwały o nabywaniu i obciążaniu nieruchomości oraz w innych sprawach majątkowych – stosownie do postanowień art. 42 Statutu,
3)    sprawuje nadzór nad legalnością działania oraz prawidłowością gospodarowania zarządów oddziałów okręgowych,

4)    powołuje doraźne komisje i zespoły problemowe oraz określa przedmiot i zasady ich działania,

5)    uchwala zasady (politykę) rachunkowości oraz regulaminy wewnętrzne, z wyjątkiem zastrzeżonych do właściwości Krajowego Zjazdu Delegatów lub Zarządu Głównego,

6)    uchwala strukturę i regulamin organizacyjny Biura Zarządu Głównego oraz jednostek organizacyjnych Zarządu Głównego, inspiruje i nadzoruje prace Biura oraz działalność tych jednostek.

3. W przypadku gdy przepisy powszechnie obowiązującego prawa posługują się określeniem „kierownik jednostki” funkcję tę pełni Prezydium Zarządu Głównego.

4. Prezydium Zarządu Głównego reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i działa w jego imieniu. Do składania oświadczeń woli wymagane jest współdziałanie co najmniej dwóch członków Prezydium Zarządu Głównego.

5.  Prezydium Zarządu Głównego ma prawo ustanawiać pełnomocników działających
w granicach umocowania.

6.  Prezydium Zarządu Głównego dokonuje za Stowarzyszenie jako pracodawcę czynności
w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników jednostek organizacyjnych Zarządu Głównego. Do zadań, o których mowa w zdaniu pierwszym, Prezydium Zarządu może upoważnić, w drodze uchwały, jednego ze swoich członków lub udzielić pełnomocnictwa osobie spoza Prezydium Zarządu Głównego.

7. Posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby, z zasady raz
w miesiącu.

Art. 29

1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z pięciu do siedmiu członków wybranych przez Krajowy Zjazd Delegatów. Główna Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego składu przewodniczącego i jego zastępcę.

2.  Główna Komisja Rewizyjna jest powołana do przeprowadzania, co najmniej raz w roku, kontroli działalności statutowej, gospodarczej i finansowej Stowarzyszenia z punktu widzenia legalności, celowości, rzetelności i gospodarności. Udziela także pomocy okręgowym komisjom rewizyjnym przy wykonywaniu ich zadań kontrolnych.

3.  Główna Komisja Rewizyjna ma prawo żądać wyjaśnień od organów, pracowników jednostek organizacyjnych i członków Stowarzyszenia oraz występować do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli.

4.  Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej lub upoważniony członek Komisji może brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu Głównego i w posiedzeniach Prezydium Zarządu Głównego.

5.  Główna Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie ze swojej działalności za okres kadencji zwyczajnemu Krajowemu Zjazdowi Delegatów wraz z wnioskiem co do udzielenia absolutorium Zarządowi Głównemu.

6 W razie stwierdzenia poważnych nieprawidłowości w działalności Zarządu Głównego, Główna Komisja Rewizyjna ma prawo zgłosić wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów.

7. Główna Komisja Rewizyjna sprawuje nadzór nad wykonywaniem zadań statutowych przez okręgowe komisje rewizyjne. W razie niewykonywania zadań przez okręgową komisję rewizyjną, do czasu ustania przyczyn tego stanu, jej funkcje wykonuje Główna Komisja Rewizyjna.

8. Uchwały Głównej Komisji Rewizyjnej, z wyłączeniem uchwał dotyczących spraw poszczególnych członków Stowarzyszenia, mogą być podejmowane w trybie obiegowym przy wykorzystaniu powszechnie dostępnych środków łączności.

9. Szczegółowe postanowienia dotyczące działania komisji rewizyjnych określa Krajowy Zjazd Delegatów w regulaminie pracy komisji rewizyjnych.

Art. 30

1. Główny Sąd Koleżeński składa się z siedmiu członków wybranych przez Krajowy Zjazd Delegatów. Główny Sąd Koleżeński wybiera ze swego składu przewodniczącego i jego zastępcę.

2.  Główny Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy dotyczące członków organów naczelnych władz Stowarzyszenia, odwołania od orzeczeń okręgowych sądów koleżeńskich oraz sprawy przekazane mu przez okręgowe sądy koleżeńskie z wnioskiem o ich rozpatrzenie.

3.  Przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego może brać udział, z głosem doradczym,
w posiedzeniach Zarządu Głównego.

4.  Zasady i tryb postępowania Głównego Sądu Koleżeńskiego określa regulamin działania sądów koleżeńskich, uchwalony przez Krajowy Zjazd Delegatów

5.  Dla spraw wnoszonych do Głównego Sądu Koleżeńskiego wymagających postępowania wyjaśniającego Zarząd Główny powołuje rzecznika dyscyplinarnego, który postępowanie takie prowadzi. Rzecznik dyscyplinarny powinien mieć wykształcenie prawnicze. Rzecznik dyscyplinarny powoływany jest spośród członków Stowarzyszenia.

6. Główny Sąd Koleżeński sprawuje nadzór nad wykonywaniem zadań statutowych przez okręgowe sądy koleżeńskie. W razie niewykonywania zadań przez okręgowy sąd koleżeński, Główny Sąd Koleżeński może, na podstawie uchwały, podjętej większością dwóch trzecich głosów, przejąć do rozpatrzenia poszczególne sprawy należące do właściwości okręgowego sądu koleżeńskiego.

 

Rozdział 6 – Organy okręgowe władz Stowarzyszenia

Art. 31

1. Do właściwości organów okręgowych władz Stowarzyszenia należą wszystkie sprawy
– w zakresie prowadzenia działalności Stowarzyszenia na terenie oddziału okręgowego
– niezastrzeżone dla organów naczelnych władz Stowarzyszenia.

2. Okręgowy zjazd delegatów może nadać oddziałowi okręgowemu Stowarzyszenia regionalną nazwę – przez dodanie członu określającego region kraju obok nazwy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Art. 32

1. Najwyższą władzą oddziału okręgowego jest okręgowy zjazd delegatów. Okręgowy zjazd delegatów może być zwyczajny, zwołany w związku z upływem kadencji władz oddziału okręgowego, lub nadzwyczajny, zwoływany dla rozpatrzenia określonych spraw w toku kadencji władz oddziału okręgowego.

2.  Zarząd oddziału okręgowego ustala termin i miejsce okręgowego zjazdu delegatów oraz proponuje porządek obrad i projekt regulaminu obrad.

3. O terminie i miejscu oraz proponowanym porządku i projekcie regulaminu obrad okręgowego zjazdu delegatów, prezydium zarządu oddziału okręgowego powiadamia delegatów oraz jednostki organizacyjne oddziału okręgowego, najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem rozpoczęcia zjazdu, w formie określonej w uchwale o zwołaniu zjazdu.

4. Zawiadomienia, o których mowa w ust. 3, dokonuje się na piśmie – przesyłką pocztową albo pocztą elektroniczną, jeśli zawiadamiany na tę formę zawiadomienia wyraził zgodę, podając adres elektroniczny. Zawiadomienie uznaje się za doręczone z chwilą otrzymania potwierdzenia odbioru wiadomości.

5.  W okręgowym zjeździe delegatów biorą udział z głosem stanowiącym delegaci wybrani na zebraniach członkowskich według zasad określonych w art. 17 ust. 4 i z uwzględnieniem art. 17 ust. 5 oraz członkowie honorowi Stowarzyszenia należący organizacyjnie do danego oddziału.

6. Z głosem doradczym mogą brać udział w okręgowym zjeździe:

1) członkowie organów władz oddziału okręgowego niebędący delegatami,

2) przedstawiciele organów władz naczelnych Stowarzyszenia,

3) zaproszeni goście,

4) przedstawiciele członków wspierających.

Art. 33

1. Nadzwyczajny okręgowy zjazd delegatów zwoływany jest na podstawie uchwały Zarządu Głównego, wniosku Głównej Komisji Rewizyjnej, uchwały zarządu oddziału okręgowego, okręgowej komisji rewizyjnej, bądź na żądanie jednej czwartej delegatów na ostatni okręgowy zjazd. Zjazd taki powinien odbyć się nie później niż w ciągu sześciu tygodni po doręczeniu prezydium zarządu okręgowego odpowiedniego wniosku. Nadzwyczajny okręgowy zjazd delegatów może obradować wyłącznie nad sprawami, dla których został zwołany.

2.  Jeżeli przedmiotem nadzwyczajnego okręgowego zjazdu delegatów, zwołanego
w trybie określonym w ust. 1, jest rozpatrzenie wniosku o wotum zaufania do członków zarządu oddziału okręgowego, okręgowej komisji rewizyjnej bądź okręgowego sądu koleżeńskiego, wówczas przy głosowaniu nad wotum zaufania stosuje się zasady obowiązujące przy wyborach organów władz.

    Mandat członka organu, który w głosowaniu nie uzyskał zwykłej większości głosów, wygasa z dniem głosowania. W tym dniu nadzwyczajny okręgowy zjazd delegatów może dokonać wyborów uzupełniających do danego organu, jeżeli możliwość taka została wskazana w porządku obrad lub w regulaminie obrad.

3.  Jeżeli na podstawie art. 16 ust. 2 i 3 odbywa się walne zebranie członków, wówczas żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zebrania członków ma prawo złożyć jedna czwarta liczby członków ujętych w ewidencji oddziału okręgowego w dniu złożenia wniosku.

Art. 34

1. Okręgowy zjazd delegatów:

1) podejmuje uchwały dotyczące zadań i programu działania organów władz oddziału okręgowego oraz jego jednostek organizacyjnych,

2)    rozpatruje wnioski przedstawione przez zarząd oddziału okręgowego, jednostki organizacyjne oraz delegatów na okręgowy zjazd, a także przez Zarząd Główny,

3)    rozpatruje sprawozdanie zarządu oddziału okręgowego z działalności oddziału
w okresie kadencji organów władz oraz podejmuje uchwałę w sprawie jego zatwierdzenia,

4)    rozpatruje sprawozdania okręgowej komisji rewizyjnej i okręgowego sądu koleżeńskiego oraz podejmuje uchwały w sprawie ich zatwierdzenia,

5)    udziela zarządowi oddziału okręgowego, okręgowej komisji rewizyjnej i okręgowemu sądowi koleżeńskiemu absolutorium z działalności, przy czym absolutorium dla zarządu oddziału okręgowego udzielane jest na wniosek okręgowej komisji rewizyjnej,a dla okręgowej komisji rewizyjnej i okręgowego sądu koleżeńskiego na wniosek przewodniczącego obrad,

6)    określa liczbę oraz wybiera członków zarządu oddziału okręgowego, okręgowej komisji rewizyjnej i okręgowego sądu koleżeńskiego,

7)    wybiera delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów.

 2. Udzielanie absolutorium, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, zarządowi oddziału okręgowego, okręgowej komisji rewizyjnej i okręgowemu sądowi koleżeńskiemu, następuje w wyniku głosowania tajnego przeprowadzonego w odniesieniu do poszczególnych organów.

Art. 35

1. Zarząd oddziału okręgowego składa się z siedmiu do jedenastu członków wybranych przez okręgowy zjazd delegatów oraz z prezesów oddziałów utworzonych uchwałami zarządu oddziału okręgowego. Liczbę wybieranych członków zarządu określa uchwała okręgowego zjazdu delegatów.

2.  Posiedzenia zarządu oddziału okręgowego odbywają się w miarę potrzeby, z zasady raz na kwartał. W posiedzeniach tych mogą brać udział z głosem doradczym: przewodniczący okręgowej komisji rewizyjnej i przewodniczący okręgowego sądu koleżeńskiego oraz osoby zaproszone przez prezydium zarządu oddziału okręgowego, w tym członkowie honorowi Stowarzyszenia należący organizacyjnie do danego oddziału.

3.  Zarząd oddziału okręgowego uchwala regulamin swej działalności.

Art. 36

1. Do właściwości zarządu oddziału okręgowego należy:

1)    określanie zadań i planów działalności oddziału okręgowego pomiędzy zjazdami,

2)    kierowanie działalnością Stowarzyszenia na terenie oddziału okręgowego zgodnie ze Statutem i uchwałami Krajowego i okręgowego zjazdu delegatów oraz uchwałami Zarządu Głównego,

3)    zwoływanie zwyczajnego i nadzwyczajnego okręgowego zjazdu delegatów, proponowanie porządku i regulaminu jego obrad oraz przedstawianie zgłaszanych mu wniosków,

4)    podejmowanie uchwał o ustaleniu wysokości składek członkowskich i rocznych planów rzeczowo-finansowych oddziałów oraz o przyjęciu rocznych sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności, 

5)    podejmowanie uchwał o utworzeniu i likwidacji wewnętrznych jednostek organizacyjnych, niestanowiących terenowych jednostek organizacyjnych
w rozumieniu Ustawy, w szczególności: oddziałów, kół i klubów oraz określanie zasad i zakresu ich działania,

6)    tworzenie i nadzorowanie oraz likwidacja niepublicznych placówek oświatowych oraz biura zarządu oddziału okręgowego,

7) powoływanie komisji i zespołów lub innych form organizacyjnych dla realizacji zadań statutowych oraz określanie ich zasad i zakresu działania,

8)    zawieszanie w czynnościach zarządów podległych jednostek organizacyjnych lub ich członków, wykraczających przeciwko przepisom powszechnie obowiązującego prawa, Statutu lub godności zawodu, do czasu wydania orzeczenia przez okręgowy sąd koleżeński w sprawie będącej przyczyną zawieszenia w czynnościach,

9)    podejmowanie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania ze swojej działalności, składanego okręgowemu zjazdowi delegatów.

2. Uchwały zarządu oddziału okręgowego, z wyłączeniem spraw dotyczących poszczególnych członków Stowarzyszenia oraz tworzenia i likwidacji wewnętrznych jednostek organizacyjnych, mogą być podejmowane w trybie obiegowym przy wykorzystaniu powszechnie dostępnych środków łączności.

Art. 37

1. Zarząd oddziału okręgowego wybiera ze swego grona prezydium zarządu oddziału okręgowego, składające się z prezesa, jednego lub dwóch wiceprezesów, sekretarza
i skarbnika.

2.  Do obowiązków prezydium zarządu oddziału okręgowego należy zapewnienie realizacji zadań wynikających ze Statutu, uchwał Krajowego i okręgowego zjazdu delegatów, uchwał Zarządu Głównego i zarządu oddziału okręgowego.

3. Wykonując swoje zadania i obowiązki prezydium zarządu oddziału okręgowego:

1)    podejmuje uchwały w sprawach wynikających z bieżącej działalności Stowarzyszenia na terenie oddziału okręgowego,

2)    uchwala regulaminy wewnętrzne,

3)    inspiruje prace jednostek organizacyjnych oddziału okręgowego,

4)    sprawuje nadzór nad pracą jednostek organizacyjnych oraz kontroluje ich gospodarkę finansową,

5)    załatwia inne sprawy statutowe stosownie do udzielonych mu upoważnień.

4. Prezydium zarządu oddziału okręgowego reprezentuje Stowarzyszenie na terenie oddziału okręgowego i działa w jego imieniu w zakresie posiadanych kompetencji. Do składania oświadczeń woli wymagane jest współdziałanie co najmniej dwóch członków prezydium zarządu oddziału okręgowego.

5. Prezydium zarządu oddziału okręgowego przyjmuje i zwalnia pracowników. Prezydium do tych czynności może upoważnić jednego spośród członków prezydium lub udzielić pełnomocnictwa osobie spoza prezydium.

6. Posiedzenia prezydium zarządu oddziału okręgowego odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż co dwa miesiące. W posiedzeniach prezydium może brać udział z głosem doradczym przewodniczący okręgowej komisji rewizyjnej.

Art. 38

1. Okręgowa komisja rewizyjna składa się z trzech do siedmiu członków wybranych przez okręgowy zjazd delegatów. Okręgowa komisja rewizyjna wybiera ze swego składu przewodniczącego i jego zastępcę. Liczbę wybieranych członków okręgowej komisji rewizyjnej określa uchwała okręgowego zjazdu delegatów.

2.  Okręgowa komisja rewizyjna jest powołana do przeprowadzania, co najmniej raz w roku, kontroli działalności statutowej, gospodarczej i finansowej oddziału okręgowego oraz podległych mu jednostek organizacyjnych, z punktu widzenia legalności, celowości, rzetelności i gospodarności.

3.  Okręgowa komisja rewizyjna ma prawo żądać wyjaśnień od władz i pracowników jednostek organizacyjnych oddziału okręgowego oraz członków Stowarzyszenia, jak też występować do zarządu oddziału okręgowego z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli.

4.  Przewodniczący okręgowej komisji rewizyjnej lub upoważniony członek komisji może brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach zarządu oddziału okręgowego oraz
w posiedzeniach prezydium zarządu oddziału okręgowego.

5.  Okręgowa komisja rewizyjna składa sprawozdanie ze swej działalności za okres kadencji zwyczajnemu okręgowemu zjazdowi delegatów z wnioskiem co do udzielenia absolutorium zarządowi oddziału okręgowego.

6.  W razie stwierdzenia poważnych nieprawidłowości w działalności zarządu oddziału okręgowego, okręgowa komisja rewizyjna ma prawo zgłosić wniosek o zwołanie nadzwyczajnego okręgowego zjazdu delegatów, o czym powinna zawiadomić Główną Komisję Rewizyjną.

7. Uchwały okręgowej komisji rewizyjnej, z wyłączeniem uchwał dotyczących spraw poszczególnych członków Stowarzyszenia, mogą być podejmowane w trybie obiegowym przy wykorzystaniu powszechnie dostępnych środków łączności.

Art. 39

1. Okręgowy sąd koleżeński składa się z trzech do siedmiu członków wybranych przez okręgowy zjazd delegatów. Okręgowy sąd koleżeński wybiera ze swego składu przewodniczącego i jego zastępcę. Liczbę wybieranych członków okręgowego sądu koleżeńskiego określa uchwała okręgowego zjazdu delegatów.

2. Okręgowy sąd koleżeński rozpatruje sprawy naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Statutu lub godności, zgłoszone przez organy lub członków Stowarzyszenia.

Art. 40

Zasady i tryb postępowania przed okręgowym sądem koleżeńskim określa regulamin działania sądów koleżeńskich, uchwalony przez Krajowy Zjazd Delegatów. Dla spraw wnoszonych do okręgowego sądu koleżeńskiego wymagających postępowania wyjaśniającego zarząd oddziału okręgowego powołuje rzecznika dyscyplinarnego, który postępowanie takie prowadzi. Rzecznik dyscyplinarny powinien mieć wykształcenie prawnicze. Rzecznika powołuje się spośród członków Stowarzyszenia.

Rozdział 7 – Majątek i gospodarka finansowa

Art. 41

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, wpisowego, dochodów
z własnej działalności, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz innych źródeł,
o których mowa w ust. 2.

2.  Stowarzyszenie, z zachowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, może przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej.

3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z tej działalności służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

4.  Na zasadach określonych w ust. 3 Stowarzyszenie może uczestniczyć w spółkach kapitałowych i fundacjach.

5.  Stowarzyszenie może otrzymywać dotacje według zasad określonych w odrębnych przepisach.

Art. 42

1. Do nabywania i obciążania nieruchomości wchodzących w skład majątku Stowarzyszenia oraz udzielania poręczeń i ustanawiania zabezpieczeń na nieruchomościach
i ruchomościach wchodzących w skład majątku Stowarzyszenia upoważnione jest Prezydium Zarządu Głównego. W razie gdy wartość zobowiązań, wynikających
z czynności określonych w zdaniu pierwszym, liczonych od początku roku ma przekroczyć jedną dziesiątą wartości kapitałów własnych Stowarzyszenia wykazanych w bilansie na koniec poprzedniego roku, na dokonanie tych czynności wymagana jest zgoda Zarządu Głównego wyrażona w formie uchwały. Ograniczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy poręczeń i zabezpieczeń udzielanych przez Stowarzyszenie
w związku z korzystaniem z dotacji lub ze środków funduszy Unii Europejskiej.

2. Zbywanie nieruchomości wchodzących w skład majątku Stowarzyszenia wymaga uprzedniej zgody Zarządu Głównego wyrażonej w formie uchwały.

3. Do nabywania, zbywania i obciążania ruchomości wchodzących w skład majątku Stowarzyszenia oraz zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli we wszelkich sprawach majątkowych Stowarzyszenia upoważnione jest Prezydium Zarządu Głównego oraz, z wyjątkiem spraw określonych w ust. 1, upoważnione są także
w swoim zakresie prezydia zarządów oddziałów okręgowych. Prezydia zarządów oddziałów okręgowych, w zakresie dotyczącym jednostek organizacyjnych podległych zarządom oddziałów okręgowych, mogą swoje uprawnienia przenieść, w drodze uchwały, na kierownictwa tych jednostek.

4.  Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Stowarzyszenia, wymagane jest współdziałanie dwóch członków prezydium właściwego zarządu.

5. Członkowie Zarządu Głównego oraz zarządów oddziałów okręgowych mogą otrzymywać wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją, w wysokości ustalonej przez Zarząd Główny Stowarzyszenia według zasad określonych przez Krajowy Zjazd Delegatów.

Rozdział 8 – Przypisy końcowe

Art. 43

Uchwałę w sprawie zmian Statutu podejmuje Krajowy Zjazd Delegatów większością dwóch trzecich głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

Art. 44

Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje zwyczajny lub nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

Art. 45

Zasady likwidacji Stowarzyszenia określają przepisy Ustawy.  

Kajki 10/12
10-547 Olsztyn

kom. 518 694 495
kom. 518 694 427

biuro@olsztyn.skwp.pl

PKO BP S.A. O/O Olsztyn 68 1020 3541 0000 5902 0010 8902