Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie

poszukuje kandydatki / kandydata na stanowisko Główna Księgowa / Główny Księgowy

Zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.           o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634) ubiegać się o stanowisko Głównej Księgowej / Głównego Księgowego jednostki sektora finansów publicznych, w tym jednostki budżetowej, może osoba, która:

1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
4) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
5) spełnia jeden z poniższych warunków:
a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisko, na które ogłoszony jest nabór:

 1. Doświadczenie zawodowe w księgowości w jednostkach budżetowych minimum 5 lat na stanowisku Głównej Księgowej/Głównego Księgowego,
 2. Znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem jednostek sektora finansów publicznych (Kodeksu Pracy, Ustawy o pracownikach samorządowych i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych),
 3. Znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych i rachunkowości (Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, Ustawy budżetowej, Ustawy       o finansach publicznych. Ustawy o rachunkowości, Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Rozporządzenia w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego, Ustawa    o podatku od towarów i usług),
 4. Umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, Open Office), programów księgowych oraz sprzętu biurowego,
 5. Znajomość gospodarki finansowej jednostki, dyscypliny finansów publicznych, planu kont, księgowości i klasyfikacji budżetowej,
 6. Znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego,
 7. Umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy.

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny,
 2. CV – zawierające informacje, o których mowa w art. 221 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.) tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 3. Kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 4. Opinie, referencje (jeśli kandydat takie posiada),
 5. Własnoręcznie podpisane oświadczenie o:
 • posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • niekaralności za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe,
 • posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 • wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach w zakresie innych danych osobowych niż wynikające z art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.108 z późn. zm.) – jeśli takie dane wystąpią (np. dane do kontaktu).

     

Warunki aplikowania:

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres: sekretariat.jaracza@teatr.olsztyn.pl  lub dostarczyć osobiście bądź  przesłać pocztą do sekretariatu Teatru, na adres: Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie, ul. 1 Maja 4, 10-118 Olsztyn;                                                                                                                                                     Teatr zastrzega sobie prawo do kontaktowania się tylko z wybranymi kandydatkami / kandydatami.

Termin składania ofert do 15 lutego 2023 roku

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:

 1. Administrator danych osobowych:

Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie, ul. 1 Maja 4, 10-118 Olsztyn, tel.: 89 527 59 58       e-mail: sekretariat.jaracza@teatr.olsztyn.pl, dalej: Administrator.

 1. Cel przetwarzania danych:

Rozpatrzenie złożonych dokumentów rekrutacyjnych i skontaktowanie się z Kandydatem w celu przeprowadzenia dalszej procedury naboru.

 1. Przetwarzane dane i podstawy prawne:

Podanie danych w zakresie:

 1. imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia, danych do kontaktu (dowolnie: adresu do korespondencji, adresu e-mail albo nr telefonu), wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest obowiązkowe i wynika z Kodeksu Pracy
 2. obywatelstwa, umiejętności posługiwania się językiem polskim w mowie i piśmie, posiadaniem pełni zdolności do czynności prawnych i pełni praw publicznych, informacji o nieskazaniu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe, a także informacji o wykształceniu kierunkowym jest obowiązkowe i wynika z ustawy o finansach publicznych.

Będziemy przetwarzać te dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

Natomiast podanie dodatkowych danych, takich jak zdjęcia umieszczonego w CV, informacji o sytuacji rodzinnej, ekonomicznej, społecznej lub zainteresowaniach jest dobrowolne. Dane te będziemy przetwarzać na podstawie wyrażonej przez Kandydata zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO. Niepodanie tych danych nie wykluczy Kandydata z prowadzonego postępowania rekrutacyjnego.

 1. Czas przetwarzania danych:
 2. W przypadku nie spełniania wymagań formalnych dokumenty Kandydata zostaną niezwłocznie zniszczone.
 3. Po zakończeniu procesu rekrutacji i ogłoszeniu wyłonienia Kandydata oferty osób niezatrudnionych niszczone są po 14 dniach od ogłoszenia wyników.
 4. Dokumenty osób, które zostaną pracownikiem włączane są do akt osobowych i przetwarzane są zgodnie z przepisami prawa.
 5. Przysługujące prawa:

Wyrażoną zgodę będzie można wycofać w dowolnym momencie w formie pisemnej wysłanej na adres siedziby Administratora lub na adres e-mail sekretariat.jaracza@teatr.olsztyn.pl. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Poza tym Kandydat posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Kandydat ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie          z przepisami RODO.

 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych do którego można kierować pytania w zakresie przetwarzania danych osobowych na adres e-mail: iodo@teatr.olsztyn.pl

Pozostałe oferty z tego samego miasta

Kajki 10/12
10-547 Olsztyn

kom. 518 694 495
kom. 518 694 427

biuro@olsztyn.skwp.pl

PKO BP S.A. O/O Olsztyn 68 1020 3541 0000 5902 0010 8902