search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miasto:
Olsztyn
Miejsce:
Kajki 10/12
10-547 Olsztyn
Termin rozpoczęcia:
jesień 2024r.
Godzina rozpoczęcia kursu:
16:00
Typ:
kurs
Tryb:
w dni robocze
Opłata:
4200,- zł od osoby
4100,- zł Cena dla członków SKwP z opłaconą składką za ostatnie 2 lata
4100,- zł Cena specjalna dla uczestników niebędących członkami SKwP, kontynuujących naukę na stopniach certyfikacji. Rabat obowiązuje od dnia ukończenia pierwszego kursu certyfikowanego przez okres 2 lat.
4000,- zł promocyjna cena wakacyjna podstawowa (zgłoszenia do 31.08.2024)
3900,- zł promocyjna cena wakacyjna dla członków z opłaconą składką 2 lata (zgł. 31.08.2024)
3900,- zł promocyjna cena wakacyjna Cena osób kontynuujących naukę (do 2 lat od ukończenia ostatniego kursu)
Raty:
1200,- zł I rata płatna do dnia rozpoczęcia kursu,
1000,- zł II rata płatna do połowy trwania kursu,
1000,- zł III rata płatna na dwa miesiące przed egzaminem,
1000,- zł IV rata płatna najpóźniej na miesiąc przed egzaminem,
Zapisz się

CENA WAKACYJNA

Przy zapisie do 31 sierpnia 2024 r. na kursy prowadzone w roku szkolnym 2024/2025 cena wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi 4 000,00- zł,  (dla członków Stowarzyszenia – 3 900,00 zł , dla osób kontynuujących naukę – 3 900,00 zł.)

Tytuł zawodowy

"Specjalista ds. rachunkowości" - kod zawodu 241103 - certyfikat II stopnia

Cel kursu

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie specjalisty ds. rachunkowości, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 227) oraz uzyskanie certyfikatu II-go stopnia w czterostopniowej ścieżce certyfikacji zawodu księgowego prowadzonej przez SKwP. Przygotowanie do pracy w zawodzie specjalisty ds. rachunkowości ma mieć charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny, tak aby po zakończeniu kursu absolwent posiadał wiedzę i umiejętności określone szczegółowo w pkt. 6 i 7 niniejszego programu nauczania, a także rozumiał potrzebę stosowania w praktyce zasad etyki zawodowej opisanych w „Kodeksie Zawodowej Etyki w Rachunkowości”.

Uczestnicy:

Uczestnikiem kursu dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości może być osoba:

  1. posiadająca wykształcenie co najmniej średnie oraz wiedzę i umiejętności księgowego potwierdzone:
  • zaświadczeniem kwalifikacyjnym, uzyskanym po egzaminie kończącym kształcenie prowadzone przez Stowarzyszenie z zakresu I-go stopnia (certyfikat SKwP)

lub

  • zaświadczeniem ukończenia kursu dla kandydata na księgowego

lub

  • tytułem technika rachunkowości

lub

  • inną formą uznaną przez organizatora kształcenia za równoważną,

1.uznająca potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy
w zawodzie księgowego,

2.rozumiejąca istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

Absolwent kursu:

Zdobycie kompetencji merytorycznych (wiedzy)

W wyniku odbytego szkolenia osoba:

W1 zna funkcje, zadania i zasady rachunkowości oraz podstawowe zagadnienia związane z organizacją rachunkowości w jednostce gospodarczej,
W2 zna zasady dokumentowania, dekretowania i ewidencji typowych operacji gospodarczych,
W3 posiada wiedzę o zasadach bieżącej i bilansowej wyceny aktywów i pasywów,
W4 zna podstawowe zasady klasyfikowania, ewidencjonowania i rozliczania kosztów w różnych przekrojach,
W5 zna konstrukcję i zasady sporządzania rocznego sprawozdania finansowego, w zakresie bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej,
W6 zna zasady zawodowej etyki w rachunkowości oraz rolę księgowego w rozwiązywaniu dylematów etycznych,
W7 zna ogólne wymogi zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych,
W8 zna ogólne zasady opodatkowania: CIT, PIT, VAT i podatki kosztowe,
W9 zna zasady naliczania zaliczek podatkowych i rozliczeń podatkowych dotyczących typowych zdarzeń w działalności gospodarczej,
W10 zna kluczowe przepisy prawa bilansowego, podatkowego, gospodarczego, cywilnego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

 

2) Nabycie umiejętności zawodowych

 

W wyniku ukończenia kursu osoba:

U1 potrafi rozpoznać i ocenić poprawność typowych dowodów księgowych oraz skontrolować poprawność zapisów w księgach rachunkowych,
U2 potrafi zadekretować dokumenty i zaewidencjonować typowe operacje gospodarcze,
U3 potrafi zaewidencjonować i rozliczyć koszty w różnych przekrojach klasyfikacyjnych,
U4 potrafi zastosować właściwe zasady bieżącej oraz bilansowej wyceny aktywów
i pasywów,
U5 potrafi sporządzić roczne sprawozdanie finansowe, w zakresie bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej,
U6 potrafi odpowiednio zareagować w razie dylematu etycznego,
U7 potrafi przygotować dane pozwalające na sporządzenie jednolitych plików kontrolnych, deklaracji, zeznań podatkowych, ewidencji i informacji dotyczących podatków dochodowych oraz podatku od towarów i usług,
U8 potrafi rozpoznać potrzebę zastosowania odpowiednich przepisów prawa bilansowego, podatkowego, gospodarczego, cywilnego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

 

3) Nabycie kompetencji personalnych i społecznych

 

Obok wiedzy i umiejętności zawodowych osoba ubiegająca się o tytuł specjalisty ds. rachunkowości posiądzie odpowiednie kompetencje personalne i społeczne, co
w szczególności oznacza, że:

K1 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz konieczność aktualizacji wiedzy i doskonalenia umiejętności,
K2 rozumie społeczną odpowiedzialność jednostki za rzetelne i etyczne wykonywanie pracy w rachunkowości na szczeblu wykonawczym,
K3 potrafi rozpoznawać sytuacje, w których właściwe jest skonsultowanie się ze specjalistami w celu rozwiązania problemów i sformułowania wniosków.

W programie:

Kurs obejmuje 184 godziny wykładowe:

  1. Rachunkowość finansowa z elementami etyki zawodowej - 120 godzin lekcyjnych
  2. Prawo podatkowe - 40 godzin lekcyjnych
  3. Wybrane problemy prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i prawa gospodarczego - 20 godzin lekcyjnych
  4. Egzamin – 4 h lekcyjne

Wstępny harmonogram

w załączniku

Dodatkowe informacje

Zajęcia odbywają się w czasie rzeczywistym, bez możliwości późniejszego odtwarzania zajęć.

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, w godzinach:  16.00 - 20.00.

Istnieje możliwość wyboru sposobu uczestnictwa w zajęciach z poniższych form:

Zajęcia stacjonarne:

w siedzibie Oddziału przy ulicy Kajki 10/12 w Olsztynie.

Zajęcia zdalne (udział w czasie rzeczywistym):

za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego prowadzenia zajęć ClickMeeting.

PROSZĘ PODCZAS PRZESYŁANIA ZGŁOSZENIA PODAĆ PREFEROWANĄ FORMĘ UCZESTNICTWA W POLU "DODATKOWE INFORMACJE".

Wymagania techniczne: komputer lub urządzenie mobilne ( telefon, tablet ) z głośnikiem oraz dostęp do Internetu. Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu szkolenia, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge.

Egzamin odbywa się wyłącznie w sposób stacjonarny w siedzibie Oddziału,  przy ulicy Kajki 10/12 w Olsztynie.

Organizator zastrzega możliwość zmiany formy wykładów stacjonarnych na wykłady z użyciem technik nauczania na odległość, w wypadku pogorszenia sytuacji epidemiologicznej i komunikatów Ministerstwa Edukacji o braku możliwości prowadzenia zajęć stacjonarnych.

W cenę kursu wliczone są materiały szkoleniowe:

„Rachunkowość dla samodzielnych księgowych - ujęcie praktyczne” – wyd. SKwP

"Zbiór zadań z rachunkowości dla samodzielnych księgowych - ujęcie praktyczne" - wyd. SKwP

Należność prosimy kierować na nasze konto w PKO BP S.A. O/Olsztyn nr 68 1020 3541 0000 5902 0010 8902

Oddział dopuszcza płatność ratalną tylko dla osób płacących za kurs indywidualnie. Aby skorzystać z możliwości płacenia w ratach prosimy o złożenie podania z harmonogramem spłat.

 

Ważne

Przesłanie zgłoszenia nie nakłada konieczności wniesienia opłaty w dniu dokonania zgłoszenia.

Po ustaleniu przez Biuro Oddziału  terminu rozpoczęcia kursu, uczestnik otrzymuje mail z potwierdzeniem terminu, harmonogramem oraz informacją o konieczności opłaty należności za udział w kursie.

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia 5% kosztów szkolenia. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty za zgłoszony udział.

 

DOFINANSOWANIE z Krajowego Funduszu Szkoleniowego:

Istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania ze środków z KFS dla pracodawców.

Informacje o środkach z KFS, kto może z nich skorzystać i w jakich wysokościach należy szukać na stronie Urzędu Pracy właściwego dla siedziby pracodawcy lub miejsca prowadzenia działalności.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Kod rabatowy
Zniżka
Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka
Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka
Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka
Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka
Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka
Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka
Dane do faktury
Załączniki
Załącz
* pola wymagane

Deklaracja uczestnika szkolenia

Kajki 10/12
10-547 Olsztyn

kom. 518 694 495
kom. 518 694 427

biuro@olsztyn.skwp.pl

PKO BP S.A. O/O Olsztyn 68 1020 3541 0000 5902 0010 8902